Kursplan

Genusvetenskap B, 30 högskolepoäng

(Gender studies B, 30 credits)

Kurskod 1055GV
Ämnesgrupp Genusstudier
Huvudområde Genusvetenskap
Fördjupning G1F (Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav)
Ansvarig institution Institutionen för kultur och lärande
Utbildningsområde/n Humanistiska området 50%
Samhällsvetenskapliga området 50%
Betygsalternativ på hel kurs G/VG
Utbildningsnivå Grundnivå
Kursnivå B
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. Vårtermin 2022

Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för kultur och lärande vid Södertörns högskola den 2018-12-06 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen. Kursplanen har reviderats av Institutionsnämnden för kultur och lärande vid Södertörns högskola den 2021-06-03.

Behörighetskrav

Genusvetenskap A, 30 högskolepoäng, eller motsvarande.

Lärandemål

Kunskap och förståelse

 • kritiskt reflektera kring begreppet familj och dess olika betydelser i samh√§lle och kultur i s√•v√§l historien som i samtiden,
 • f√∂rklara teorier och begrepp som anv√§nds i intersektionella analyser,
 • redog√∂ra f√∂r ett urval av genusvetenskapliga metoder samt diskutera metodologiska problem,
 • redog√∂ra f√∂r kunskap om genusvetenskapens vetenskapsteoretiska ansats och kontext, samt forskningsetik.

Färdighet och förmåga

 • analysera genusskapande institutioner ur historiska och tv√§rkulturella perspektiv,
 • anv√§nda intersektionella teoretiska perspektiv i olika situationer och sammanhang, samt diskutera skillnaderna dem emellan,
 • anv√§nda genusvetenskapliga forskningsmetoder, analysredskap och praktiska metodverktyg i en mindre genusvetenskaplig unders√∂kning,
 • formulera, genomf√∂ra och presentera en mindre genusvetenskaplig unders√∂kning,
 • skriva stringenta texter av skilda slag inom ramen f√∂r akademiskt skrivande.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • uppvisa ett kritiskt f√∂rh√•llningss√§tt till olika teoretiska perspektiv och forskningsmetoder,
 • bed√∂ma relevansen hos olika teoretiska perspektiv och forskningsmetoder i relation till en specifik fr√•gest√§llning.

Innehåll, delkurser och examinationsmoment

Under kursen fördjupas tidigare inhämtade kunskaper om samspelet mellan olika maktordningar, så som kön, genus, sexualitet och etnicitet, samt dess betydelse i samhälle och kultur i såväl dåtid som nutid. Särskild vikt läggs vid träning i analytisk förmåga och praktiska arbetssätt som kan användas i självständiga vetenskapliga arbeten.

Familjen som genusskapande institution, 7,5 högskolepoäng

(Family as a Gendering Institution, 7.5 credits)

I delkursen ‚ÄĚFamiljen som en genusskapande institution‚ÄĚ analyseras familjen som en genusskapande institution och dess olika betydelser i samh√§lle och kultur, i s√•v√§l historien som samtiden. Under delkursen identifieras och behandlas olika genusvetenskapliga f√∂rst√•elser av begreppet familj. D√§rtill granskas samtida debatter om familjen som institution och dess betydelse f√∂r k√∂n, sexualitet och samh√§lleliga institutioner kritiskt.

1001, Familjen som genusskapande institution, 7,5 högskolepoäng

(Family as a Gendering Institution, 7.5 credits)

Betygsalternativ: G/VG


Intersektionella teorier, 7,5 högskolepoäng

(Intersectional Theories, 7.5 credits)

Delkursen är en teoretisk fördjupningskurs med inriktning mot intersektionella teorier och dess relevans för genusvetenskapliga studier. Under delkursen läses och diskuteras teorier och begrepp som på olika sätt har en ambition att förstå och analysera olika maktordningars sammanflätning. Intersektionella teorier och begrepp används för att analysera olika material, situationer och sammanhang. Svårigheter och dilemman som intersektionella analyser kan medföra behandlas. På så sätt fördjupas och kompliceras kunskapen om intersektionalitet från A-kursen.

