Kursplan

English translation of course syllabus

Naturresurshushållning, 15 högskolepoäng

(Natural Resource Management, 15 credits)

Kurskod 1072MJ
Ämnesgrupp Milj√∂vetenskap
Huvudområde Miljövetenskap
Ansvarig institution Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik
Utbildningsområde/n Naturvetenskapliga området 100%
Betygsalternativ på hel kurs G/VG
Utbildningsnivå Grundnivå
Kursnivå C
Fördjupning G1F (Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav)
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. VT2013

Fastställande

Kursplanen är fastställd av utbildnings- och forskningsnämnden för naturvetenskap vid Södertörns högskola den 2010-03-24 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen. Kursplanen har reviderats av utbildnings- och forskningsnämnden för naturvetenskap vid Södertörns högskola den 2012-10-29.

Behörighetskrav

45 högskolepoäng biologi/miljövetenskap eller motsvarande.

Lärandemål

Efter genomgången kurs har studenten:

  • kunskap att beskriva ekosystemtj√§nster och natursystemens betydelse f√∂r samh√§llsutveckling
  • kunskap att redog√∂ra f√∂r olika redskap och metoder f√∂r att identifiera och kvantifiera ekosystemtj√§nster och f√∂r handl√§ggningen av naturresurs- och milj√∂fr√•gor
  • kunskap att beskriva koncept och id√©er om h√•llbart f√∂retagande samt ledningssystem f√∂r milj√∂ - och h√•llbarhetsarbete (tex ISO 14001),
  • f√∂rm√•ga att genomf√∂ra projektarbete och skriva en vetenskapligt upplagd uppsats samt genomf√∂ra en muntlig presentation,
  • f√∂rm√•ga att kritiskt granska och kommentera andra projektarbeten,
  • f√∂rm√•ga att kritiskt reflektera √∂ver olika ansatser om samspelet mellan naturresurser och samh√§lle samt h√•llbar utveckling ur tv√§r- och m√•ngvetenskapliga perspektiv.

Innehåll, delkurser och examinationsmoment

Kursen tar upp olika koncept, ansatser och redskap innefattande bland annat ekosystemtjänster, ekologiska fotavtryck, miljö- och hållbarhetssystem (t ex ISO 14001) och CSR, för att visa och utvärdera människans beroende och nyttjande av naturresursbasen och ekosystemtjänster i olika typer av ekosystem och på olika organisationsnivåer i samhället.

1001, Teori, 9 högskolepoäng
(Theory, 9 credits)
Betygsalternativ: G/VG

1002, Projektarbete/Uppsats, 6 högskolepoäng
(Project Work/Essay, 6 credits)
Betygsalternativ: G/VG

Undervisningens upplägg

Kursen består av föreläsningar, litteraturseminarier och studiebesök som kombineras med mindre gruppövningar och ett större projektarbete i uppsatsform. Grupparbetena redovisas skriftligt såväl som muntligt i seminarieform.Grupparbeten, seminarier samt studiebesök är obligatoriska.

Examination

Obligatorisk närvaro gäller för seminarier, redovisningar, studiebesök och exkursioner. För godkänd kurs krävs godkänd tentamen samt godkänt projektarbete vilket examineras genom en skriftlig inlämningsuppgift samt en muntlig redovisning.

Minst 50% VG krävs för VG på kursen.

Kursens betygskriterier för G / VG delas ut inför kursstart.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.