Kursplan

English translation of course syllabus

Vetenskapsteori, idéhistoria, 7.5 högskolepoäng

(Theory of Knowledge, History of ideas, 7.5 credits)

Kurskod 1054IH
Ämnesgrupp Id√©- och l√§rdomshistoria
Huvudområde Idé- och lärdomshistoria/idéhistoria
Fördjupning A1N (Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav)
Ansvarig institution Institutionen för historia och samtidsstudier
Utbildningsområde/n Humanistiska området 100%
Ges endast inom följande program Magisterprogram i idéhistoriaMasterprogram i idéhistoria
Betygsalternativ på hel kurs G/VG
Utbildningsnivå Avancerad nivå
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. Hösttermin 2013

Fastställande

Kursplanen är fastställd av Fakultetsnämnden vid Södertörns högskola den 2013-02-27 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

Behörighetskrav

Studenten ska vara antagen till Master- eller Magisterprogram i idéhistoria

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

  • sammanfatta grunddragen i de vanligast f√∂rekommande teoretiska skolorna inom det disciplin√∂verskridande vidare historie- och kulturvetenskapliga f√§ltet
  • uppvisa f√∂rdjupad f√∂rst√•else av vetenskapliga metoder och olika k√§llor med relevans f√∂r kulturanalyser och historiska unders√∂kningar‚Ä®
  • systematiskt reflektera √∂ver sitt eget kunskapsinh√§mtande i ett st√∂rre vetenskapsteoretiskt och historiskt sammanhang‚Ä®
  • diskutera olika metodologiska fr√•gor och tolkningsproblem inom humaniora och relatera dessa till den egna inriktningen
  • f√∂rh√•lla sig till och v√§rdera hur forskning inom omr√•det kan anv√§ndas √§ven utanf√∂r det vetenskapliga sammanhanget

Innehåll, delkurser och examinationsmoment

Vetenskapsteori, idéhistoria, 7.5 högskolepoäng

(Theory of Knowledge, History of Ideas, 7.5 credits)

Kursen behandlar vetenskapsteori inom området historiska studier som vid Södertörns högskola inkluderar huvudområdena arkeologi, etnologi, idéhistoria, historia och religionsvetenskap. Kursen inleds med en allmän del i vilken flertal grundläggande vetenskapsteoretiska begrepp, teorier och problem inom det vidare historie- och kulturvetenskapliga fältet presenteras och diskuteras på föreläsningar och seminarium. Därefter följer en ämnesspecifik del i vilken den allmänna teorin relateras till specifika frågeställningar inom idéhistoria.

1001, Vetenskapsteori, idéhistoria, 7.5 högskolepoäng

(Theory of Knowledge, History of Ideas, 7.5 credits)

Betygsalternativ: G/VG

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier

Examination

Kursen examineras genom deltagande i seminarierna samt genom löpande muntliga och skriftliga uppgifter.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.