Kursplan

Gotikens klassiker, 7,5 högskolepoäng

(Classics of Gothic Literature, 7.5 credits)

Kurskod 1057LV
Ämnesgrupp Litteraturvetenskap
Huvudområde Litteraturvetenskap
Fördjupning GXX (Grundnivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras)
Ansvarig institution Institutionen för kultur och lärande
Utbildningsområde/n Humanistiska området 100%
Betygsalternativ på hel kurs AF
Utbildningsnivå Grundnivå
Kursnivå B
Undervisningsspråk Engelska
Giltig fr.o.m. Vårtermin 2021

Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för kultur och lärande vid Södertörns högskola den 2020-04-02 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

Behörighetskrav

30 högskolepoäng inom humaniora och Engelska B, eller motsvarande

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

  • redog√∂ra f√∂r den gotiska genrens utveckling utifr√•n ett antal centrala verk inom traditionen
  • beskriva verkens inflytande p√• gotikens utveckling och deras position i den kulturella kanon
  • tolka litter√§ra verk mot bakgrund av deras historiska kontext
  • till√§mpa moderna teoretiska perspektiv p√• litteraturen.

Innehåll, delkurser och examinationsmoment

Kursen diskuterar ett antal centrala verk i den gotiska litteraturens europeiska och amerikanska utveckling. Urvalets tonvikt ligger på genrens kanoniska verk. Dessa läses mot bakgrund av dels deras historiska och litteraturhistoriska kontext, dels deras inflytande på den gotiska genrens och litteraturteorins utveckling. Under kursen ges också exempel på moderna teoretiska angreppssätt på litteraturen, såsom genus-, queer- och postkolonial teori.

1001, Gotikens klassiker, 7,5 högskolepoäng

(Classics of Gothic Literature, 7.5 credits)

Betygsalternativ: AF

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier.

Examination

Deltagande vid seminarierna, en skriftlig analysuppgift samt en skriftlig hemtentamen. Studenten är tillåten att kompensera frånvaro från upp till två tillfällen genom skriftliga inlämningsuppgifter.

Betygskriterier delas ut vid kurs-/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.