Logo SH

Kursplan

Kvantitativa metoder, 7,5 högskolepoäng

(Quantitative Research Methods, 7.5 credits)

Kurskod: 1057SL
Ämnesgrupp: Sociologi
Huvudområde: Sociologi
Ansvarig institution: Samhällsvetenskaper
Utbildningsområde/n: Samhällsvetenskapliga området 100%
Betygsalternativ på hel kurs: AF
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Fördjupning: A1N (Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav)
Undervisningsspråk: Engelska
Giltig fr.o.m: HT 2018

1. Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för samhällsvetenskaper vid Södertörns högskola den 2018-04-24 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

2. Behörighetskrav

Kandidatexamen med minst 90 högskolepoäng i ett samhällsvetenskapligt huvudområde samt gymnasiekurs Engelska 6/Engelska B eller motsvarande

3. Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

 • redogöra för fördjupad kunskap om kvantitativ metod och analys
 • identifiera och kritiskt bedöma hur, och med vilka teoretiska och metodologiska redskap, kvantitativa analyser planeras och genomförs
 • redogöra för och tillämpa fördjupad kunskap om regressionsanalys samt kunskap om tidsserieanalys och faktoranalys
 • självständigt välja samt tillämpa avancerade regressionsdiagnostiska verktyg
 • med hög grad av självständighet använda något statistiskt datorprogram
 • uppvisa fördjupad förmåga att utvärdera arbeten som bygger på kvantitativa metoder

4. Innehåll, delkurser och examinationsmoment

Kursen ger fördjupade kunskaper om centrala kvantitativa metoder som frekvent används inom samhällsvetenskapliga ämnen. De systematiska kunskaperna om avancerade former av regressionsanalys fördjupas och utökas med en systematisk belysning av frekvent använda regressionsdiagnostiska metoder och verktyg. Även andra kvantitativa analysmetoder, såsom tidsserieanalys och faktoranalys, behandlas under kursen.

Dessutom läggs stor vikt vid självständiga och praktiska övningar i något statistiskt datorprogram.

 • Kvantitativa metoder, 7,5 högskolepoäng

  (Quantitative Research Methods, 7.5 credits)

  1001, Kvantitativa metoder, 7,5 högskolepoäng

  (Quantitative Research Methods, 7.5 credits)

  Betygsalternativ: A/B/C/D/E/F

5. Undervisningens upplägg

Undervisningen ges i form av föreläsningar, laborationer (bland annat datorövningar) och gruppövningar.

6. Examination

 • Skriftlig hemtentamen
 • Skriftliga inlämningsuppgifter
 • Praktiska övningar i utvalt statistikprogram
 • Seminariedeltagande

  Enstaka missade seminarier, kan, efter samråd med examinator, kompenseras med skriftliga inlämningsuppgifter.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

7. Litteratur

Kurslitteraturlista kan sökas fram på sh.se/kurslitteratur

8. Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

9. övrigt

Som en följd av rektorsbeslut om internationalisering och betygsskala vid Södertörns högskola (dnr: 1148-1.1.2-2018) ersätter denna kursplan utgående kursplan med kurskod 1043SL med den skillnaden att betygssystemet har uppdaterats i enlighet med rektors beslut. Kursplanen är fastställd i särskild ordning (dnr: 1773-2.1.1-2018).