Kursplan

English translation of course syllabus

Forskningsfält och metoder inom litteraturvetenskapen, 7.5 högskolepoäng

(Research fields and methods in Comparative Literature, 7.5 credits)

Kurskod 1052LV
Ämnesgrupp Litteraturvetenskap
Huvudområde Litteraturvetenskap
Ansvarig institution Institutionen för kultur och lärande
Utbildningsområde/n Humanistiska området 100%
Betygsalternativ på hel kurs Tregradig skala
Utbildningsnivå Avancerad nivå
Fördjupning A1N (Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav)
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. Hösttermin 2019

Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för kultur och lärande vid Södertörns högskola den 2019-11-18 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

Behörighetskrav

Litteraturvetenskap A-, B- och C om vardera 30 högskolepoäng eller motsvarande. Dessutom gymnasiekurs Svenska B/Svenska 3 eller motsvarande.

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten

  • kritiskt analysera olika teoretiska forskningsf√§lt inom litteraturvetenskap samt relationen dem emellan
  • kritiskt analysera hur olika teoretiska forskningsf√§lt inom litteraturvetenskap genererar olika tolkningsmetoder av studieobjektet i forskningens praktik
  • sj√§lvst√§ndigt analysera och bed√∂ma teoretiska antaganden, fr√•gest√§llningar och metoder.

Innehåll, delkurser och examinationsmoment

Kursen syftar till att ge deltagarna insikter och ett sjaŐąlvstaŐąndigt och kritiskt reflekterat f√∂rh√•llningss√§tt till teoretiska forskningsf√§lts position i den litteraturvetenskapliga forskningspraktiken. D√§rmed uppmaŐąrksammas ocksaŐä distinktionen mellan teori och metod. SaŐąrskild vikt laŐąggs vid att ge deltagarna tillfaŐąlle att sjaŐąlvstaŐąndigt och kritiskt reflektera, saŐävaŐąl muntligt som skriftligt, oŐąver interaktion mellan teori, tolkning, metod.

1001, Forskningsfält och metoder inom litteraturvetenskapen, 7.5 högskolepoäng

(Research Fields and Methods in Comparative Literature, 7.5 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av seminarier. Deltagarna rapporterar vid seminarier muntliga eller skriftliga reflektioner från arbetet med kurslitteraturen samt anvisade arbetsuppgifter och genomför en skriftlig hemtentamen.

Examination

Kursen examineras genom att deltagarna vid seminarier f√∂rmedlar muntliga och skriftliga reflektioner kring kursens texter och inlaŐąmnar en skriftlig hemtentamen vid kursens avslutning.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.