Kursplan

GIS: I, 15 högskolepoäng

(GIS: I, 15 credits)

Kurskod 1055GE
Ämnesgrupp Geovetenskap och naturgeografi
Huvudområde Geografi
Fördjupning G1N (Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav)
Ansvarig institution Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik
Utbildningsområde/n Naturvetenskapliga området 100%
Betygsalternativ på hel kurs AF
Utbildningsnivå Grundnivå
Kursnivå A
Undervisningsspråk Engelska
Giltig fr.o.m. Hösttermin 2022

Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för naturvetenskap, miljö och teknik vid Södertörns högskola den 2020-10-21 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen. Kursplanen har reviderats av Institutionsnämnden för naturvetenskap, miljö och teknik vid Södertörns högskola den 2021-04-20.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet
Du behöver också ha: Engelska 6

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

  • Redog√∂ra f√∂r grundl√§ggande begrepp och teorier inom geografisk databehandling.
  • Identifiera och redog√∂ra f√∂r geografiska data som kan anv√§ndas i geografiska informationssystem (GIS).
  • Insamla, bearbeta, analysera och presentera geografiska data i ett GIS.
  • Sj√§lvst√§ndigt skapa, analysera och till√§mpa GIS i ett eget arbete.

Innehåll, delkurser och examinationsmoment

Kursen introducerar geografiska informationssystem (GIS). Kursen √§r inriktad p√• hur GIS anv√§nds f√∂r kartering, planering och analyser som till exempel stadsplanering eller konsekvenser av framtida klimatscenarier. 

Kursen behandlar de teoretiska grunderna för GIS, samt hur GIS kan komma till praktisk användning inom flera olika områden. De praktiska färdigheterna tränas i ett antal tillämpade övningar med olika datatyper och med olika typer av analyser. I ett självständigt projekt lär sig studenterna att på egen hand använda GIS för datahantering, visualisering och analys.

1001, GIS: I, övningar, 10 högskolepoäng

(GIS: I, Exercises, 10 credits)

Betygsalternativ: AF

1002, GIS: I, projektarbete, 5 högskolepoäng

(GIS: I, Project, 5 credits)

Betygsalternativ: AF

Undervisningens upplägg

Om Kursen ges på distans:

  • Kursen genomf√∂rs helt p√• distans. All undervisning sker i form av skriftliga instruktioner och demonstrationer samt genom videof√∂rel√§sningar.

Om kursen ges på campus:

  • All undervisning sker i form av skriftliga instruktioner och demonstrationer samt genom f√∂rel√§sningar och seminarier.

Examination

1001 GIS: I, övningar, 10 högskolepoäng

  • Genomf√∂rda √∂vningar med individuella skriftliga rapporter

1002 GIS: I, projektarbete 5 högskolepoäng

  • Individuell skriftlig redovisning

Betygskriterier delas ut vid kurs-/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

Övrigt

Revidering av kursplanen 2021-04-20 avser borttagande av hänvisning till områdesbehörighet i behörighetskraven. Revideringen har genomförts av gemensam förvaltning, enligt rektorsbeslut om anpassning av behörighetskrav till förändring i högskoleförordningen (diarienummer 819-1.1.2-2021).