Kursplan

English translation of course syllabus

Personlig professionell utveckling I, 2 högskolepoäng

(Professional Development in Social Work I, 2 credits)

Kurskod 1061SA
Ämnesgrupp Socialt arbete och social omsorg
Huvudområde Socialt arbete
Fördjupning G1N (Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav)
Ansvarig institution Institutionen för samhällsvetenskaper
Utbildningsområde/n Samhällsvetenskapliga området 100%
Ges endast inom följande program Socionomprogrammet med storstadsprofil
Betygsalternativ på hel kurs Tvågradig skala
Utbildningsnivå Grundnivå
Kursnivå A
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. Vårtermin 2021

Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för samhällsvetenskaper vid Södertörns högskola den 2020-08-27 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet samt Matematik 2a/2b/2c, Samhällskunskap 1b/1a1 och 1a2 (Områdesbehörighet 5/A5).

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

Kunskap och förståelse:

  • Redog√∂ra f√∂r teoretiska och professionella perspektiv p√• personlig och professionell utveckling


Färdighet och förmåga:

  • F√∂rklara vad ett etiskt och empatiskt f√∂rh√•llningss√§tt ger f√∂r implikationer f√∂r det sociala arbetet


Värderingsförmåga och förhållningssätt:

  • Reflektera √∂ver hur det egna f√∂rh√•llningss√§ttet p√•verkar och p√•verkas av relationen till klienter och den egna arbetsgruppen

Innehåll, delkurser och examinationsmoment

Kursen introducerar olika former av reflektionsverktyg som syftar till att utveckla studentens personliga professionella utveckling i relation till den kommande yrkesrollen. Ett särskilt fokus ägnas åt hur egna erfarenheter och värderingar kan påverka synen på socialt arbete och de människor socionomer möter. Kursen introducerar kunskap om grupprocesser och att arbeta i grupp.

1001, Personlig professionell utveckling I, 2 högskolepoäng
(Professional Development in Social Work I, 2 credits)
Betygsalternativ: Tvågradig skala

Undervisningens upplägg

Kursen bedrivs i form av praktiska övningar, skriftliga uppgifter och seminarier

Examination

Kursen examineras genom seminariedeltagande samt muntlig och skriftlig redovisning av självreflektionsarbeten.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.