Kursplan

English translation of course syllabus

Informatik C, inriktning digital affärsutveckling, 30 högskolepoäng

(Informatics C, specialization Digital Business Development, 30 credits)

Kurskod 1056IN
Ämnesgrupp Informatik/data- och systemvetenskap
Huvudområde Informatik
Ansvarig institution Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik
Utbildningsområde/n Tekniska området 100%
Betygsalternativ på hel kurs Tregradig skala
Utbildningsnivå Grundnivå
Kursnivå C
Fördjupning G2E (Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen)
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. Hösttermin 2020

Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för naturvetenskap, miljö och teknik vid Södertörns högskola den 2019-12-04 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

Behörighetskrav

Informatik B, eller motsvarande.

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

Kunskap och förståelse

 • sj√§lvst√§ndigt redog√∂ra f√∂r modeller och teoribildning inom informatik, inriktning digital aff√§rsutveckling
 • redog√∂ra f√∂r relevanta vetenskapliga metoder och orientering om aktuella forskningsfr√•gor inom informatik, inriktning digital aff√§rsutveckling
 • redovisa f√∂rtrogenhet med val av vetenskaplig metod och datainsamling utifr√•n ett eget valt √§mnesomr√•de och i en viss problemst√§llning inom informatik, inriktning digital aff√§rsutveckling
 • redovisa f√∂rdjupad f√∂rtrogenhet i att analysera och kritiskt tolka relevanta fakta och f√∂reteelser utifr√•n ett eget valt √§mnesomr√•de och i en viss problemst√§llning i informatik, inriktning digital aff√§rsutveckling

Färdigheter och förmåga:

 • analysera skeenden som r√∂r informationssystem med inriktning digital aff√§rsutveckling inom organisationer, mellan organisationen och andra akt√∂rer samt i studerade akt√∂rers omv√§rld
 • kritiskt diskutera, analysera och presentera l√∂sningsf√∂rslag f√∂r problem relaterade till fr√•gest√§llningar som uppkommer i samband med informationssystem, inriktning digital aff√§rsutveckling
 • s√∂ka, samla fakta om och kritiskt diskutera f√∂reteelser, fr√•gest√§llningar och situationer som √§r relevanta f√∂r informationssystem, inriktning digital aff√§rsutveckling
 • sj√§lvst√§ndigt planera och p√• vetenskaplig grund genomf√∂ra ett sj√§lvst√§ndigt uppsatsarbete i informatik med inriktning mot digital aff√§rsutveckling samt att skriftligt och muntligt presentera och muntligt f√∂rsvara detta
 • kritiskt granska och opponera p√• vetenskapligt arbete i informatik, inriktning digital aff√§rsutveckling

Värderingsförmåga och förhållningssätt:

 • kritiskt v√§rdera informationssystem och underliggande motiv och syften
 • g√∂ra sj√§lvst√§ndiga bed√∂mningar inom informatik med inriktning mot digital aff√§rsutveckling med h√§nsyn till relevanta vetenskapliga, samh√§lleliga och etiska aspekter
 • identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens

Innehåll, delkurser och examinationsmoment

Kursen syftar till att ge studenten fördjupade kunskaper inom vetenskapsområdet informatik (information systems) med speciell inriktning mot digital affärsutveckling. Kursen behandlar vetenskaplig metod och teori som är relevant för informatik, speciellt med inriktning mot digital affärsutveckling. Studenterna producerar avslutningsvis en uppsats inom informatik, speciellt med inriktning mot digital affärsutveckling där de ges möjlighet till specialisering inom någon del av forskningsområdet informatik med inriktning mot digital affärsutveckling.

Informatikteori, 7.5 högskolepoäng

(Informatics Theory, 7.5 credits)

Delkursen behandlar ett urval av för kursen relevanta forskningsteorier inom informatikområdet. I delkursen presenteras både en historisk förankring samt aktuella frågeställningar inom informatik, speciellt med fokus på digital affärsutveckling. Studenterna lär sig ett fördjupat kritiskt förhållningssätt till vetenskapliga teorier inom informatik och hur den vetenskapliga processen inom området ser ut.

1001, Informatikteori, uppgifter, 4.5 högskolepoäng

(Informatics Theory, Exercises, 4.5 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala

1002, Informatikteori: Seminarier, 3 högskolepoäng

(Informatics Theory: Seminars, 3 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala

Vetenskaplig metod, inriktning informatik, 7.5 högskolepoäng

(Scientific Method, specialization Informatics, 7.5 credits)

Delkursen behandlar vetenskaplig metod för informatik, speciellt med inriktning mot digital affärsutveckling. Delkursen syftar till att ge studenten fördjupad insikt om olika vetenskapliga synsätt, forskningsstrategier och undersökningsdesign samt ge ett kritiskt förhållningssätt till vetenskaplig kunskapsproduktion. Delkursen behandlar metoder för datainsamling och analys som är relevanta för informatik, med inriktning mot digital affärsutveckling. I delkursen presenteras även hur vetenskapliga

1004, Vetenskaplig metod, inriktning informatik, 7.5 högskolepoäng

(Scientific Method, specialization Informatics, 7.5 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala

Kandidatuppsats i informatik, 15 högskolepoäng

(Essay in informatics, 15 credits)

Kandidatuppsatsen är ett självständigt arbete med metodinriktning. Uppsatsen syftar till kunskapsutveckling samt tillämpning av teorier, modeller och ansatser inom informatik med inriktning mot digital affärsutveckling. Uppsatsen bedöms och seminariebehandlas utifrån vetenskapliga kriterier. I delkursen ingår också opposition på en annan uppsats.

1003, Kandidatuppsats i informatik, 15 högskolepoäng

(Essay in Informatics, 15 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, workshoppar och praktiska övningar. Studentens egen övning sker delvis individuellt, delvis i grupp. Under uppsatsdelen ges studenterna handledning individuellt eller i grupp. Undervisning på engelska kan förekomma.

Examination

Delkursen Vetenskaplig metod, inriktning informatik

1004: Vetenskaplig metod, inriktning informatik: Uppgifter

 • Skriftliga inl√§mningsuppgifter, individuellt och i grupp
 • Genomf√∂rande av workshoppar

Delkursen Informatikteori

1001: Informatikteori: Uppgifter

 • Skriftliga inl√§mningsuppgifter, individuellt och i grupp

1002: Informatikteori: Seminarium

 • Skriftliga individuella inl√§mningsuppgifter
 • Muntliga individuella redovisningar
 • Seminariedeltagande

Delkursen Kandidatuppsats i informatik

1003: Kandidatuppsats i informatik

 • F√∂rfattande av uppsats
 • Muntlig och skriftlig uppsatsopposition
 • Muntlig uppsatspresentation

För betyget Väl godkänd (VG) på hela kursen krävs betyget VG på minst 22,5 högskolepoäng.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.