Kursplan

English translation of course syllabus

Informatik A, inriktning Digital affärsutveckling, 30 högskolepoäng

(Informatics A, specialization digital business development, 30 credits)

Kurskod 1052IN
Ämnesgrupp Informatik/data- och systemvetenskap
Huvudområde Informatik
Fördjupning G1N (Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav)
Ansvarig institution Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik
Utbildningsområde/n Tekniska området 100%
Betygsalternativ på hel kurs Tregradig skala
Utbildningsnivå Grundnivå
Kursnivå A
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. Hösttermin 2019

Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för naturvetenskap, miljö och teknik vid Södertörns högskola den 2019-01-30 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet samt Matematik 3b / 3c, Samhällskunskap 1b / 1a1 och 1a2 (Områdesbehörighet A4) samt Engelska B/Engelska 6.

Lärandemål

Kunskap och förståelse

 • redog√∂ra f√∂r hur digitaliseringen p√•verkar eller kan p√•verka konsument, verksamhet, organisation och samh√§lle.
 • beskriva informatikens grundl√§ggande teori och begrepp, dess historik och ett urval av centrala forskningsteman.
 • f√∂rklara hur digital teknik kan anv√§ndas som en strategisk resurs i samband med aff√§rsutveckling.
 • redog√∂ra f√∂r hur olika digitala tekniker kan anv√§ndas i samband med marknadsf√∂ring.
 • granska hur digitalisering har f√∂r√§ndrat och kan f√∂r√§ndra f√∂ruts√§ttningarna f√∂r detaljhandeln, i Sverige och internationellt.
 • j√§mf√∂ra olika s√§tt att organisera arbete i samband med digital aff√§rsutveckling och IT-utveckling, speciellt vid projektarbete och inom entrepren√∂riell verksamhet.

Färdigheter och förmåga

 • uppvisa grundl√§ggande f√§rdigheter i att anv√§nda ett urval av tekniska verktyg inom omr√•det digital aff√§rsutveckling, inklusive inom visuell kommunikation, prototypning samt grundl√§ggande programmering och datahantering.
 • till√§mpa ett urval av tekniker f√∂r informationss√∂kning, analys och unders√∂kning inom digital aff√§rsutveckling samt digital teknik, inklusive skriftlig och muntlig rapportering.
 • skapa strategier och format f√∂r marknadsf√∂ring med hj√§lp av ett urval av aktuella digitala tekniker.
 • till√§mpa ett urval ur relevant arbetsmetodik inom omr√•det digital aff√§rsutveckling.
 • uppvisa grundl√§ggande f√§rdigheter i samarbete, ledarskap och kommunikation vid arbete i grupp.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • v√§rdera digitala l√∂sningar och teknikval med h√§nsyn till vetenskapliga, samh√§lleliga och etiska aspekter
 • till√§mpa ett reflekterande f√∂rh√•llningss√§tt till omr√•det digital aff√§rsutveckling, speciellt kring digitala teknikens roll vid utveckling inom organisationer och deras verksamhet.

Innehåll, delkurser och examinationsmoment

Kursen behandlar grundläggande kunskap om informatik med en inriktning mot digital affärsutveckling. Fokus ligger på den dubbla kompetens som behövs för att kunna dra nytta av nya möjligheter inom IT och digitalisering ur ett affärsmässigt perspektiv. Kursen utmärks av att den kontinuerligt kombinerar ett undersökande analytiskt, och teoretiskt arbetssätt med tekniska och designmässiga färdighetsövningar. I kursen studeras praktiska exempel från näringsliv och organisationer som en viktig del av undervisningen. Kursen introducerar tre vetenskapliga delområden som bildar en grund för fortsatta studier inom informatik: digital marknadsföring, e-handel, och digital entreprenöriell arbetsmetodik. Kursen består av följande delkurser:

Introduktion till digital affärsutveckling, 7.5 högskolepoäng

(Introduction to Digital Business Development, 7.5 credits)

Delkursen introducerar området digital affärsutveckling. Grundläggande teorier om digitalisering och digital teknik som strategisk resurs presenteras. Studenterna introduceras till hur digitalisering och digital teknik kan ske inom olika funktionsområden och beslutsnivåer i en organisation. I delkursen övas grundläggande färdigheter kring samarbete, analysmetodik och digital teknik.

