Kursplan

Kulturell komplexitet och globala processer, 7,5 högskolepoäng

(Cultural Complexity and Global Processes, 7.5 credits)

Kurskod 1053ET
Ämnesgrupp Etnologi
Huvudområde Etnologi
Fördjupning G1F (Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav)
Ansvarig institution Institutionen för historia och samtidsstudier
Utbildningsområde/n Humanistiska området 100%
Betygsalternativ på hel kurs AF
Utbildningsnivå Grundnivå
Kursnivå B
Undervisningsspråk Engelska
Giltig fr.o.m. Hösttermin 2019

Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för historia och samtidsstudier vid Södertörns högskola den 2019-02-13 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

Behörighetskrav

Etnologi A, 30 högskolepoäng och Engelska B, eller motsvarande kunskaper från humanistiska eller sociala vetenskaper samt Engelska B. Du behöver också ha Engelska 6, eller motsvarande.

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten

Kunskap och förståelse

  • diskutera och behandla kulturvetenskapliga fr√•gest√§llningar om klass, genus, etnicitet och andra sociala identitetskonstruktioner i j√§mf√∂rande europeisk belysning
  • diskutera och behandla fr√•gor om etniska relationer, m√•ngfaldens organisation samt migration och globalisering

Färdighet och förmåga

  • analysera och kritiskt granska vetenskapliga texter
  • problematisera och g√∂ra enklare till√§mpningar av vetenskaplig reflexivitet i egna och andras texter
  • presentera och diskutera teorier om kulturella och sociala processer i komplexa samh√§llen

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • inta ett pr√∂vande f√∂rh√•llningss√§tt till vetenskapliga, visuella och litter√§ra representationer av ras, kultur och etnicitet
  • f√∂rh√•lla sig vetenskapligt till samh√§llsrelaterade problematiker utifr√•n fr√•gest√§llningar r√∂rande m√•ngfald, baserade bl.a. p√• genus, etnicitet, klass och kultur.

Innehåll, delkurser och examinationsmoment

Kursen ger fördjupade kunskaper om frågeställningar aktuella vid studier av kulturell komplexitet, individ och struktur, synkrona och diakrona processer. Teoribildning rörande kulturell variation, etnicitet, nationell identitet, genus och makt utgör centrala teman. Kursen problematiserar även olika rasbegrepp. Kursen behandlar dessutom frågor om hur olika nationalstater hanterar kulturella och etniska skillnader, frågor om mångfaldens organisation, migration och globalisering. Kursen ger grundläggande kunskaper i några av de teoretiska perspektiv som format etnologisk kulturanalys.

1001, Kulturell komplexitet och globala processer, 7,5 högskolepoäng

(Cultural Complexity and Global Processes, 7.5 credits)

Betygsalternativ: AF


Undervisningens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och grupparbeten. Undervisningsspråk är engelska.

Examination

Individuellt skriftligt arbete och muntliga och skriftliga övningar inför och under seminarierna.

Frånvaro från ett seminarium kan ersättas genom en kompletterande skriftlig uppgift.

Betygskriterier delas ut vid kurs-/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.