Kursplan

Event och projekt med digital marknadsföring, 30 högskolepoäng

(Event and project with digital marketing, 30 credits)

Kurskod 1049TR
Ämnesgrupp Turism- och fritidsvetenskap
Huvudområde Inget huvudområde
Fördjupning G1N (Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav)
Ansvarig institution Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik
Utbildningsområde/n Samhällsvetenskapliga området 60%
Tekniska området 40%
Betygsalternativ på hel kurs G/VG
Utbildningsnivå Grundnivå
Kursnivå A
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. Vårtermin 2020

Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för naturvetenskap, miljö och teknik vid Södertörns högskola den 2019-09-23 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten

Kunskaper och förståelse

 • Beskriva produktkoncept f√∂r olika typer av event och m√∂ten i bes√∂ksn√§ringen
 • Beskriva ett event vad g√§ller aspekterna resurser och funktioner
 • Redog√∂ra f√∂r olika steg inom eventprocessen fr√•n id√©generering till utv√§rdering
 • Redog√∂ra f√∂r event- och m√∂tesindustrins omfattning och struktur
 • Beskriva hur digital marknadsf√∂ring och teknik f√∂r detta kan anv√§ndas av eventf√∂retaget
 • Redog√∂ra f√∂r hur digital tj√§nsteutveckling kan underst√∂dja utveckling av eventprodukten
 • Beskriva teoretiska principer f√∂r projektplanering och projektorganisation

Färdigheter och förmåga

 • Skapa ett kunderbjudande f√∂r ett f√∂retag utifr√•n ett m√∂tes- eller upplevelsebehov
 • Identifiera utmaningar och m√∂jligheter som eventf√∂retag st√§lls inf√∂r samt f√∂resl√• probleml√∂sningar
 • V√§lja och till√§mpa l√§mpliga analysverktyg och planeringsmetoder f√∂r event- och projektledning.
 • Ur ett projektledningsperspektiv muntligt argumentera f√∂r projektuppl√§gg med eventbest√§llare samt leda projektm√∂ten
 • Planera och genomf√∂ra en projektbaserad unders√∂kning samt skriva, f√∂rsvara och granska en framarbetad eventprojektplan
 • Anv√§nda digitala l√∂sningar f√∂r marknadsf√∂ring och tj√§nsteproduktutveckling inom event

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • Granska och diskutera event- och projektledningsarbetets v√§rdeskapande effekter f√∂r eventf√∂retaget
 • V√§rdera konsekvenserna f√∂r ett events omv√§rld och f√∂r h√•llbar utveckling i samh√§llet
 • Diskutera digitala l√∂sningar och teknikval med h√§nsyn till samh√§lleliga och etiska aspekter inom event och turism

Innehåll, delkurser och examinationsmoment

Under kursen integreras kunskap om projekthantering, eventupplevelser, produktkonceptsutveckling, besöksnäringen och digitalisering utifrån ett hållbart perspektiv. Initialt studeras projektstyrning och projektorganisation utifrån en eventprocess. Studenterna tränas i att arbeta i grupp med olika roller. Arbetet i dessa grupper resulterar i olika former av projektrapporter. Vidare behandlar kursen eventupplevelser och mötesbehov, som är en grund för produktkonceptutveckling. Event- och mötesindustrins företag med tillhörande roller att utveckla, sälja och genomföra eventprojekt studeras. Möjligheter och utmaningar med digital marknadsföring och tjänsteutveckling behandlas. Exempel på digitaliseringsfrågor är marknadsföring via sociala medier och bokning online. Viktiga inslag i utbildningen är kontakter med näringsliv samt kommuner och regioner i Sverige, som ger praktisk kunskap och möjlighet att studera verkliga projekt.

