Kursplan

English translation of course syllabus

Informatik B, inriktning Digital affärsutveckling, 30 högskolepoäng

(Informatics B, specialization Digital business development, 30 credits)

Kurskod 1055IN
Ämnesgrupp Informatik/data- och systemvetenskap
Huvudområde Informatik
Ansvarig institution Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik
Utbildningsområde/n Tekniska området 100%
Betygsalternativ på hel kurs Tregradig skala
Utbildningsnivå Grundnivå
Kursnivå B
Fördjupning G1F (Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav)
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. Vårtermin 2020

Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för naturvetenskap, miljö och teknik vid Södertörns högskola den 2019-06-12 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

Behörighetskrav

Informatik A, 30 högskolepoäng eller motsvarande.

Lärandemål

Kunskap och förståelse

 • f√∂rklara hur verksamheter och verksamhetsprocesser kan organiseras, modelleras och utvecklas med hj√§lp av vetenskapliga teorier och begrepp inom omr√•det informatik
 • identifiera centrala och relevanta vetenskapliga begrepp och teorier inom digital innovation samt deras relevans f√∂r till√§mpningar inom omr√•det informatik
 • redog√∂ra f√∂r och kritiskt tolka den betydelse och den inverkan informationssystem har i en organisation enligt vetenskapliga teorier inom informatik
 • beskriva och analysera betydelsen av beslutsst√∂djande information (business intelligence) ur ett f√∂retags eller en organisations perspektiv
 • redog√∂ra f√∂r branschspecifika vetenskapliga teorier om digitalisering f√∂r turismbranschen

Färdigheter och förmåga:

 • analysera och modellera verksamhetsprocesser och dess IT-st√∂d
 • analysera en verksamhets behov och skapa aff√§rs- och informationskrav
 • till√§mpa metoder f√∂r verksamhetsutveckling utifr√•n vetenskapliga principer f√∂r digital innovation
 • utveckla tj√§nster med anv√§ndning av principerna f√∂r digital tj√§nsteinnovation
 • modellera och skapa databaser f√∂r transaktionsst√∂djande verksamhetssystem
 • analysera informationsbehov, uppr√§tta systematisk informationsinh√§mtning och redovisa beslutsst√∂djande information
 • till√§mpa grundl√§ggande metoder f√∂r beslutsst√∂dssystem (business intelligence)
 • genomf√∂ra digital aff√§rsutveckling baserat p√• f√∂rdjupad vetenskaplig kunskap om digitalisering inom turismbranschen

Värderingsförmåga och förhållningssätt:

 • kritiskt f√∂rh√•lla sig till samh√§lleliga och etiska aspekter g√§llande n√§tbaserade informationssystem, inklusive det n√§tbaserade IT-systemets roll och utveckling
 • reflektera kring n√§tbaserade informationssystems roll i samh√§llet och m√§nniskors ansvar f√∂r hur de anv√§nds
 • reflektera kring sitt eget behov av att ytterligare utveckla sin kompetens

Innehåll, delkurser och examinationsmoment

Kursen bygger vidare på de kunskaper kring informatik och digital affärsutveckling som studerades under A-kursen. Studenterna lär sig använda digitalisering som verktyg vid verksamhetsutveckling. Studenterna fördjupar sig inom digital innovation och beslutsstödjande system (business intelligence). Dessutom får studenterna fördjupa sig i en specifik domän, turismbranschen, och ges därmed en fördjupad inblick i digitaliseringens påverkan på företag och samhälle.

Verksamhetsutveckling och digitalisering, 7.5 högskolepoäng

(Organisational change och digitization, 7.5 credits)

Delkursen behandlar teorier om organisationer, verksamhetsprocesser samt verksamhets- och affärssystem. Relevanta begrepp för delkursen är systemisk intressentanalys, affärs- och informationskrav, processtänkande och verksamhetsmodellering, digitaliseringens roll vid verksamhetsförändring, affärsprocess-stödjande system, värdekedjestödjande system, upphandling och organisatoriskt lärande. I delkursen studeras känd teori inom området och kritiskt granska dess effekter, vilket förankras genom fallstudier. I delkursen ingår även praktiska moment med databaser och affärssystem.

1001, Verksamhetsutveckling och digitalisering: Uppgifter, 4.5 högskolepoäng

(Organisational change och digitization: Exercises, 4.5 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala

1002, Verksamhetsutveckling och digitalisering: Projekt, 3 högskolepoäng

(Organisational change och digitization: Project, 3 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala

Digital innovation, 7.5 högskolepoäng

(Digital innovation, 7.5 credits)

I delkursen studeras hur innovationer baserade på IT och digitalisering kan användas vid affärsutveckling. Delkursen tar upp teorier om organisationsformer som stödjer teknikorienterad innovation och studenterna reflekterar kring innovationers effekter. En viktig aspekt är samspelet mellan teknologisk utveckling och marknadsutveckling. Centrala begrepp rör digital tjänsteinnovation, öppen innovation, radikal och konstant innovation, disruptiva innovationscykler samt tekniktrender. I delkursen ingår även praktiska moment med ny teknik.

