Kursplan

English translation of course syllabus

Kulturvetenskapliga metoder, etnologi, 7.5 högskolepoäng

(Methods of Cultural Analysis: Ethnology, 7.5 credits)

Kurskod 1046ET
Ämnesgrupp Etnologi
Huvudområde Etnologi
Fördjupning A1N (Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav)
Ansvarig institution Institutionen för historia och samtidsstudier
Utbildningsområde/n Humanistiska området 100%
Betygsalternativ på hel kurs G/VG
Utbildningsnivå Avancerad nivå
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. Hösttermin 2014

Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för historia och samtidsstudier vid Södertörns högskola den 2014-01-22 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

Behörighetskrav

Filosofie kandidatexamen med minst 90 högskolepoäng i etnologi eller motsvarande. Dessutom gymnasiekurs Sv B/Sv2 B eller motsvarande.

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten

  • uppvisa f√∂rdjupad kunskap om etnologiska och olika kulturvetenskapliga analysmetoder
  • v√§lja adekvata analysmetoder i relation till material och problemst√§llningar
  • sj√§lvst√§ndigt diskutera de vetenskapsteoretiska f√∂rankringarna i kulturanalysens
  • vanligaste unders√∂knings- och materialinsamlingsmetoder
  • inta ett kritiskt-analytiskt f√∂rh√•llningss√§tt till olika typer av k√§llor och information.

Innehåll, delkurser och examinationsmoment

Under kursen fördjupar studenten sina kunskaper om kulturvetenskapliga metoder, med fokus på analysmetoder samt att studenten tränar på att identifiera sambanden mellan vetenskapsteoretiska teser och konkreta metodologiska och analytiska tillvägagångssätt. Därigenom utvecklar studenten sitt metodologiska och analytiska tänkande. Ett viktigt inslag handlar om att använda dessa kunskaper i egna tolkningsprocesser utifrån valda problemområden.

1001, Kulturvetenskapliga metoder, etnologi, 7.5 högskolepoäng

(Methods of Cultural Analysis: Ethnology, 7.5 credits)

Betygsalternativ: G/VG

Undervisningens upplägg

Undervisningen genomförs i form av seminarier.

Examination

Kursen examineras genom:

  • L√∂pande skriftliga inl√§mningsuppgifter och muntliga redovisningar
  • Deltagande vid kursens seminarier
  • Deltagande vid etnologi√§mnets h√∂gre seminarier

Enstaka missade seminarier kompenseras genom skriftlig inlämningsuppgift. Kompletteringar ska vara examinator tillhanda senast tre veckor efter examinationstillfället.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.