Kursplan

English translation of course syllabus

Aktuell forskning inom idéhistoria, 7.5 högskolepoäng

(Current Research in the History of Ideas, 7.5 credits)

Kurskod 1055IH
Ämnesgrupp Id√©- och l√§rdomshistoria
Huvudområde Idé- och lärdomshistoria/idéhistoria
Fördjupning A1N (Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav)
Ansvarig institution Institutionen för historia och samtidsstudier
Utbildningsområde/n Humanistiska området 100%
Ges endast inom följande program Magisterprogram i idéhistoriaMasterprogram i idéhistoria
Betygsalternativ på hel kurs G/VG
Utbildningsnivå Avancerad nivå
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. Hösttermin 2013

Fastställande

Kursplanen är fastställd av Fakultetsnämnden vid Södertörns högskola den 2013-05-27 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

Behörighetskrav

Studenten ska vara antagen till magister- eller masterprogram i idéhistoria

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

  • uppvisa f√∂rdjupade kunskaper om det id√©historiska forskningsf√§ltet
  • sj√§lvst√§ndigt redog√∂ra f√∂r hur teorier, metoder och k√§llmaterial behandlas i samtida avhandlingar i √§mnet
  • insiktsfullt och kritiskt analysera id√©historiska avhandlingar
  • reflektera √∂ver f√∂rh√•llandet mellan ideal och praxis i samtida vetenskaplig verksamhet

Innehåll, delkurser och examinationsmoment

Kursen ger en orientering över aktuell svensk idéhistorisk forskning. I kursen ingår att läsa ett antal nya avhandlingar i idéhistoria och utifrån dessa diskutera metod och angreppssätt. Samtidigt diskuteras möjliga tema för ett kommande examensarbete. Detta tema styr även valet av arkiv och andra institutioner som besöks under kursen.

1001, Aktuell forskning inom idéhistoria, 7.5 högskolepoäng

(Current Research in the History of Ideas, 7.5 credits)

Betygsalternativ: G/VG

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av obligatoriska seminarier, både med den egna gruppen och med studenter och doktorander från andra närliggande forskningsmiljöer vid högskolan. Dessutom ingår biblioteksvisningar samt studiebesök vid relevanta bibliotek och arkiv.

Examination

  • Aktivt seminariedeltagande
  • Skriftlig hemtentamen

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.