Kursplan

English translation of course syllabus

Geografisk förändring i Europa, 7.5 högskolepoäng

(Spatial Perspectives on Europe, 7.5 credits)

Kurskod 1052GE
Ämnesgrupp Geovetenskap och naturgeografi
Huvudområde Inget huvudområde
Fördjupning G1N (Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav)
Ansvarig institution Institutionen för historia och samtidsstudier
Utbildningsområde/n Humanistiska området 20%
Naturvetenskapliga området 80%
Ges endast inom följande program Europaprogrammet
Betygsalternativ på hel kurs G/VG
Utbildningsnivå Grundnivå
Kursnivå A
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. Hösttermin 2017

Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för historia och samtidsstudier vid Södertörns högskola den 2017-02-07 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

  • identifiera och diskutera Europas territoriella avgränsningar samt förklara dagens inomeuropeiska territoriella uppdelning,
  • beskriva Europas naturförutsättningar och i ett långtidsperspektiv diskutera Europas försörjningssystem,
  • redogöra för grunddragen av landskapsutvecklingen i Europa, baserat på försörjning och relatera detta till hållbar utveckling,
  • översiktligt beskriva och förklara geografisk kontinuitet och förändring inom Europa angående natur, befolkning och försörjning.

Innehåll, delkurser och examinationsmoment

Kursen sätter Europa i ett sammanhang av naturförutsättningar och kulturella skillnader och likheter.

Geografisk förändring i Europa, 7.5 högskolepoäng

(Spatial Perspectives on Europe, 7.5 credits)

Europas territoriella utsträckning och gränsdragningar diskuteras och problematiseras. Kontinuitet och förändring av det europeiska landskapet är i fokus med dess betydelse för människa och samhälle ur ett försörjnings- och hållbarhetsperspektiv. Geografisk kontinuitet och förändring behandlas med tanke på natur, befolkning och försörjning.

1001, Geografisk förändring i Europa, teori, 6.5 högskolepoäng

(Spatial Perspectives on Europe, Theory, 6.5 credits)

Betygsalternativ: G/VG

1002, Geografisk förändring i Europa, Praktiska moment, 1 högskolepoäng

(Spatial Perspectives on Europe, Practicals, 1 credits)

Betygsalternativ: Tvågradig skala

Undervisningens upplägg

Undervisningen på kursen bedrivs i form av seminarier, tillämpade övningar och en exkursion där omgivningen får agera modell för geografiska frågeställningar.

Examination

1001: Geografisk förändring i Europa, teori, 6,5 hhögskolepoäng

  • Muntlig redovisning och skriftlig inlämningsuppgift
  • Seminariedeltagande
  • Skriftlig hemtentamen

1002: Geografisk förändring i Europa, praktiska moment, 1 högskolepoäng

  • Exkursion
  • Övningar
  • Skriftliga inlämningsuppgifter

Högst ett (1) seminarium på 1001 kan kompenseras med skriftlig inlämningsuppgift enligt instruktion från kursansvarig.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.