Kursplan

English translation of course syllabus

Företagsekonomi A, 30 högskolepoäng

(Business Studies A, 30 credits)

Kurskod 1053FE
Ämnesgrupp F√∂retagsekonomi
Huvudområde Företagsekonomi
Ansvarig institution Institutionen för samhällsvetenskaper
Utbildningsområde/n Samhällsvetenskapliga området 100%
Betygsalternativ på hel kurs G/VG
Utbildningsnivå Grundnivå
Kursnivå A
Fördjupning G1N (Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav)
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. HT2014

Fastställande

Kursplanen är fastställd av Fakultetsnämnden vid Södertörns högskola den 2012-04-04 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen. Kursplanen har reviderats av Fakultetsnämnden vid Södertörns högskola den 2013-10-21.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet samt Matematik 3b / 3c, Samhällskunskap 1b / 1a1 och 1a2 (Områdesbehörighet A4).

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten

Kunskap och förståelse

 • redog√∂ra f√∂r grundl√§ggande teoretiska utg√•ngspunkter inom f√∂retagsekonomi som vetenskaplig disciplin, dess utveckling, perspektiv och f√§lt
 • beskriva f√∂retagsekonomins studieobjekt, dess olika √§mnesomr√•den och tillh√∂rande grundl√§ggande modeller, teorier och begrepp
 • exemplifiera hur verksamheter kan ledas och styras samt hur organisationens prestationer och uppoffringar p√•verkar effektiviteten
 • redog√∂ra f√∂r de f√∂retagsekonomiska redskapen f√∂r att analysera, bearbeta och v√§rdera fakta r√∂rande f√∂retagets finansiella st√§llning och resultat
 • beskriva hur kunskap och utveckling skapas genom v√§xelverkan mellan vetenskap och praktisk erfarenhet
 • beskriva grundl√§ggande vetenskaplig unders√∂kningsmetodik

Färdighet och förmåga

 • strukturera och analysera f√∂retagsekonomiska problem
 • diskutera och j√§mf√∂ra olika f√∂retagsekonomiska modeller p√• ett initierat och omd√∂mesfullt s√§tt
 • anv√§nda grundl√§ggande begrepp, teorier och metoder vid beskrivning och analys av olika situationer, problem och m√∂jligheter i f√∂retag och organisationer
 • s√∂ka och bed√∂ma relevant information samt gruppvis genomf√∂ra en mindre unders√∂kning inklusive skriftlig och muntlig rapportering samt opposition

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • till√§mpa sina kunskaper reflexivt och kritiskt inom omr√•det
 • diskutera etiska fr√•gest√§llningar i relation till f√∂retagande och ekonomisk utveckling¬†

Innehåll, delkurser och examinationsmoment

Kursen ger en allmän kunskap i grundläggande företagsekonomi och ger en grund för den fortsatta ekonomutbildningen. Kursen utmärks av ett praktiknära problemorienterat arbetssätt, där exempel hämtade från näringsliv och organisationer behandlas utifrån ett akademiskt och forskarnära perspektiv. Kursen består av följande delkurser:

Ekonomisk vetenskap och metodlära, 7.5 högskolepoäng

(Methods in Business Studies, 7.5 credits)

Syftet med delkursen är att stimulera till vetenskapsteoretisk reflektion över ekonomivetenskapernas kunskapstraditioner och dess förhållande till andra vetenskaper. Kursen innehåller en bred introduktion till ämnet företagsekonomi, dess studieobjekt och en överblick av olika forskningsmetoder som ämnet använder sig av. Delkursen beskriver den kunskapsutveckling som skett inom ämnet företagsekonomi samt introducerar de mest centrala frågeställningar som området behandlar. Delkursen ger även en presentation av och inblick i aktuella forskningsprojekt. Ett viktigt syfte är att ge en grundläggande förståelse om olika vetenskapliga synsätt, forskningsstrategier och undersökningsdesign samt ge ett kritiskt förhållningsätt till vetenskaplig kunskapsproduktion. Kursen behandlar den metodmässiga begreppsbildningen samt låter studenterna tillämpa och reflektera över dessa begrepp i en mindre studie. Studenten får i ett projekt inhämta kunskap om hur en undersökning planeras, genomförs, skriftligt dokumenteras och muntligt presenteras. I projektet får studenten tillämpa tekniker för insamling av information, tolka resultat samt kritiskt reflektera över och värdera sin egen och andras forskningsprocess.

