Kursplan

English translation of course syllabus

Sociologi C, 30 högskolepoäng

(Sociology C, 30 credits)

Kurskod 1053SL
Ämnesgrupp Sociologi
Huvudområde Inget huvudområde
Ansvarig institution Institutionen för samhällsvetenskaper
Utbildningsområde/n Samhällsvetenskapliga området 100%
Betygsalternativ på hel kurs G/VG
Utbildningsnivå Grundnivå
Kursnivå C
Fördjupning G2E (Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen)
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. Hösttermin 2017

Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för samhällsvetenskaper vid Södertörns högskola den 2017-01-26 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

Behörighetskrav

Sociologi A och Sociologi B om vardera 30 högskolepoäng eller motsvarande

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

Kunskap och förståelse

 • redog√∂ra f√∂r och kritiskt tolka de sociologiska teoritraditionerna
 • f√∂rklara hur sociologisk analys √§r uppbyggd, d.v.s. hur teori och empiri integreras
 • uppvisa f√∂rdjupad kunskap om sociologiska forskningsmetoder och dataanalys
 • sj√§lvst√§ndigt orientera sig om aktuell forskning inom ett specifikt omr√•de

Färdighet och förmåga

 • formulera och analysera en sociologisk problemst√§llning
 • sj√§lvst√§ndigt och kritiskt bed√∂ma olika sociologiska forskningsmetoders anv√§ndbarhet f√∂r egen fr√•gest√§llning
 • reflektera √∂ver hur sociologiska begrepp och teorier kan anv√§ndas i praktiken
 • muntligt och skriftligt presentera empiriska unders√∂kningsresultat i dialog med olika grupper
 • integrera sociologisk teori och empiri inom ramen f√∂r ett uppsatsarbete
 • s√∂ka, samla, v√§rdera och kritiska tolka relevant information
 • till√§mpa och kontrastera olika typer av datainsamlings- och analysmetoder i sociologi
 • sj√§lvst√§ndigt anv√§nda datorprogram f√∂r sociologisk dataanalys
 • kritiskt granska och opponera p√• ett uppsatsarbete

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • kritiskt v√§rdera sociologisk litteratur och forskning
 • reflektera √∂ver sociologins roll i samh√§llet
 • sj√§lvst√§ndigt v√§rdera etiska aspekter i sociologisk forskning

Innehåll, delkurser och examinationsmoment

Kursen ger studenten tillfälle att ytterligare fördjupa sina kunskaper i sociologisk analys genom att delta i en serie föreläsningar och seminarier där studenten får möjlighet att fortlöpande utveckla sitt sociologiska tänkande i tal och skrift. Tyngdpunkten ligger på genomförandet av en uppsats, som genom en sociologisk studie ger övning i ett vetenskapligt förhållningssätt.

Sociologisk analys: Teori och empiri, 9 högskolepoäng

(Sociological Analysis: Theory and Empirical Research, 9 credits)

Delkursen integrerar det som traditionellt behandlas under rubrikerna teori och metod. I fokus står hur teori och empiri samspelar i sociologisk analys. Detta görs genom läsning och diskussion av ett antal centrala sociologiska verk där analysen bygger på ett tätt samspel mellan teori och empiri.

1001, Sociologisk analys: Teori och empiri, 9 högskolepoäng

(Sociological Analysis: Theory and Empirical Research, 9 credits)

Betygsalternativ: G/VG

Avancerade kvalitativa och kvantitativa metoder, 6 högskolepoäng

(Advanced Qualitative and Quantitative Research Methods, 6 credits)

Delkursen syftar till att studenten utvecklar en fördjupad förmåga att självständigt tillämpa och kritiskt reflektera över centrala kvantitativa och kvalitativa metoder. Fokus ligger på integrationen av metod i sociologisk forskning samt förmågan att göra självständiga och kritiska bedömningar av sociologiska forskningsmetoders användbarhet för samhällsvetenskapliga undersökningar.

1002, Avancerade kvalitativa och kvantitativa metoder, 6 högskolepoäng

(Advanced Qualitative and Quantitative Research Methods, 6 credits)

Betygsalternativ: G/VG

Uppsats, 15 högskolepoäng

(Thesis, 15 credits)

Den studerande genomför ett självständigt uppsatsskrivande kring en väldefinierad sociologisk problemställning. De studerande arbetar individuellt (eller i par) med avgränsade arbetsuppgifter. Uppsatsarbetet är huvudsakligen förlagt till terminens senare del och genomförs självständigt av studenterna under lärares/handledares rådgivning. Handledning kan ske individuellt eller i grupp. Uppsatsen presenteras på ett seminarium vid terminens slut.

1003, Uppsats, 15 högskolepoäng

(Thesis, 15 credits)

Betygsalternativ: G/VG

Undervisningens upplägg

Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar med betoning på självständiga litteraturstudier och uppsatshandledning enskilt eller i grupp. Rätten till handledning begränsas till innevarande termin.

Examination

Sociologisk analys: teori och empiri:

 • Skriftliga inl√§mningsuppgifter
 • Muntliga presentationer
 • Seminariedeltagande.

Avancerade kvalitativa och kvantitativa metoder:

 • Skriftliga inl√§mningsuppgifter
 • Seminariedeltagande
 • Skriftlig hemtentamen

Uppsats:

 • F√∂rfattande och f√∂rsvar av ett sj√§lvst√§ndigt vetenskapligt arbete (uppsats)
 • Muntlig och skriftlig opposition p√• annan uppsats vid examinationsseminarium

För att erhålla betyget väl godkänd (VG) på hela kursen krävs betyget VG på uppsatsen.

Enstaka missade seminarier kan, efter samråd med examinator, kompenseras med skriftliga inlämningsuppgifter. Detta gäller dock inte uppsatsseminariet där studenten måste medverka.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.