Kursplan

Centrala begrepp och teorier i socialt arbete, 7 högskolepoäng

(Concepts and Theories in Social Work, 7 credits)

Kurskod 1058SA
Ämnesgrupp Socialt arbete och social omsorg
Huvudområde Socialt arbete
Fördjupning G1N (Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav)
Ansvarig institution Institutionen för samhällsvetenskaper
Utbildningsområde/n Samhällsvetenskapliga området 100%
Ges endast inom följande program Socionomprogrammet med storstadsprofil
Betygsalternativ på hel kurs Tregradig skala
Utbildningsnivå Grundnivå
Kursnivå A
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. Hösttermin 2022

Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för samhällsvetenskaper vid Södertörns högskola den 2020-08-27 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen. Kursplanen har reviderats av Institutionsnämnden för samhällsvetenskaper vid Södertörns högskola den 2021-04-20.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet
Du behöver också ha: Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

Kunskap och förståelse

  • Redog√∂ra f√∂r grundl√§ggande begrepp och teorier inom samh√§llsvetenskap

Färdighet och förmåga

  • Till√§mpa grundl√§ggande begrepp och teorier inom samh√§llsvetenskap f√∂r att f√∂rst√• socialt arbete

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • Reflektera √∂ver grundl√§ggande samh√§llsteoretiska perspektiv f√∂r att f√∂rst√• socialt arbete

Innehåll, delkurser och examinationsmoment

Kursen behandlar grundläggande samhällsteoretiska perspektiv. Studenterna introduceras till samhällsvetenskapliga teorier med syftet att kunna använda dessa för att förstå socialt arbete på individ-, grupp- och samhällsnivå.

1001, Centrala begrepp och teorier i socialt arbete, 7 högskolepoäng

(Concepts and Theories in Social Work, 7 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs genom föreläsningar och seminarier.

Examination

Kursen examineras genom skriftlig salstentamen, seminariedeltagande och skriftliga inlämningsuppgifter

Enstaka missade seminarier kan, efter instruktion från kursansvarig, kompenseras med skriftliga inlämningsuppgifter.

För betyget Väl godkänd på kursen krävs betyget väl godkänt på salstentamen.

Betygskriterier delas ut vid kurs-/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

Övrigt

Revidering av kursplanen 2021-04-20 avser borttagande av hänvisning till områdesbehörighet i behörighetskraven. Revideringen har genomförts av gemensam förvaltning, enligt rektorsbeslut om anpassning av behörighetskrav till förändring i högskoleförordningen (diarienummer 819-1.1.2-2021).