Event och projekthantering, 7,5 högskolepoäng

(Event and project management, 7.5 credits)

Delkursen täcker hela eventprocessen där projektstyrning och eventmanagement är centralt. Inledningsvis diskuteras framväxten av fenomenet event utifrån ett allmänt samhällsperspektiv. Kursen fortsätter med en studie av de olika stegen inom eventmanagement som exempelvis idégenerering, produktion och utvärdering. Vidare studeras viktiga aspekter under faserna som exempelvis ledning, eventens aktörer och finansiering. Därefter diskuteras projektledningens roll och arbetsuppgifter för olika typer av event. Utifrån genomgångna analysverktyg och planeringsmetoder upprättas en hållbar eventplan med tillhörande ekonomiska konsekvenser. Eventplanen presenteras och diskuteras särskilt utifrån ett hållbart företags- och samhällsperspektiv. Kritiska moment i eventplanen med tillhörande möjliga problemlösningsförslag lyfts fram. Slutligen kommer projektledningens betydelse och roll för eventmanagement att analyseras och diskuteras utifrån ett hållbart perspektiv.

1001, Event och projekt, projekt, 6,5 högskolepoäng

(Event and project, project, 6.5 credits)

Betygsalternativ: G/VG

1002, Event och projekt, seminariedeltagande, 1 högskolepoäng

(Event and project management, seminar participation, 1 credits)

Betygsalternativ: Tvågradig skala


Upplevelser och möten skapade av besöksnäringen, 7,5 högskolepoäng

(Experiences and meetings created by the hospitality industry, 7.5 credits)

Delkursen handlar om hur eventupplevelser och m√∂tesbehov kan skapa en bes√∂karefterfr√•gan samt hur bes√∂ksn√§ringen skapar ett matchande h√•llbart kunderbjudande. Kursen inleds med att g√• igenom eventkonceptet, dess best√•ndsdelar och vilka typer av event som kan hanteras av bes√∂ksn√§ringen rent allm√§nt. Vidare studeras vad en attraktiv upplevelse √§r f√∂r en bes√∂kare och hur dessa kan f√∂rst√§rkas genom olika typer av delerbjudande som exempelvis ‚ÄĚsp√§nnande ber√§ttelser‚ÄĚ. I kursen diskuteras hur attraktiva event kan skapas. Utifr√•n den efterfr√•gan som eventupplevelser skapar analyseras d√§refter det utbud som beh√∂vs i form av eventindustrins olika akt√∂rer och produkterbjudanden. S√§rskilt diskuteras rollerna som eventbest√§llare och eventleverant√∂r. Vidare diskuteras vad professionella m√∂ten √§r och hur m√∂tesindustrin √§r upplagd. Slutligen skapas ett kunderbjudande utifr√•n en attraktiv upplevelse f√∂r ett event- eller m√∂tesf√∂retag d√§r kreativitet, l√∂nsamhet och entrepren√∂rskap √§r viktigt.

1003, Upplevelser och möten, projekt, 6,5 högskolepoäng

(Experiences and meetings, project, 6.5 credits)

Betygsalternativ: G/VG

1004, Upplevelser och möten, seminariedeltagande, 1 högskolepoäng

(Experiences and meetings, seminar participation, 1 credits)

Betygsalternativ: Tvågradig skala


Digital marknadsföring och tjänsteutveckling inom event, 7,5 högskolepoäng

(Digital marketing and service development in events, 7.5 credits)

Delkursen tar upp hur digitalisering och digital affärsutveckling skapar möjligheter och utmaningar inom besöksnäringen samt dess samhälleliga konsekvenser, speciellt för eventföretag. I delkursen lär sig studenterna analysera erbjudanden ur ett tjänstelogiskt perspektiv där digitala resurser kombineras med andra resurser.
Delkursen behandlar marknadsföring via digitala kanaler ur ett både praktiskt och teoretiskt perspektiv med speciellt fokus på eventföretag. Speciellt fokus läggs på samskapande av värde mellan konsumenter och organisation via interaktiva digitala kanaler, till exempel sociala medier. I delkursen genomför studenterna en empirisk studie och teknikövningar inom digital marknadsföring.

