Kursplan

Utsatthet, marginalisering och segregation i storstaden, 7 högskolepoäng

(Vulnerability, Marginalization and Segregation in the City, 7 credits)

Kurskod 1060SA
Ämnesgrupp Socialt arbete och social omsorg
Huvudområde Socialt arbete
Fördjupning G1N (Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav)
Ansvarig institution Institutionen för samhällsvetenskaper
Utbildningsområde/n Samhällsvetenskapliga området 80%
Vårdområdet 20%
Ges endast inom följande program Socionomprogrammet med storstadsprofil
Betygsalternativ på hel kurs Tregradig skala
Utbildningsnivå Grundnivå
Kursnivå A
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. Hösttermin 2022

Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för samhällsvetenskaper vid Södertörns högskola den 2020-08-27 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen. Kursplanen har reviderats av Institutionsnämnden för samhällsvetenskaper vid Södertörns högskola den 2021-04-20.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet
Du behöver också ha: Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

Kunskap och förståelse

  • Redog√∂ra f√∂r inneb√∂rden av begrepp som utsatthet, marginalisering och segregation och dess kopplingar till socialt arbete
  • Redog√∂ra f√∂r hur storstaden p√•verkar m√§nniskors levnadsvillkor
  • Redog√∂ra f√∂r kopplingen mellan v√§lf√§rdsstatens framv√§xt och stadsutvecklingen


Färdighet och förmåga

  • Identifiera hur sociala kategorier p√•verkar m√§nniskors livsf√∂ruts√§ttningar i storstaden


Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • Reflektera √∂ver hur egna v√§rderingar och st√§llningstaganden p√•verkar bed√∂mningen av sociala problem och f√∂rh√•llningss√§tt till utsatta m√§nniskor
  • Reflektera √∂ver vad det kan inneb√§ra att leva i en socialt utsatt livssituation

Innehåll, delkurser och examinationsmoment

Utifrån ett storstadsperspektiv belyses och problematiseras det sociala arbetets villkor och huvudsakliga målgrupper, med särskilt fokus på utsatthet, marginalisering och segregation. Särskilt fokus ägnas den mångkulturella stadens utmaningar för det sociala arbetet, välfärdsstatens roll samt livsvillkor i utsatta miljöer och inom olika grupper.

1001, Utsatthet, marginalisering, och segregation i storstaden, 7 högskolepoäng

(Vulnerability, Marginalization and Segregation in the City, 7 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs genom föreläsningar och seminarier.

Examination

Kursen examineras genom skriftlig hemtentamen, seminariedeltagande och skriftliga inlämningsuppgifter

Enstaka missade seminarier kan, efter instruktion från kursansvarig, kompenseras med skriftliga inlämningsuppgifter.

För betyget Väl godkänd på kursen krävs betyget väl godkänt på hemtentamen.

Betygskriterier delas ut vid kurs-/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

Övrigt

Revidering av kursplanen 2021-04-20 avser borttagande av hänvisning till områdesbehörighet i behörighetskraven. Revideringen har genomförts av gemensam förvaltning, enligt rektorsbeslut om anpassning av behörighetskrav till förändring i högskoleförordningen (diarienummer 819-1.1.2-2021).