Kursplan

English translation of course syllabus

Idéhistoria A, 30 högskolepoäng

(History of Ideas A, 30 credits)

Kurskod 1075IH
Ämnesgrupp Id√©- och l√§rdomshistoria
Huvudområde Inget huvudområde
Fördjupning G1N (Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav)
Ansvarig institution Institutionen för historia och samtidsstudier
Utbildningsområde/n Humanistiska området 100%
Betygsalternativ på hel kurs Tregradig skala
Utbildningsnivå Grundnivå
Kursnivå A
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. Hösttermin 2019

Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för historia och samtidsstudier vid Södertörns högskola den 2019-02-13 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

Kunskap och förståelse

 • redog√∂ra f√∂r huvudlinjerna i den v√§sterl√§ndska id√©historien fr√•n den grekiska antiken till v√•r egen tid med betoning p√• det politiska t√§nkandet,
 • redog√∂ra f√∂r relationen mellan id√©er och f√∂rest√§llningar i samtiden och det f√∂rflutna,
 • identifiera centrala begrepp i det politiska t√§nkandet och relatera begreppen till varandra och till historiska sammanhang,

Färdighet och förmåga

 • identifiera argument och problem i id√©historiska originaltexter,
 • f√∂rklara id√©er i det f√∂rg√•ngna och i samtiden genom att placera in dem i deras tidsm√§ssiga politiska, kulturella och intellektuella sammanhang,
 • utifr√•n ett id√©historiskt perspektiv diskutera och analysera centrala politiska och intellektuella id√©er i v√•r egen tid,
 • formulera avgr√§nsade id√©historiska fr√•gest√§llningar och diskutera dem i skriftlig form,

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • kritiskt diskutera kunskapens roll i samh√§llet och m√§nniskors ansvar f√∂r hur den anv√§nds.
 • kritiskt reflektera kring sitt eget l√§rande,
 • problematisera samtida skeenden och samh√§llsfenomen utifr√•n ett id√©historiskt perspektiv.

Innehåll, delkurser och examinationsmoment

De fem delkurserna behandlar tillsammans huvudlinjerna i den västerländska idéhistorien från den grekiska antiken till vår tid, och sambanden mellan nutida föreställningar och tidigare tänkande. I centrum står det politiska tänkandet och idéer om bland annat makt, rätt, jämlikhet, rättvisa och medborgarskap. Kursen behandlar även filosofins och vetenskapernas historia, liksom allmänna föreställningar om naturen, människan och samhället under olika perioder.

Idéer i samtiden, 3 högskolepoäng

(Contemporary Ideas, 3 credits)

Delkursen introducerar centrala idéhistoriska teman och begrepp. Den behandlar också exempel på några viktiga samtida föreställningar och deras idéhistoriska bakgrund.

1001, Idéer i samtiden, 3 högskolepoäng

(Contemporary Ideas, 3 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala

Antiken och medeltiden, 6 högskolepoäng

(Ancient and Medieval History, 6 credits)

Delkursen behandlar den grekisk-romerska antikens och medeltidens föreställningar om naturen, samhället och människan.

1002, Antiken och medeltiden, 6 högskolepoäng

(Ancient and Medieval History, 6 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala

Från renässansen till franska revolutionen, 6 högskolepoäng

(From the Renaissance to the French Revolution, 6 credits)

Delkursen behandlar övergången från den antika-medeltida världsbilden till en ny syn på världen. Huvudavsnitt är renässansen och humanismen och den naturvetenskapliga revolutionen, politiska idéer från 1600- och 1700-talen samt upplysningsfilosofin.

1003, Från renässansen till franska revolutionen, 6 högskolepoäng

(From the Renaissance to the French Revolution, 6 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala

1800-talet, 7.5 högskolepoäng

(The 19th Century, 7.5 credits)

Delkursen belyser de förändringar som skedde i synen på naturen, samhället och människan under 1800-talet. Särskild vikt läggs vid de romantiska idéerna, idealismen och utvecklingsläran.

1004, 1800-talet, 7.5 högskolepoäng

(The 19th Century, 7.5 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala

Från sekelskiftet 1900 till vår tid, 7.5 högskolepoäng

(The 20th and 21st Centuries, 7.5 credits)

Delkursens huvudsakliga fokus utgör föreställningar om människan och politiken från sekelskiftet 1900 till vår tid.

1005, Från sekelskiftet 1900 till vår tid, 7.5 högskolepoäng

(The 20th and 21st Centuries, 7.5 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker huvudsakligen i form av föreläsningar och seminarier, men även enskilda arbeten och grupparbeten förekommer. Seminarierna är obligatoriska.

Examination

Idéer i samtiden:

 • Skriftlig och muntlig seminarieuppgift
 • Aktivt deltagande p√• seminarierna

Antiken och medeltiden:

 • Skriftlig salstentamen
 • Aktivt deltagande p√• seminarierna

Från renässansen till franska revolutionen:

 • Skriftlig hemtentamen
 • Aktivt deltagande p√• seminarierna.

1800-talet:

 • Skriftlig hemtentamen
 • Aktivt deltagande p√• seminarierna

1900-talet:

 • Skriftlig hemtentamen och muntliga presentationer
 • Aktivt deltagande p√• seminarierna

På samtliga delkurser krävs aktivt deltagande vid seminarierna. Missade seminarietillfällen kan, efter samråd med kurs-/delkursansvarig, kompenseras med hjälp av skriftliga inlämningsuppgifter.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.