Kursplan

English translation of course syllabus

Etnologi B, inriktning kulturell mångfald i Europa, 30 högskolepoäng

(Ethnology B, Specialisation in Cultural Diversity in Europe, 30 credits)

Kurskod 1050ET
Ämnesgrupp Etnologi
Huvudområde Etnologi
Fördjupning G1F (Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav)
Ansvarig institution Institutionen för historia och samtidsstudier
Utbildningsområde/n Humanistiska området 100%
Betygsalternativ på hel kurs G/VG
Utbildningsnivå Grundnivå
Kursnivå B
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. HT2019

Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för historia och samtidsstudier vid Södertörns högskola den 2016-01-26 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen. Kursplanen har reviderats av Institutionsnämnden för historia och samtidsstudier vid Södertörns högskola den 2019-02-13.

Behörighetskrav

Etnologi A, 30 högskolepoäng, eller motsvarande.

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten

Kunskap och förståelse

 • diskutera och behandla kulturvetenskapliga fr√•gest√§llningar om klass, genus, etnicitet och andra sociala identitetskonstruktioner i j√§mf√∂rande europeisk belysning
 • diskutera och behandla fr√•gor om etniska relationer, m√•ngfaldens organisation samt migration och globalisering
 • presentera och diskutera teorier om kulturella och sociala processer i komplexa samh√§llen

Färdighet och förmåga

 • samla in, bearbeta och i uppsatsform presentera ett etnologiskt material inom ett valt problemomr√•de
 • framst√§lla, analysera och kritiskt granska vetenskapliga texter
 • problematisera och g√∂ra enklare till√§mpningar av vetenskaplig reflexivitet i egna och andras texter
 • delta i vetenskapliga diskussioner och genomf√∂ra presentationer av vetenskapliga texter och av egna arbeten

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • inta ett pr√∂vande f√∂rh√•llningss√§tt till vetenskapliga, visuella och litter√§ra representationer av ras, kultur och etnicitet
 • f√∂rh√•lla sig vetenskapligt till samh√§llsrelaterade problematiker utifr√•n fr√•gest√§llningar r√∂rande m√•ngfald, baserade bl.a. p√• genus, etnicitet, klass och kultur
 • visa medvetenhet om etiska fr√•gor och problem inom etnologisk forskning

Innehåll, delkurser och examinationsmoment

Kursen ger fördjupade kunskaper i teoretiska perspektiv och begrepp i studier av kulturell mångfald, kulturella processer, etniska relationer och migration i både svenskt och internationellt perspektiv. Särskild tonvikt läggs på metodfrågor och studier av hur mångfalden i samhället gestaltas, hanteras och organiseras. Viktiga inslag i kursen är egna fältstudier, litteraturseminarier och dokumentation.

Kulturell komplexitet och globala processer, 7.5 högskolepoäng

(Cultural Complexity and Global Processes, 7.5 credits)

Delkursen ger fördjupade kunskaper om frågeställningar aktuella vid studier av kulturell komplexitet, individ och struktur, synkrona och diakrona processer. Teoribildning rörande kulturell variation, etnicitet, nationell identitet, genus och makt utgör centrala teman. Delkursen problematiserar även olika rasbegrepp. Delkursen behandlar dessutom frågor om hur olika nationalstater hanterar kulturella och etniska skillnader, frågor om mångfaldens organisation, migration och globalisering. Delkursen ger grundläggande kunskaper i några av de teoretiska perspektiv som format etnologisk kulturanalys.

1001, Kulturell komplexitet och globala processer, 7.5 högskolepoäng

(Cultural Complexity and Global Processes, 7.5 credits)

Betygsalternativ: G/VG

Vetenskaplig reflexivitet och etnologiska metoder, 7.5 högskolepoäng

(Reflexivity and Ethnological Methods, 7.5 credits)

Delkursen ger √∂vning i etnologiskt f√§ltarbete s√•som intervju- och andra dokumentationstekniker samt ytterligare kunskaper i arkivkunskap. Fr√•gor om granskande f√∂rh√•llningss√§tt till vetenskaplig text samt k√§llkritik, etik och tolkning diskuteras ing√•ende. Delkursen ger f√∂rdjupade kunskaper om √§mnets arbetsmetoder. Genom textstudier problematiseras vetenskaplig reflexivitet under olika tidsperioder. Övningar i etnologiska arbetsmetoder och vetenskaplig reflexivitet ing√•r.

1002, Vetenskaplig reflexivitet och etnologiska metoder, 7.5 högskolepoäng

(Reflexivity and Ethnological Methods, 7.5 credits)

Betygsalternativ: G/VG

Tillämpad etnologi och uppsats, 15 högskolepoäng

(Ethnological Practice and Essay, 15 credits)

Delkursens första moment omfattar skriftliga och muntliga övningar i etnologiska arbetsmetoder som en förberedelse inför B-uppsatsen. Delkursens andra moment består av B-uppsatsarbetet baserat på empiriskt material. Uppgifterna under det första momentet är kopplade till föregående delkurser. Parallellt med uppsatsarbetet hålls seminarier och ges handledning.

1003, Tillämpad etnologi, 7.5 högskolepoäng

(Ethnological Practice, 7.5 credits)

Betygsalternativ: Tvågradig skala

1004, B-uppsats, 7.5 högskolepoäng

(B-Level Essay, 7.5 credits)

Betygsalternativ: G/VG

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och grupparbeten.

I delkursen Kulturell komplexitet och globala processer genomförs seminarier och föreläsningar på engelska.

Examination

1001 - Kulturell komplexitet och globala processer:

 • Individuellt skriftligt arbete och muntliga och skriftliga √∂vningar inf√∂r och under seminarierna.

Delkursens seminarier genomförs på engelska. Studenten får att välja att genomföra det individuella skriftliga arbetet och de skriftliga övningarna på svenska eller engelska.

1002 - Vetenskaplig reflexivitet och etnologiska metoder:

 • Individuellt skriftligt arbete och muntliga och skriftliga √∂vningar inf√∂r och under seminarierna.

1003-1004 Tillämpad etnologi och uppsats:

 • (1003 - Till√§mpad etnologi) F√§ltarbete, individuellt skriftligt arbete, muntliga och skriftliga √∂vningar inf√∂r och under seminarierna.
 • (1004 - B-uppsats) F√§ltarbete, uppsatsskrivande, uppsatsseminarier och opposition.

Frånvaro från ett seminarium på varje delkurs kan kompenseras med en skriftlig inlämningsuppgift.

För att få VG på delkursen Tillämpad etnologi och uppsats krävs VG på B-uppsatsen.

För betyget VG på hela B-kursen krävs betyget VG på minst 15 högskolepoäng. I dessa 15 högskolepoäng ska B-uppsats, 7,5 högskolepoäng (1004) ingå.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.