1001, Ekonomisk vetenskap och metodlära, seminarier, 1.5 högskolepoäng

(Methods in Business Studies: Seminars, 1.5 credits)

Betygsalternativ: Tvågradig skala

1002, Ekonomisk vetenskap och metodlära, tentamen, 6 högskolepoäng

(Methods in Business Studies: Examination, 6 credits)

Betygsalternativ: G/VG

Samhälle, marknad och företagande, 7.5 högskolepoäng

(Society, Markets and Business, 7.5 credits)

Delkursen syftar till att ge en bred samhällsvetenskaplig introduktion till ämnet företagsekonomi och dess studieobjekt.
Delkursen ger studenterna en djupare förståelse av de grundläggande fenomen och objekt, vilka ämnet företagsekonomi studerar. Genom ett historiskt perspektiv fördjupas studentens föreställningar och förståelse dels om hur det ekonomiska systemets centrala institutioner, nämligen marknader och byråkratier, samt branscher, företag och andra organisationer har utvecklats fram till vår samtid dels om hur samspelet mellan ekonomiska och politiska institutioner har utvecklats under samma period. Studenten introduceras till grundläggande teorier och begrepp som ämnet företagsekonomi tillämpar i analyser av dess studieobjekt. Institutionernas uppkomst och utveckling, marknadernas integration, företagens och innovationernas betydelse samt globaliseringen är frågeställningar som diskuteras utifrån vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter. Delkursen syftar till att ge studenten en förtrogenhet om tidigare, pågående och tänkbara framtida samhällsförändringar samt hur ekonomiska och politiska institutioner både påverkas av och påverkar denna utveckling.

1003, Samhälle, marknad och företagande, seminarier, 1.5 högskolepoäng

(Society, Markets and Business: Seminars, 1.5 credits)

Betygsalternativ: Tvågradig skala

1004, Samhälle, marknad och företagande, tentamen, 6 högskolepoäng

(Society, Markets and Business: Examination, 6 credits)

Betygsalternativ: G/VG

Redovisning och beskattning, 7.5 högskolepoäng

(Financial Accounting, 7.5 credits)

Delkursen ger en introduktion till företagets finansiella rapportering och det samband mellan extern redovisning och beskattning som finns i Sverige. Delkursen innehåller både teoretiska och praktiska inslag. Delkursen inleds med en introduktion till dubbel bokföring och ekonomiska begrepp. Vidare behandlas lagstiftning och kompletterande normgivning, bokslut och bokslutspolitik, upprättande av årsredovisning, räkenskapsanalys med nyckeltal och kassaflödesanalys, redovisningsteori och sambandet mellan redovisning och beskattning.

1005, Redovisning och beskattning, seminarier, 1.5 högskolepoäng

(Financial Accounting: Seminars, 1.5 credits)

Betygsalternativ: Tvågradig skala

1006, Redovisning och beskattning, tentamen, 6 högskolepoäng

(Financial Accounting: Examination, 6 credits)

Betygsalternativ: G/VG

Ekonomistyrning, 7.5 högskolepoäng

(Managerial Accounting, 7.5 credits)

Delkursen ger grundläggande kunskaper om de modeller och metoder som används i ett företags interna styrning och planering. Under delkursens gång behandlas centrala ekonomiska begrepp, resultatplanering, bidragskalkylering, självkostnadskalkylering med påläggs- och ABC-metoden, investeringskalkylering och budgetering.

1007, Ekonomistyrning, seminarier, 1.5 högskolepoäng

(Managerial Accounting: Seminars, 1.5 credits)

Betygsalternativ: Tvågradig skala

1008, Ekonomistyrning, tentamen, 6 högskolepoäng

(Managerial Accounting: Examination, 6 credits)

Betygsalternativ: G/VG

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier med obligatoriska inlämningsuppgifter. Inlämningsuppgifterna genomförs i mindre grupper.

Examination

Ekonomisk vetenskap och metodlära:

 • 1001: Genomf√∂rande, presentation och f√∂rsvar av ett projekt vid obligatoriska seminarietillf√§llen samt opponering av ett annat projekt
 • 1002: Salstentamen

Samhälle, marknad och företagande:

 • 1003: Inl√§mningsuppgifter och obligatoriska seminarier
 • 1004: Salstentamen

Redovisning och beskattning:

 • 1005: Inl√§mningsuppgifter och obligatoriska seminarier
 • 1006: Salstentamen

Ekonomistyrning:

 • 1007: Inl√§mningsuppgifter och obligatoriska seminarier
 • 1008: Salstentamen

För slutbetyget väl godkänd på hela kursen krävs betyget väl godkänd på mer än hälften av poängen.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

Övrigt

2013-10-21: kursplanens behörighetskrav anpassades till Gy11.