1003, Digital innovation: Uppgifter, 6 högskolepoäng

(Digital innovation: Exercises, 6 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala

1004, Digital innovation: Laborationer, 1.5 högskolepoäng

(Digital innovation: laboratory exercises, 1.5 credits)

Betygsalternativ: Tvågradig skala

Business intelligence, 7.5 högskolepoäng

(Business intelligence, 7.5 credits)

I delkursen fördjupar studenten sin kunskap inom området business intelligence (även kallat beslutsstödssystem). Studenten lär sig bl. a. att kravställa informationsbehov, välja lämpliga informationskällor, systematisera hur datainsamlingen ska gå till, och utforma lämpligt medium för delgivning. Studenten får arbeta praktiskt med att analysera och redovisa ett datamaterial vid affärsbeslut. Delkursen tar upp för området viktiga begrepp samt principer för visuella rapport- och analysverktyg. Studenten lär sig arbeta med både relationsdatabaser och visuella rapportverktyg. Vidare får studenten lära sig metoder för visuell dataanalys vid affärsbeslut och hur man praktiskt skapar visualiserade beslutsstöd.

1005, Business intelligence: Laborationer, 4.5 högskolepoäng

(Business intelligence: laboratory exercises, 4.5 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala

1006, Business intelligence: Uppgifter, 3 högskolepoäng

(Business intelligence: Exercises, 3 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala

Branschfördjupning: E-turism, 7.5 högskolepoäng

(Industrial Case: E-tourism, 7.5 credits)

Delkursen tar upp hur digitalisering och digital affärsutveckling skapar möjligheter och utmaningar inom turismbranschen samt dess samhälliga konsekvenser. I delkursen studeras hur digitaliseringen påverkar bl. a. destinationstänkande, affärs- och betalmodeller, ledning och marknadsföring specifikt inom turismbranschen. Vidare får studenterna tillämpa och fördjupa sina kunskaper inom områden de studerat i tidigare delkurser, med utgångspunkt från en vetenskaplig fördjupning i digitaliseringen inom en viss bransch.

1007, Branschfördjupning: E-turism: Projekt, 4.5 högskolepoäng

(Industrial Case: E-tourism: Project, 4.5 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala

1008, Branschfördjupning: E-turism: Uppgifter, 3 högskolepoäng

(Industrial Case: E-tourism: Exercises, 3 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, workshoppar och praktiska övningar. Studentens egen övning sker delvis individuellt, delvis i grupp. Under projektdelen ges studenterna handledning individuellt eller i grupp.

Examination

Delkursen Verksamhetsutveckling och digitalisering

1001: Verksamhetsutveckling och digitalisering: Uppgifter

 • Skriftlig inl√§mning, individuellt och i grupp
 • Genomf√∂rande av datorlaborationer och workshoppar
 • Praktiska uppgifter i grupp

1002: Verksamhetsutveckling och digitalisering: Projekt

 • Genomf√∂rande av projekt i grupp med skriftlig redovisning
 • Individuell skriftlig inl√§mning

Delkursen Digital innovation

1003: Digital innovation: Uppgifter

 • Skriftlig inl√§mning, individuellt och i grupp
 • Genomf√∂rande av workshoppar och f√§ltstudier

1004: Digital innovation: Laborationer

 • Genomf√∂rande av datorlaborationer
 • Praktiska uppgifter i grupp

Delkursen Business intelligence

1005: Business intelligence: Laborationer

 • Skriftlig inl√§mning, individuellt och i grupp
 • Genomf√∂rande av datorlaborationer och workshoppar
 • Praktiska uppgifter i grupp och individuellt.

1006: Business intelligence: Uppgifter

 • Skriftliga individuella inl√§mningsuppgifter
 • Genomf√∂rande av seminarier och workshoppar
 • Delkursen Branschf√∂rdjupning: E-turism

1007: Branschfördjupning E-turism: projekt

 • Genomf√∂rande av projekt i grupp med muntlig och skriftlig redovisning
 • Individuell skriftlig inl√§mning
 • Genomf√∂rande av workshoppar och f√§ltstudier

1008: Branschfördjupning E-turism: uppgifter

 • Skriftliga individuella inl√§mningsuppgifter

Frånvaro från mindre än hälften av workshoppar och fältstudier per delkurs kan kompenseras genom skriftliga inlämningsuppgifter. Frånvaron av mer än hälften kan inte kompenseras utan måste examineras inom ramen för nästa kurstillfälle.

Projektarbete (1007) omexamineras vid nästa kurstillfälle.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.