Kursplan

Konstvetenskap B, 30 högskolepoäng

(Art History B, 30 credits)

Kurskod 1051KV
Ämnesgrupp Konstvetenskap
Huvudområde Konstvetenskap
Fördjupning G1F (Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav)
Ansvarig institution Institutionen för kultur och lärande
Utbildningsområde/n Humanistiska området 100%
Betygsalternativ på hel kurs Tregradig skala
Utbildningsnivå Grundnivå
Kursnivå B
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. Hösttermin 2021

Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för kultur och lärande vid Södertörns högskola den 2020-06-04 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

Behörighetskrav

Konstvetenskap A, 30 högskolepoäng eller motsvarande

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

Kunskap och förståelse

 • √∂versiktligt beskriva konstvetenskapen som √§mnesomr√•de och dess centrala metoder
 • redog√∂ra f√∂r likheter och skillnader mellan samtida och historiska bildkulturer
 • f√∂rklara centrala egenskaper hos konststilar, estetiska uttryck och visuella tecken

Färdighet och förmåga

 • relatera visuella uttryck till en konstteoretisk litteratur och att omv√§nt illustrera teoretiskt tankegods genom konstf√∂rem√•l
 • utf√∂ra reflekterade verksanalyser med hj√§lp av olika analysmetoder
 • redog√∂ra f√∂r skillnader och likheter mellan olika konstn√§rliga och visuella uttryck samt de f√§lt och v√§rdehierarkier som definierar dem
 • s√∂ka relevant information f√∂r att kunna behandla konstvetenskapliga fr√•gest√§llningar i en uppsats

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • diskutera och v√§rdera konstvetenskapliga st√•ndpunkter
 • problematisera historiskt betingade v√§rderingss√§tt av konstn√§rliga objekt
 • granska estetiska och kulturella omd√∂men i samtida och historiska bildkulturer

Innehåll, delkurser och examinationsmoment

Kursen är tematiskt upplagd och består av fyra delkurser varav den sista är en uppsatskurs. Varje delkurs utgår från ett konstvetenskapligt tema som belyses utifrån exempel hämtade från konsthistorien och den visuella kulturens fält.

Avbildning och abstraktion, 7,5 högskolepoäng

(Representation and Abstraction, 7.5 credits)

Delkursen innehåller en genomgång av avbildningens och realismens problem liksom diskussioner kring abstraktionen som norm och dess koppling till sociala distinktioner. Kursen tematiserar även fenomenet kopior och reproduktion och behandlar hur sanningskrav har kommit till uttryck i olika föreställningar om verklighetsavbildning i skilda material och tekniker. Syftet med kursen är att ge grundläggande teoretiska och historiska insikter om representationens problematik på den enskilda bildens nivå.

1001, Avbildning och abstraktion, 7,5 högskolepoäng

(Representation and Abstraction, 7.5 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala


Kanonisering och exponering, 7,5 högskolepoäng

(Canonisation and Exposure, 7.5 credits)

Delkursen behandlar visuella regimer, seendets historia och utställandet i olika kulturer och analyserar förhållandet mellan visuella teknologier och betraktaren. Kursen presenterar konsthistoriens kanon och hur den skildras i värdehierarkiernas historia. Syftet med kursen är att presentera och diskutera visningskultur och ideologiskt laddad förmedlingsproblematik från utställningens och museets historia.

1002, Kanonisering och exponering, 7,5 högskolepoäng

(Canonisation and Exposure, 7.5 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala


Konstarter och medier, 7,5 högskolepoäng

(Arts and Media, 7.5 credits)

Delkursen behandlar frågeställningar som berör hur konstarter och medier kan skiljas åt och hur de kan sägas hör samman. Särarter, likheter och överlappningar diskuteras från föreställningar om det mediespecifika, till hybriden och andra medieöverskridande fenomen. Syftet med kursen är att ge en överblick över hur konstarter och medier har presenterats och värderats, socialt, politiskt och ekonomiskt, både historiskt och idag.

1003, Konstarter och medier, 7,5 högskolepoäng

(Arts and Media, 7.5 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala


Självständigt arbete (B-uppsats), 7,5 högskolepoäng

(Independent Project (B-level Essay), 7.5 credits)

Under uppsatskursen väljer studenten, i samråd med handledare, ett ämne med utgångspunkt i någon delkurs på A- eller B-nivå. Arbetet inbegriper problemformulering, materialinsamlande, självständigt analysarbete och utarbetande av en skriftlig presentation av resultatet. Syftet med kursen är att öva färdigheten att framställa vetenskaplig uppsats.

1004, Självständigt arbete (B-uppsats), 7,5 högskolepoäng

(Independent Project (B-level Essay), 7.5 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala


Undervisningens upplägg

I det fall kursen läses som campuskurs består undervisningen av föreläsningar, seminarier och studiebesök.

I de fall delkursen Kanonisering och exponering samläses med internationella studenter sker undervisningen på engelska.

När kursen ges som distanskurs ersätts föreläsningar, seminarier och studiebesök med digitala dokument och nätbaserad undervisning. Tillgång till dator med internetuppkoppling är en förutsättning för att gå kursen.

Examination

Om kursen ges som campuskurs examineras den enligt nedan:

1001 Avbildning och abstraktion

 • skriftlig hemtentamen
 • skriftliga inl√§mningsuppgifter
 • seminariedeltagande

1002, Kanonisering och exponering

 • skriftlig hemtentamen
 • skriftliga inl√§mningsuppgifter
 • seminariedeltagande

I de fall delkursen 1002 samläses med internationella studenter genomförs seminarier och muntliga redovisningar på engelska. För den skriftliga hemtentamen gäller att studenten kan välja att skriva på svenska eller engelska.

1003, Konstarter och medier

 • skriftlig hemtentamen
 • skriftliga inl√§mningsuppgifter
 • seminariedeltagande

1004, Självständigt arbete (B-uppsats)

 • skriftlig uppsats

Frånvaro från högst två seminarier kan kompenseras med inlämningsuppgifter i enlighet med anvisningar från kursansvarig.

Om kursen ges som distanskurs examineras den enligt nedan:

1001 Avbildning och abstraktion

 • skriftlig hemtentamen
 • skriftliga inl√§mningsuppgifter

1002, Kanonisering och exponering

 • skriftlig hemtentamen
 • skriftliga inl√§mningsuppgifter

1003, Konstarter och medier

 • skriftlig hemtentamen
 • skriftliga inl√§mningsuppgifter

1004, Självständigt arbete (B-uppsats)

 • skriftlig uppsats

Betygskriterier delas ut vid kurs-/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.