Kursplan

English translation of course syllabus

Centrala begrepp och teorier i socialt arbete, 7 högskolepoäng

(Concepts and Theories in Social Work, 7 credits)

Kurskod 1058SA
Ämnesgrupp Socialt arbete och social omsorg
Huvudområde Socialt arbete
Ansvarig institution Institutionen för samhällsvetenskaper
Utbildningsområde/n Samhällsvetenskapliga området 100%
Ges endast inom följande program Socionomprogrammet med storstadsprofil
Betygsalternativ på hel kurs Tregradig skala
Utbildningsnivå Grundnivå
Kursnivå A
Fördjupning G1N (Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav)
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. Vårtermin 2021

Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för samhällsvetenskaper vid Södertörns högskola den 2020-08-27 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet samt Matematik 2a/2b/2c, Samhällskunskap 1b/1a1 och 1a2 (Områdesbehörighet 5/A5).

Lärandemål

Kunskap och förståelse

  • Redogöra för grundläggande begrepp och teorier inom samhällsvetenskap

Färdighet och förmåga

  • Tillämpa grundläggande begrepp och teorier inom samhällsvetenskap för att förstå socialt arbete

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • Reflektera över grundläggande samhällsteoretiska perspektiv för att förstå socialt arbete

Innehåll, delkurser och examinationsmoment

Kursen behandlar grundläggande samhällsteoretiska perspektiv. Studenterna introduceras till samhällsvetenskapliga teorier med syftet att kunna använda dessa för att förstå socialt arbete på individ-, grupp- och samhällsnivå.

1001, Centrala begrepp och teorier i socialt arbete, 7 högskolepoäng
(Concepts and Theories in Social Work, 7 credits)
Betygsalternativ: Tregradig skala

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs genom föreläsningar och seminarier.

Examination

Kursen examineras genom skriftlig salstentamen, seminariedeltagande och skriftliga inlämningsuppgifter

Enstaka missade seminarier kan, efter instruktion från kursansvarig, kompenseras med skriftliga inlämningsuppgifter.

För betyget Väl godkänd på kursen krävs betyget väl godkänt på salstentamen.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.