Kursplan

English translation of course syllabus

Konstvetenskap A, 30 högskolepoäng

(Art History A, 30 credits)

Kurskod 1050KV
Ämnesgrupp Konstvetenskap
Huvudområde Konstvetenskap
Fördjupning G1N (Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav)
Ansvarig institution Institutionen för kultur och lärande
Utbildningsområde/n Humanistiska området 100%
Betygsalternativ på hel kurs Tregradig skala
Utbildningsnivå Grundnivå
Kursnivå A
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. Hösttermin 2021

Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för kultur och lärande vid Södertörns högskola den 2020-06-04 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

Kunskaper och förståelse

 • identifiera centrala konsthistoriska verk
 • beskriva grundl√§ggande drag i samtida och historiska bildkulturer
 • identifiera exempel p√• visuella praktiker
 • grundl√§ggande redog√∂ra f√∂r konstvetenskapens historieskrivning och hur denna har verkat normerande

Färdigheter och förmåga

 • utf√∂ra enklare verksanalyser med hj√§lp av olika analysmetoder
 • g√∂ra grundl√§ggande beskrivningar av visuella objekt
 • identifiera skillnader och likheter mellan olika konstn√§rliga och visuella uttryck

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • f√∂rklara centrala aspekter som p√•verkar hur konstf√∂rem√•l f√∂rst√•s och v√§rderas
 • diskutera grundl√§ggande f√∂ruts√§ttningar f√∂r produktion och konsumtion av konstn√§rliga objekt
 • j√§mf√∂ra estetiska och kulturella likheter och skillnader mellan samtida och historiska bildkulturer

Innehåll, delkurser och examinationsmoment

Kursen är tematiskt upplagd och består av fyra delkurser. Varje delkurs utgår från ett konstvetenskapligt tema som belyses utifrån exempel hämtade från konsthistorien och den visuella kulturens fält.

Introduktion till konstvetenskap, 7.5 högskolepoäng

(Introduction to Art History, 7.5 credits)

Delkursen utgår från ett antal nyckelbegrepp för ämnet, såsom begreppen konst, konsthistoria, konstnär, konstvärld och konstkritik. Förutom en orientering över konstvetenskapens historia och praktiker presenteras forskningsfältet visuella kulturstudier. Detta studeras också i relation till nutida uttryck inom konst och visuell gestaltning. Syftet med delkursen är att ge en teoretisk och historisk grund för fortsatta studier inom ämnet.

1001, Introduktion till konstvetenskap, 7.5 högskolepoäng

(Introduction to Art History, 7.5 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala

Tolkning, stil och tecken, 7.5 högskolepoäng

(Interpretation, Style and Signs, 7.5 credits)

Delkursen presenterar grundläggande begrepp inom bildanalys och tolkningsteori. Analyser inom klassisk konstvetenskap som utgår från formen respektive innehållet presenteras. Kursen behandlar också tolkningens teori och metod med tonvikt på tolkning av estetiska artefakter. Semiotik, bildbegrepp, teckenanvändning och symbolskapande diskuteras på ett generellt plan. De empiriska studieobjekten hämtas från historiskt och geografiskt åtskilda områden av visuell och konstnärlig gestaltning. Syftet med kursen är att ge en praktisk och teoretisk introduktion till bildanalys.

1002, Tolkning, stil och tecken, 7.5 högskolepoäng

(Interpretation, Style and Signs, 7.5 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala

Konst och identitet, 7.5 högskolepoäng

(Art and Identity, 7.5 credits)

Delkursen behandlar identitetsfrågor inom konsten och relationen mellan bildvärldar och deras historiska, ideologiska, och sociala sammanhang. Under kursen presenteras teori och metod användbar för förståelsen av självbilder och samhällskapade identiteter i historiska bildvärldar. Syftet med kursen är att ge kunskap om relationen mellan bilder och identitetskonstruktioner.

1003, Konst och identitet, 7.5 högskolepoäng

(Art and Identity, 7.5 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala

Bildkult, bildbruk, bildstorm, 7.5 högskolepoäng

(Image Cult, Image Use, Image Clash, 7.5 credits)

Delkursen behandlar bild inom ett omfattande fält, från kult av bilder via mer sekulära bildbruk till krossade och offrade bilder. Här hanteras minnesmärken och monument, från runstenar till virtuella minnesplatser, liksom historiska och samtida ikoner, idoler, fetischer. Kursen behandlar även frågor om ikonoklasm och bilders psykologiska, politiska och symboliska makt. Syftet med kursen är att ge en överblick över bildbruk och bilders påverkan.

1004, Bildkult, bildbruk, bildstorm, 7.5 högskolepoäng

(Image Cult, Image Use, Image Clash, 7.5 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala

Undervisningens upplägg

I det fall kursen läses som campuskurs består undervisningen av föreläsningar, seminarier och studiebesök.

När kursen ges som distanskurs ersätts föreläsningar, seminarier och studiebesök med digitala dokument och nätbaserad undervisning. Tillgång till dator med internetuppkoppling är en förutsättning för att gå kursen.

Examination

Om kursen ges som campuskurs examineras samtliga delkurser genom:

 • skriftlig hemtentamen
 • seminariedeltagande.

Frånvaro från högst två seminarier kompenseras med inlämningsuppgifter i enlighet med anvisningar från kursansvarig.

Om kursen ges som distanskurs examineras samtliga delkurser genom:

 • skriftlig hemtentamen
 • skriftliga inl√§mningsuppgifter
 • skriftligt deltagande i diskussioner

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.