1002, Intersektionella teorier, 7,5 högskolepoäng

(Intersectional Theories, 7.5 credits)

Betygsalternativ: G/VG


Kunskap, makt och metoder I, 7,5 högskolepoäng

(Knowledge, Power, Research Methods I, 7.5 credits)

Delkursen ger kunskaper i ett urval av genusvetenskapliga forskningsmetoder, med inriktning mot kvalitativa metoder. Delkursen omfattar praktiska metod√∂vningar som ger tr√§ning i olika metoder och hur de kan anv√§ndas i en vetenskaplig studie. Övningarna varvas med diskussioner och reflektioner som f√∂rdjupar f√∂rst√•elsen f√∂r vad ett vetenskapligt f√∂rh√•llningss√§tt inneb√§r och relationen mellan kunskap, makt och metoder

1003, Kunskap, makt och metoder I, 7,5 högskolepoäng

(Knowledge, Power, Research Methods I, 7.5 credits)

Betygsalternativ: G/VG


Självständigt arbete, 7,5 högskolepoäng

(Academic Paper, 7.5 credits)

Delkursen innebär att genomföra ett kortare självständigt vetenskapligt arbete i form av en uppsats. Delkursen ger träning i att formulera en avgränsad genusvetenskaplig frågeställning, sätta sig in i relevant forskning inom frågeställningens område, samla in och analysera ett relevant material, samt skriftligt redovisa för arbetet i en uppsats. I delkursen ingår även att diskutera och försvara sitt arbete, samt kommentera och ge konstruktiv respons på andras pågående och färdiga uppsatser. På så sätt övar studenten sig i att inta ett självständigt och kritiskt förhållningssätt till vetenskap.

1004, Självständigt arbete, 7,5 högskolepoäng

(Academic Paper, 7.5 credits)

Betygsalternativ: G/VG


Undervisningens upplägg

Campuskurs: I det fall kursen läses som campuskurs består undervisningen av föreläsningar och seminarier. Uppsatsarbetet sker i mindre grupper om 2-3 studenter. Uppsatshandledning sker huvudsakligen i grupp i samband med seminarierna.

Distanskurs: I det fall kursen läses som distanskurs består undervisningen av bild- och textmaterial som tillgängliggörs på högskolans läroplattform samt obligatoriskt deltagande i onlinediskussioner. Tillgång till dator med internetuppkoppling är en förutsättning för att gå kursen

Examination

Campuskurs: I det fall kursen läses som campuskurs examineras moment 1001, 1002 och 1003 genom skriftlig hemtentamen, seminariedeltagande, muntliga presentationer och skriftliga inlämningsuppgifter.

Distanskurs: I det fall kursen läses som distanskurs examineras moment 1001, 1002 och 1003 genom skriftlig hemtentamen, skriftliga inlämningsuppgifter och deltagande i diskussioner online.

Delkurs 1001 ‚ÄĚFamiljen som genusskapande institution‚ÄĚ, i de fall delkursen saml√§ses med internationella studenter genomf√∂rs seminarier p√• engelska. Studenten f√•r d√• v√§lja att l√§mna in de skriftliga inl√§mningsuppgifterna och hemtentamen p√• svenska eller engelska.

Delkursen 1004 ‚ÄĚSj√§lvst√§ndigt vetenskapligt arbete‚ÄĚ examineras genom:

 • Uppsats-PM och l√∂pande skriftliga inl√§mningar
 • Seminariedeltagande
 • F√§rdigst√§lld uppsats
 • Ventilering av f√§rdigst√§lld uppsats
 • Opponering p√• minst en uppsats


Frånvaro från seminarier alternativt onlinediskussioner kompenseras genom skriftliga inlämningsuppgifter i enlighet med anvisningar från kursansvarig. Högst 20 % av seminarietillfällen kan kompenseras genom skriftliga inlämningsuppgifter.

För betyget VG på hela B-kursen krävs motsvarande betyg på kursen ’Självständigt vetenskapligt arbete’ samt ytterligare minst 2 delkurser.

Betygskriterier delas ut vid kurs-/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.