Kursplan

English translation of course syllabus

EU, den svenska staten och företagandets villkor, 30 högskolepoäng

(EU, the Swedish State and Business, 30 credits)

Kurskod 1066JU
Ämnesgrupp Juridik och r√§ttsvetenskap
Huvudområde Offentlig rätt
Fördjupning G1N (Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav)
Ansvarig institution Institutionen för samhällsvetenskaper
Utbildningsområde/n Juridiska området 100%
Betygsalternativ på hel kurs Tregradig skala
Utbildningsnivå Grundnivå
Kursnivå A
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. Hösttermin 2020

Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för samhällsvetenskaper vid Södertörns högskola den 2020-01-23 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet samt Samhällskunskap 1b/1a1 och 1a2, Engelska 6 (Områdesbehörighet 6/A6).

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

Kunskap och förståelse

 • visa utvecklad f√∂rtrogenhet med olika typer av r√§ttsk√§llor
 • redovisa grundl√§ggande kunskaper om det svenska och det EU-r√§ttsliga r√§ttssystemets uppbyggnad och hur EU-r√§tten kommer in i det svenska r√§ttssystemet
 • redog√∂ra f√∂r f√∂retagandets offentligr√§ttsliga villkor, det vill s√§ga, hur f√∂retagandet styrs av stat och kommun genom beslut inom olika f√∂rvaltningsr√§ttsliga omr√•den
 • uppvisa kunskaper om handl√§ggningen av √§renden med anknytning till de r√§ttsomr√•den som kursen behandlar.

Färdighet och förmåga

 • beskriva handl√§ggningsf√∂rfarandet hos en f√∂rvaltningsmyndighet
 • redog√∂ra f√∂r ett r√§ttsfall inom f√∂rvaltningsr√§tten
 • definiera grundl√§ggande offentligr√§ttsliga begrepp s√•som beslutsfattande och god f√∂rvaltning
 • orientera sig inom det svenska regelsystemet som faller inom √§mnet offentlig r√§tt och f√∂retagande
 • h√§rleda en svensk offentligr√§ttslig regel fr√•n EU-r√§tten.
 • sj√§lvst√§ndigt identifiera, tolka, anv√§nda och referera till rimligt kompletta nationella och EU-r√§ttsliga k√§llor vid f√∂rvaltningsr√§ttsliga fr√•gest√§llningar
 • sj√§lvst√§ndigt s√∂ka juridisk information med olika s√∂kverktyg
 • bed√∂ma tillf√∂rlitlighet och relevans hos informationsk√§llor
 • sj√§lvst√§ndigt skriva akademisk text.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • relatera till f√∂retagandets offentligr√§ttsliga villkor
 • reflektera √∂ver myndighetsut√∂vning och handl√§ggning i f√∂rh√•llande till f√∂retagande.
 • kritiskt reflektera √∂ver r√§ttsreglernas betydelse i nationella och internationella sammanhang
 • kritiskt reflektera √∂ver r√§ttens betydelse f√∂r att fr√§mja en ekonomisk, ekologisk och social h√•llbar utveckling.

Innehåll, delkurser och examinationsmoment

Kursen inleds med delkursen EU-rättens grunder som introducerar i rättssystemet både på nationell nivå och på EU-nivå. Den andra delkursen, Staten och företagandets villkor, behandlar reglerna om förvaltningsmyndigheternas verksamhet i samband med företagande. Fokus läggs på förvaltningsmyndigheternas förfarande och ansvar då statliga och kommunala myndigheter fattar beslut om tillstånd, skatter, avgifter och förbud, i samband med företags verksamhet. Kursen tar upp statligt och kommunalt beslutsfattande mot företagare inom bland annat följande speciella förvaltningsområden: miljölagstiftning, plan- och bygglagstiftning, livsmedelslagstiftning, alkohollagstiftning, arbetsmiljölagstiftning, diskrimineringslagstiftning, marknadsföringslagstiftning, konkurrenslagstiftning, reglerna om offentlig upphandling och skattelagstiftning. EU:s påverkan på dessa lagstiftningsområden tas genomgående upp under kursen.

EU-rättens grunder, 7.5 högskolepoäng

(An Introduction to European Law, 7.5 credits)

Delkursen behandlar reglerna om normgivning och rättstillämpning, sanktionssystemet, domstolsväsendet, juridisk metod samt handlingars offentlighet både i Sverige och i EU.

1001, EU-rättens grunder, tentamen, 5 högskolepoäng

(An Introduction to European Law, exam, 5 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala

1002, EU-rättens grunder, seminariemoment, 2.5 högskolepoäng

(An Introduction to European Law: Seminars, 2.5 credits)

Betygsalternativ: Tvågradig skala

Staten och företagandets villkor, 22.5 högskolepoäng

(Public Administration and Business, 22.5 credits)

Delkursen behandlar reglerna om förvaltningmyndigheternas verksamhet i samband med företagande. Fokus läggs på förvaltningsmyndigheternas förfarande och ansvar då statliga och kommunala myndigheter fattar beslut om tillstånd, skatter, avgifter och förbud. Speciella offentliga lagstiftningsområden av relevans för företagandet studeras.

1003, Staten och företagandets villkor, tentamen, 13.5 högskolepoäng

(Public Administration and Business, Exam, 13.5 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala

1004, Staten och företagandets villkor, uppsats, 3 högskolepoäng

(Public Administration and Business, Essay, 3 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala

1005, Staten och företagandets villkor, Rättfallsseminarium 1-3, 2 högskolepoäng

(Public Administration and Business, Case Law seminar 1-3, 2 credits)

Betygsalternativ: Tvågradig skala

1006, Staten och företagandets villkor, Lagstiftsseminarium 1-3, 2 högskolepoäng

(Public Administration and Business, Legislation seminar 1-3, 2 credits)

Betygsalternativ: Tvågradig skala

1007, Staten och företagandets villkor, Lagstiftsseminarium 4-6, 2 högskolepoäng

(Public Administration and Business, Legislation seminar 4-6, 2 credits)

Betygsalternativ: Tvågradig skala

Undervisningens upplägg

Kursen bedrivs i form av föreläsningar, gästföreläsningar och/eller studiebesök, seminarier, gruppövningar och skriftliga inlämningsuppgifter.

Examination

För båda delkurserna gäller:

 • skriftlig salstentamen
 • aktivt seminariedeltagande
 • muntliga presentationer individuellt och i grupp
 • skriftliga inl√§mningsuppgifter individuellt och i grupp
 • obligatorisk n√§rvaro vid g√§stf√∂rel√§sningar/studiebes√∂k samt obligatorisk n√§rvaro vid introduktionsf√∂rel√§sning

Enstaka missade obligatoriska moment kan, efter instruktion från kursansvarig, kompenseras med skriftliga inlämningsuppgifter.

För att få betyget Väl godkänt (VG) på helkurs krävs motsvarande betyg på minst 15 högskolepoäng.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.