Kursplan

English translation of course syllabus

Komparativ offentlig rätt, 30 högskolepoäng

(Comparative Public Law, 30 credits)

Kurskod 1055JU
Ämnesgrupp Juridik och r√§ttsvetenskap
Huvudområde Offentlig rätt
Fördjupning G2F (Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav)
Ansvarig institution Institutionen för samhällsvetenskaper
Utbildningsområde/n Juridiska området 100%
Betygsalternativ på hel kurs G/VG
Utbildningsnivå Grundnivå
Kursnivå C
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. HT2017

Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för samhällsvetenskaper vid Södertörns högskola den 2014-02-13 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen. Kursplanen har reviderats av Institutionsnämnden för samhällsvetenskaper vid Södertörns högskola den 2017-02-09.

Behörighetskrav

Europa, staten och den offentliga rätten, 60 högskolepoäng, eller motsvarande.

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

Kunskap och förståelse

 • redog√∂ra f√∂r en djupare f√∂rst√•else f√∂r den svenska offentliga r√§tten genom j√§mf√∂relser med utl√§ndska konstitutioner och f√∂rvaltningsf√∂rfaranden
 • redovisa f√∂rdjupade kunskaper i andra valda l√§nders stats- och f√∂rvaltningsr√§tt.

Färdighet och förmåga

 • sj√§lvst√§ndigt formulera en r√§ttsvetenskaplig problemst√§llning
 • sj√§lvst√§ndigt till√§mpa den komparativr√§ttsliga metoden
 • sj√§lvst√§ndigt identifiera, tolka, anv√§nda och referera till rimligt kompletta r√§ttsk√§llor.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • uppvisa insikt i betydelsen av ett komparativr√§ttsligt f√∂rh√•llningss√§tt
 • v√§rdera utl√§ndska r√§ttsk√§llor
 • kritiskt granska och v√§rdera r√§ttsvetenskaplig forskning med fokus p√• den r√§ttsliga argumentationen.

Innehåll, delkurser och examinationsmoment

I kursen behandlas några olika länders konstitutioner och förvaltningsförfaranden. Kursen tar också upp teorier och metoder kring jämförandet. I en uppsats tar studenten upp en offentligrättslig problematik med komparativrättsliga inslag.

Teori och metod, 15 högskolepoäng

(Theory and Method, 15 credits)

Teoridelen innehåller komparativ stats- och förvaltningsrätt och komparativa metoder.

1001, Teori och metod, tentamen, 12 högskolepoäng

(Theory and Method: Examination, 12 credits)

Betygsalternativ: G/VG

1002, Teori och metod, seminariemoment 1, 1.5 högskolepoäng

(Theory and Method: Seminar Part 1, 1.5 credits)

Betygsalternativ: Tvågradig skala

1003, Teori och metod, seminariemoment 2, 1.5 högskolepoäng

(Theory and Method: Seminar Part 2, 1.5 credits)

Betygsalternativ: Tvågradig skala

Uppsats, 15 högskolepoäng

(Essay, 15 credits)

Uppsatsdelen innehåller uppsats och opposition

1004, Uppsats, 15 högskolepoäng

(Essay, 15 credits)

Betygsalternativ: G/VG

Undervisningens upplägg

Kursen bedrivs i form av föreläsningar, gästföreläsningar, seminarier, gruppövningar, skriftliga inlämningsuppgifter och studiebesök.

Examination

Delkursen Teori och metod:

1001

 • skriftlig salstentamen

1002 & 1003

 • aktivt seminariedeltagande
 • muntliga presentationer individuellt och i grupp
 • skriftliga inl√§mningsuppgifter individuellt och i grupp
 • obligatorisk n√§rvaro vid g√§stf√∂rel√§sningar och studiebes√∂k samt obligatorisk n√§rvaro vid introduktionsf√∂rel√§sning

Delkursen Uppsats:

1004

 • f√∂rfattande av uppsats
 • opponering p√• annan students uppsats
 • aktivt deltagande p√• seminarier

Enstaka missade obligatoriska moment under examinationsmoment 1002, 1003 och 1004 kan efter samråd med kursansvarig, kompenseras med skriftliga inlämningsuppgifter.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.