Kursplan

English translation of course syllabus

Ledarskap och delaktighet i pedagogisk praktik, 7.5 högskolepoäng

(Leadership and participation in pedagogical practice, 7.5 credits)

Kurskod 1055PE
Ämnesgrupp Pedagogik
Huvudområde Pedagogik
Fördjupning A1N (Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav)
Ansvarig institution Institutionen för kultur och lärande
Utbildningsområde/n Humanistiska området 50%
Samhällsvetenskapliga området 50%
Betygsalternativ på hel kurs Tregradig skala
Utbildningsnivå Avancerad nivå
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. Hösttermin 2021

Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för kultur och lärande vid Södertörns högskola den 2020-11-19 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

Behörighetskrav

Filosofie kandidatexamen med minst 90 högskolepoäng inom huvudområdet pedagogik eller motsvarande. Dessutom gymnasiekurs Sv B/Sv2 B eller motsvarande.

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

Kunskaper och förståelse

  • beskriva och problematisera det pedagogiska ledarskapets teori och praktik utifr√•n pedagogiska kunskapstraditioner och samtida forskning

Färdigheter och förmåga

  • kritiskt analysera pedagogiskt ledarskap utifr√•n relevanta teorier och begrepp
  • identifiera och problematisera skilda ledarskapsperspektiv i pedagogisk praktik med hj√§lp av observation som vetenskaplig metod

Värderingsförmåga och förhållningssätt:

  • reflektera √∂ver observation som vetenskaplig metod f√∂r att studera det pedagogiska ledarskapets praktik med h√§nsyn till forskningsetiska √∂verv√§ganden samt den pedagogiska verksamhetens villkor

Innehåll, delkurser och examinationsmoment

Kursen syftar till att utveckla en fördjupad förståelse för det pedagogiska ledarskapets teori och praktik genom att aktualisera frågor om delaktighet och ansvar, makt och motstånd samt styrning och frihet. Begreppsparen belyses utifrån både pedagogiska kunskapstraditioner och samtida pedagogisk forskning. Under kursen diskuteras hur pedagogiskt ledarskap kan studeras genom observation som vetenskaplig metod och tillhörande forskningsetiska ställningstaganden behandlas.

1001, Ledarskap och delaktighet i pedagogisk praktik, 7.5 högskolepoäng

(Leadership and participation in pedagogical practice, 7.5 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar och seminarier.

Examination

  • Skriftlig individuell hemtentamen
  • Muntliga och skriftliga redovisningar
  • Seminariedeltagande

Sammanlagd frånvaro från seminarier om högst 20% kan kompenseras med skriftliga inlämningsuppgifter.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.