Kursplan

Estetik B, 30 högskolepoäng

(Aesthetics B, 30 credits)

Kurskod 1051ES
Ämnesgrupp Estetik
Huvudområde Estetik
Fördjupning G1F (Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav)
Ansvarig institution Institutionen för kultur och lärande
Utbildningsområde/n Humanistiska området 100%
Betygsalternativ på hel kurs G/VG
Utbildningsnivå Grundnivå
Kursnivå B
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. VT2021

Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för kultur och lärande vid Södertörns högskola den 2018-08-28 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen. Kursplanen har reviderats av Institutionsnämnden för kultur och lärande vid Södertörns högskola den 2020-04-02.

Behörighetskrav

Estetik A, 30 högskolepoäng eller motsvarande.

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten

Kunskaper och förståelse:

 • redog√∂ra f√∂r centrala problemst√§llningar inom estetisk teori och filosofisk estetik,
 • redog√∂ra f√∂r n√•gra centrala kulturteoretiska perspektiv p√• estetik,
 • beskriva och sammanfatta hur det estetiska f√§ltet kan relateras till historiska, politiska och sociala f√∂rvandlingar,
 • identifiera olika estetiska uttryckss√§tt och deras samband med centrala begrepp.

Färdighet och förmåga:

 • reflektera kring och ge prov p√• ess√§istisk form,
 • utf√∂ra textanalys och texttolkning utifr√•n ett estetiskt perspektiv,
 • identifiera och formulera fr√•gest√§llningar relevanta f√∂r estetik√§mnet,
 • sj√§lvst√§ndigt formulera en teoretisk problemst√§llning och skriftligt bedriva argumentation,
 • √•terge en vetenskaplig debatt med flera st√•ndpunkter,
 • s√∂ka och k√§llkritiskt bed√∂ma information,
 • kritiskt v√§rdera och j√§mf√∂ra estetiska teoretiska modeller,
 • relatera ett teoretiska argument till ett empiriskt material,
 • skriftligen sammanfatta fenomen inom det estetiska f√§ltet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt:

 • reflektera √∂ver estetik√§mnets f√∂ruts√§ttningar och begr√§nsningar,
 • reflektera √∂ver estetik√§mnets sociohistoriska f√∂ruts√§ttningar.

Innehåll, delkurser och examinationsmoment

Kursen består av fyra delkurser, varav två är teoretiska. I de teoretiska momenten fördjupas centrala problemställningar inom estetisk teori. Perspektiv ges på filosofisk estetik och frågor rörande relationen mellan estetik, politik och samhälle tas upp. Därtill kommer två delkurser som är färdighetstränande - den ena inriktas på genremässigt skrivande såsom essän, den andra ger träning i akademiskt skrivande.

Essäistik, 7,5 högskolepoäng

(The Essay, 7.5 credits)

Delkursen √§gnas ess√§ns historia och teorier om ess√§n som kunskapsform. Även genusaspekter och kulturhistoria diskuteras. I delkursen ing√•r ett praktiskt moment i anslutning till ess√§n som uttrycksform.

1001, Essäistik, 7,5 högskolepoäng

(The Essay, 7.5 credits)

Betygsalternativ: G/VG


Estetik och samhälle, 7,5 högskolepoäng

(Aesthetics and Society, 7.5 credits)

Delkursen tar upp specifika situationer och konstnärskap och relaterar samhälleliga, politiska och estetiska former och fenomen till varandra. I delkursen studeras särskilt kulturteoretiska perspektiv och hur dessa relaterar till estetik.

1002, Estetik och samhälle, 7,5 högskolepoäng

(Aesthetics and Society, 7.5 credits)

Betygsalternativ: G/VG


Filosofisk estetik I, 7,5 högskolepoäng

(The Philosophy of Aesthetics I, 7.5 credits)

Delkursen ger en historisk bakgrund till den filosofiska estetikens framväxt samt en förståelse av centrala begrepp. I fokus står studiet av något eller några klassiska verk som varit av avgörande betydelse för den filosofiska estetikens utveckling.

1003, Filosofisk estetik I, 7,5 högskolepoäng

(The Philosophy of Aesthetics I, 7.5 credits)

Betygsalternativ: G/VG


B-Uppsats, 7,5 högskolepoäng

(B-level Essay, 7.5 credits)

Delkursen omfattar en övningsuppgift där studenten, med stöd av handledare, skriver en akademisk uppsats i vilken studenten fördjupar sig i en vald problemställning inom estetikområdet. Delkursen behandlar även generiska kunskaper kring vetenskapligt skrivande såsom val av teori och metod, frågor rörande källkritik, formalia, etc.

1004, B-Uppsats, 7,5 högskolepoäng

(B-level Essay, 7.5 credits)

Betygsalternativ: G/VG


Undervisningens upplägg

Kursen består av föreläsningar, seminarier och handledning.

I de fall delkursen Estetik och samhälle samläses med internationella studenter används engelska på föreläsningar och seminarier, annars svenska. På övriga delkurser på Estetik B används endast svenska.

Examination

1001 Essäistik:

 • Skriftlig hemtentamen
 • Seminariedeltagande och n√§rvaro vid f√∂rel√§sningar
 • Skriftliga inl√§mningsuppgifter

1002 Estetik och samhälle:

 • Skriftlig hemtentamen
 • Seminariedeltagande och n√§rvaro vid f√∂rel√§sningar
 • Skriftliga inl√§mningsuppgifter

I de fall delkursen Estetik och samhälle samläses med internationella studenter:

 • kan varje student p√• delkursen Estetik och samh√§lle v√§lja att svara p√• antingen engelska eller svenska p√• examinationsmomentet skriftlig hemtentamen och p√• skriftliga inl√§mningsuppgifter.
 • anv√§nds endast engelska vid seminarier.

1003 Filosofisk estetik I:

 • Skriftlig hemtentamen
 • Seminariedeltagande och n√§rvaro vid f√∂rel√§sningar
 • Skriftliga inl√§mningsuppgifter

1004 B-Uppsats:

 • F√∂rfattande och ventilering av uppsats samt opponering p√• annan students uppsats
 • Seminariedeltagande

Sammanlagd frånvaro från föreläsningar och seminarier om högst 20% inom varje delkurs kan kompenseras med skriftliga inlämningsuppgifter. Observera att slutseminariet på uppsatsmomentet inte kan kompenseras med andra uppgifter utan kräver aktivt deltagande.

För betyget Väl godkänd (VG) på hela kursen krävs förutom minst godkänt på kursen i sin helhet även VG på minst 15 högskolepoäng varav kursen B-uppsats ska utgöra del av dessa poäng.

Betygskriterier delas ut vid kurs-/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.