Kursplan

English translation of course syllabus

Gestaltade livsmiljöer, 15 högskolepoäng

(Designed living environments, 15 credits)

Kurskod 1054KV
Ämnesgrupp Konstvetenskap
Huvudområde Konstvetenskap
Ansvarig institution Institutionen för kultur och lärande
Utbildningsområde/n Humanistiska området 100%
Betygsalternativ på hel kurs Tregradig skala
Utbildningsnivå Grundnivå
Kursnivå A
Fördjupning G1N (Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav)
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. Vårtermin 2021

Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för kultur och lärande vid Södertörns högskola den 2020-06-04 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

Kunskaper och förståelse

 • grundl√§ggande redog√∂ra f√∂r begreppet ‚ÄĚgestaltad livsmilj√∂‚ÄĚ
 • beskriva grundl√§ggande drag i gestaltade livsmilj√∂er och deras kommunikativa kapacitet
 • identifiera centrala fr√•gor om visuella objekt och konstverk och deras milj√∂skapande f√∂rm√•ga

Färdigheter och förmåga

 • g√∂ra grundl√§ggande beskrivningar av gestaltade livsmilj√∂er och deras spatiala och visuella karakt√§r
 • utf√∂ra enklare objekts- och verksanalyser med hj√§lp av olika analysmetoder
 • identifiera skillnader och likheter mellan olika konstn√§rliga och visuella uttryck

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • f√∂rklara centrala aspekter som p√•verkar hur konst, arkitektur och vardagsf√∂rem√•l f√∂rst√•s och v√§rderas i relation till varandra i en offentlig milj√∂
 • diskutera grundl√§ggande f√∂ruts√§ttningar f√∂r produktion och konsumtion av offentliga objekt/konst/arkitektur utifr√•n historiska perspektiv och fr√•gan om l√•ngsiktigt h√•llbar utveckling.
 • j√§mf√∂ra teoretiska, politiska, kommunikativa och estetiska likheter och skillnader mellan olika sorters gestaltade objekt och gemensamma milj√∂er

Innehåll, delkurser och examinationsmoment

Kursen utg√•r fr√•n konstvetenskapliga tolkningstraditioner och de redskap de erbjuder f√∂r att beskriva och analysera konst och visuell kultur s√•som milj√∂er, fasader, bilder och objekt. Dessa anv√§nds f√∂r att √∂va f√§rdigheten att beskriva och analysera det gemensamma rummet och dess bruk och historia. Studenten l√§r sig ocks√• att identifiera grundl√§ggande egenskaper hos milj√∂er och objekt fr√•n olika historiska epoker genom exempel och enskilda verksanalyser. Kursen syftar till att skapa en st√∂rre medvetenhet om begreppet ‚ÄĚgestaltad livsmilj√∂‚ÄĚ utifr√•n teoretiska, historiska, politiska, kommunikativa och estetiska perspektiv samt h√•llbarhetsaspekter, och kommer till stor del att utg√• fr√•n kursdeltagarnas egna observationer och analyser av den egna n√§rmilj√∂n.

Introduktion: Att förstå gestaltad livsmiljö, 7.5 högskolepoäng

(Introduction: Understanding Designed Living Environments, 7.5 credits)

Delkursen behandlar grundläggande begrepp och introducerar verktyg för att analysera plats och objekt via exempel hämtade från aktuell forskning om arkitektur, konst och design.

1001, Introduktion: Att förstå gestaltad livsmiljö, 7.5 högskolepoäng

(Introduction: Understanding Designed Living Environments, 7.5 credits)

Betygsalternativ: Tvågradig skala

Att beskriva och analysera gestaltad livsmiljö, 7.5 högskolepoäng

(Describing and Analyzing Designed Living Environments, 7.5 credits)

I delkursen utvecklar studenten förmåga att analysera plats och objekt genom exempel hämtade från den egna närmiljön.

1002, Att beskriva och analysera gestaltad livsmiljö, 7.5 högskolepoäng

(Describing and Analyzing Designed Living Environments, 7.5 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs genom förinspelade föreläsningar, seminarier och inlämningsuppgifter. Om kursen läses som distanskurs sker seminarierna genom högskolans distansverktyg.

Tillgång till dator med internetuppkoppling är en förutsättning även för att gå kursen när den ges som campuskurs.

Examination

1001, Introduktion: Att förstå gestaltad livsmiljö

 • Skriftlig hemtentamen,
 • Seminariedeltagande

1002, Att beskriva och analysera gestaltad livsmiljö

 • Seminariedeltagande
 • Skriftliga inl√§mningsuppgifter

Frånvaro från högst två seminarier under hela kursen kompenseras med inlämningsuppgifter i enlighet med anvisningar från kursansvarig.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.