Kursplan

English translation of course syllabus

EU-rättens grunder, 7.5 högskolepoäng

(An Introduction to European Law, 7.5 credits)

Kurskod 1065JU
Ämnesgrupp Juridik och r√§ttsvetenskap
Huvudområde Offentlig rätt
Ansvarig institution Institutionen för samhällsvetenskaper
Utbildningsområde/n Juridiska området 100%
Betygsalternativ på hel kurs Tregradig skala
Utbildningsnivå Grundnivå
Kursnivå A
Fördjupning G1N (Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav)
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. Hösttermin 2020

Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för samhällsvetenskaper vid Södertörns högskola den 2020-01-23 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet samt Samhällskunskap 1b/1a1 och 1a2, Engelska 6 (Områdesbehörighet 6/A6).

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

 • redovisa grundl√§ggande kunskaper om det svenska och det EU-r√§ttsliga r√§ttssystemets uppbyggnad
 • beskriva hur EU-r√§tten kommer in i det svenska r√§ttssystemet
 • uppvisa f√∂rst√•else f√∂r r√§ttsordningens funktioner i samh√§llet
 • redovisa olika typer av r√§ttsk√§llor p√• nationell och europeisk niv√•
 • under v√§gledning, s√∂ka juridisk information med olika s√∂kverktyg
 • identifiera de relevanta nationella r√§ttsk√§llorna f√∂r att l√∂sa enkla juridiska fr√•gest√§llningar
 • referera till nationellt juridiskt material
 • reflektera √∂ver r√§ttsreglernas betydelse i nationella och internationella sammanhang.

Innehåll, delkurser och examinationsmoment

Kursen behandlar reglerna om normgivning och rättstillämpning, sanktionssystemet, domstolsväsendet, juridisk metod samt handlingars offentlighet både i Sverige och i EU.

1001, EU-rättens grunder, tentamen, 5 högskolepoäng
(An Introduction to European Law: Examination, 5 credits)
Betygsalternativ: Tregradig skala

1002, EU-rättens grunder, seminariemoment, 2.5 högskolepoäng
(An Introduction to European Law: Seminars, 2.5 credits)
Betygsalternativ: Tvågradig skala

Undervisningens upplägg

Kursen bedrivs i form av föreläsningar, gästföreläsningar och/eller studiebesök, seminarier, gruppövningar och skriftliga inlämningsuppgifter.

Examination

 • skriftlig salstentamen
 • aktivt seminariedeltagande
 • muntliga presentationer individuellt och i grupp
 • skriftliga inl√§mningsuppgifter individuellt och i grupp
 • obligatorisk n√§rvaro vid g√§stf√∂rel√§sningar/studiebes√∂k samt obligatorisk n√§rvaro vid introduktionsf√∂rel√§sning

Enstaka missade obligatoriska moment kan, efter instruktion från kursansvarig, kompenseras med skriftliga inlämningsuppgifter.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.