Kursplan

Digital grafik och illustration, 7,5 högskolepoäng

(Digital graphics and illustration techniques, 7.5 credits)

Kurskod 1061ME
Ämnesgrupp Medieproduktion
Huvudområde Medieteknik
Fördjupning G1N (Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav)
Ansvarig institution Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik
Utbildningsområde/n Tekniska området 100%
Betygsalternativ på hel kurs G/VG
Utbildningsnivå Grundnivå
Kursnivå A
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. VT2013

Fastställande

Kursplanen är fastställd av utbildnings- och forskningsnämnden för humaniora, samhällsvetenskap och teknik vid Södertörns högskola den 2009-09-25 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen. Kursplanen har reviderats av utbildnings- och forskningsnämnden för humaniora, samhällsvetenskap och teknik vid Södertörns högskola den 2012-10-29.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Lärandemål

Efter genomgången kurs har studenten:

  • kunskap om digital grafik, illustration, informationsdesign och grafisk design‚Ä®
  • grundl√§ggande f√∂rst√•else f√∂r illustrat√∂rens arbetsvillkor och de arbetsprocesser en illustrat√∂r anv√§nder sig av
  • grundl√§ggande f√§rdigheter i olika illustrationstekniker‚Ä®
  • f√∂rm√•ga att g√∂ra motiverade bed√∂mningar av digital grafik och illustration
  • f√∂rm√•ga att p√• ett effektivt s√§tt kommunicera ett budskap med hj√§lp av illustration och text
  • f√∂rm√•ga att j√§mf√∂ra, v√§rdera och motivera l√∂sningar i en p√•g√•ende illustrationsprocess‚Ä®
  • f√∂rm√•ga att relatera digital grafik och illustration till andra medietekniska f√§lt.

Innehåll, delkurser och examinationsmoment

Kursens syfte är att utifrån den grafiska designens perspektiv arbeta med tydliga visuella språk inom digital grafik och illustration.

Kursen ska öka förmågan att på ett metodiskt sätt arbeta med digital grafik och illustration samt använda sig av för kursen relevant programvara. Kursen behandlar stilar och trender inom digital grafik och illustration utifrån praktiska och teoretiska aspekter. Inom kursen problematiseras också begreppet illustration och informationsdesign utifrån utvecklingen inom nya medier.

1001, Uppgifter, 4,5 högskolepoäng

(Assignments, 4.5 credits)

Betygsalternativ: G/VG

1002, Projekt, 3 högskolepoäng

(Project, 3 credits)

Betygsalternativ: G/VG

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, praktiska övningar och projektarbeten individuellt såväl som i grupp. Teoretiska och praktiska inslag integreras för att träna studenter i reflektion och analys.

Examination

Projekt och obligatoriska inlämningsuppgifter.

Betygskriterier delas ut vid kurs-/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.