1005, Digital marknadsföring inom event, fältstudier/workshopar, 1 högskolepoäng

(Digital marketing in events, field studies/workshops, 1 credits)

Betygsalternativ: Tvågradig skala

1006, Digital marknadsföring inom event, uppgifter, 3,5 högskolepoäng

(Digital marketing in events, assignments, 3.5 credits)

Betygsalternativ: G/VG

1007, Digital marknadsföring inom event, tentamen, 3 högskolepoäng

(Digital marketing in events, exam, 3 credits)

Betygsalternativ: G/VG


Eventprojekt - strategi, genomförande och digitalisering, 7,5 högskolepoäng

(Event project - strategy, implementation and digitization, 7.5 credits)

Delkursens huvudinnehåll är att planera och diskutera genomförandet av ett helt event- eller mötesprojekt, som är verkligt eller fiktivt. Initialt på delkursen studeras hur ett helt eventprojekt är upplagt och organiserat samt kritiska frågor för ett framgångsrikt projekt. Därefter skapas ett välplanerat projekt utifrån en verklig eller fiktiv situation. Utgångspunkten är att identifiera en eventupplevelse eller ett mötesbehov som företag i event- och mötesindustrin kan hantera. Genom att använda koncept och metoder som har diskuterats under tidigare delkurser utvecklas en projektplan och organisation för eventet eller mötet. Särskilt planeras hur digitalt stöd kan ske i marknadsföring och tjänsteutveckling. Ett redan genomfört eventprojekt, som liknar det projektet ovan, analyseras avseende dess starka och svaga sidor. En projektrapport upprättas som innehåller event- eller mötesprodukt, projektplan, projektorganisation, ekonomiska och personella konsekvenser, upplägg av eventmanagement, digitalt stöd, genomförandeaspekter, hållbarhetsplanering och kritisk analys av eventprojektet. Den presenteras och försvaras på ett seminarium.

1008, Eventprojekt - strategi och genomförande, projekt, 6,5 högskolepoäng

(Event project - strategy and implementation, project, 6.5 credits)

Betygsalternativ: G/VG

1009, Eventprojekt-strategi och genomförande,seminariedeltagande, 1 högskolepoäng

(Event project-strategy and implementation,seminar participat, 1 credits)

Betygsalternativ: Tvågradig skala


Undervisningens upplägg

Föreläsningar, seminarier, workshoppar, fältstudier, datorövningar, projektarbeten och grupparbeten.

Examination

Event och projekthantering:

 • 1001: skriftlig gruppvis projekt
 • 1002: aktivt deltagande i seminarium med muntlig presentation och opposition

Upplevelser och möten skapade av besöksnäringen:

 • 1003: skriftlig gruppvis projekt
 • 1004: aktivt deltagande i seminarium med muntlig presentation och opposition

Digital marknadsföring och tjänsteutveckling inom event:

 • 1005: deltagande vid workshoppar och f√§ltstudier
 • 1006: skriftliga och tekniska inl√§mningsuppgifter individuellt och i grupp
 • 1007: hemtentamen, sj√§lvst√§ndig individuell skriftlig inl√§mningsuppgift, tentamen

Eventprojekt - strategi, genomförande och digitalisering:

 • 1008: skriftlig gruppvis projekt
 • 1009: aktivt deltagande i seminarium med muntlig presentation och opposition

Frånvaro från högst ett (1) seminarietillfälle per delkurs kan i samråd med kursansvarig kompenseras med en skriftlig individuell inlämningsuppgift för examinationsmoment 1002, 1004 och 1009. Frånvaron av mer än ett seminarietillfälle kan inte kompenseras utan måste examineras inom ramen för nästa kurstillfälle.

Frånvaro från mindre än hälften av workshoppar och fältstudier för examinationsmomenten 1005 kompenseras genom skriftliga inlämningsuppgifter. Frånvaron av mer än hälften kan inte kompenseras utan måste examineras inom ramen för nästa kurstillfälle

Betygskriterier delas ut vid kurs-/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.