1001, Introduktion till digital affärsutveckling, uppgifter, 3 högskolepoäng

(Introduction to Digital Business Development: Exercises, 3 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala

1002, Introduktion till digital affärsutveckling, tentamen, 4.5 högskolepoäng

(Introduction to Digital Business Development: Examination, 4.5 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala

Digital marknadsföring, 7.5 högskolepoäng

(Digital marketing, 7.5 credits)

Delkursen behandlar marknadsföring via digitala kanaler ur ett både praktiskt och teoretiskt perspektiv. Speciellt fokus läggs på samskapande av värde mellan konsumenter och organisation via interaktiva digitala kanaler. Studenterna introduceras bl a till digitala fotspår, digital marknadsstrategi, utveckling av innehåll och arbetsmetodik för innehållshantering. I delkursen introduceras begrepp och tekniker som rör bl a mobil marknadsföring, sociala medier och lojalitetsprogram. I delkursen genomför studenterna även empiriska studier inom digital marknadsföring.

1003, Digital marknadsföring, uppgifter, 4.5 högskolepoäng

(Digital marketing, Exercises, 4.5 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala

1004, Digital marknadsföring, tentamen, 3 högskolepoäng

(Digital marketing, Examination, 3 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala

E-handel, 7.5 högskolepoäng

(E-commerce, 7.5 credits)

Delkursen introducerar studenterna till den omfattande digitalisering av detaljhandeln som för närvarande pågår i samhället. Under kursen studeras en teoretisk begreppsram kring e-handel, aktuella trender och status kring e-handeln idag, samt ett urval av relevanta tekniska övningar. I delkursen genomför studenterna även empiriska studier kring detaljhandelns digitalisering.

1005, E-handel, seminarier, 1.5 högskolepoäng

(E-commerce. seminars, 1.5 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala

1009, E-handel, uppgifter, 6 högskolepoäng

(E-commerce, exercises, 6 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala

Digital entreprenöriell arbetsmetod, 7.5 högskolepoäng

(Digital entrepreneurial work methods , 7.5 credits)

Delkursen behandlar olika typer av arbetsmetoder som finns i inom IT-utveckling, marknadsföring och affärsutveckling. Studenterna genomför ett projekt med digital entreprenöriell inriktning som kombinerar affärsutveckling med prototypning. Projektet syfte är att ge studenterna praktisk erfarenhet av att använda en entreprenöriell metod för digital affärsutveckling. Arbetsmetoden studeras genom reflektion över arbetsprocess och samarbetsformer.

1007, Digital entreprenöriell arbetsmetod, uppgifter, 1.5 högskolepoäng

(Digital entrepreneurial work methods, exercises, 1.5 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala

1008, Digital entreprenöriell arbetsmetod, projekt, 6 högskolepoäng

(Digital entrepreneurial work methods, project, 6 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar, workshoppar, seminarier, datorövningar och projekt, individuellt såväl som i grupp. Undervisning på engelska kan förekomma.

Examination

Introduktion till digital affärsutveckling:

 • 1001: deltagande vid workshoppar och g√§stf√∂rel√§sningar, muntliga presentationer (i grupp) samt skriftliga och tekniska inl√§mningsuppgifter individuellt och i grupp.
 • 1002: salstentamen

Digital marknadsföring:

 • 1003: deltagande vid workshoppar och g√§stf√∂rel√§sningar, muntliga presentationer (i grupp) samt skriftliga och tekniska inl√§mningsuppgifter individuellt och i grupp.
 • 1004: hemtentamen, sj√§lvst√§ndig individuell skriftlig inl√§mningsuppgift

E-handel:

 • 1005: deltagande i seminarier och individuell skriftlig inl√§mning
 • 1009: examination i form av deltagande vid workshoppar och g√§stf√∂rel√§sningar, muntliga presentationer (i grupp) samt skriftliga och tekniska inl√§mningsuppgifter individuellt och i grupp.

Digital entreprenöriell arbetsmetod:

 • 1007: deltagande vid workshoppar och g√§stf√∂rel√§sningar samt skriftliga inl√§mningar i grupp
 • 1008: genomf√∂rande av projektarbete i grupp, muntlig presentation och opposition, samt skriftlig och teknisk inl√§mningsuppgift i grupp. Individuell skriftlig inl√§mningsuppgift.

För slutbetyget väl godkänd på hela kursen krävs betyget väl godkänd på mer än 15 högskolepoäng.

Frånvaro från mindre än hälften av workshoppar och gästföreläsningar per delkurs kan kompenseras genom skriftliga inlämningsuppgifter. Frånvaron av mer än hälften kan inte kompenseras utan måste examineras inom ramen för nästa kurstillfälle.

Seminarier (1005) kan kompenseras med skriftlig inlämningsuppgift.

Projektarbete (1008) omexamineras vid nästa kurstillfälle.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

Övrigt

Registervårdad