Kursplan

English translation of course syllabus

Retorik A, 30 högskolepoäng

(Rhetoric A, 30 credits)

Kurskod 1076SR
Ämnesgrupp Retorik
Huvudområde Retorik
Fördjupning G1N (Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav)
Ansvarig institution Institutionen för kultur och lärande
Utbildningsområde/n Humanistiska området 100%
Betygsalternativ på hel kurs G/VG
Utbildningsnivå Grundnivå
Kursnivå A
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. Hösttermin 2014

Fastställande

Kursplanen är fastställd av Fakultetsnämnden vid Södertörns högskola den 2014-03-27 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten

Kunskap och förståelse

 • definiera och exemplifiera grundl√§ggande begrepp inom retoriken,
 • beskriva och exemplifiera retorikens roll i samh√§llet fr√•n antiken fram till idag,
 • identifiera och beskriva metoder och forskningsfr√•gor i samtida retorikvetenskap,
 • beskriva och exemplifiera skillnader mellan muntlig och skriftlig samt mellan monologisk och dialogisk kommunikation,
 • beskriva f√∂r retoriken relevanta perspektiv p√• etik och m√•ngfald.

Färdighet och förmåga

 • planera och producera situations- och mottagaranpassade muntliga och skriftliga framst√§llningar,
 • p√• en grundl√§ggande niv√• till√§mpa retorikvetenskapliga metoder f√∂r att s√∂ka, samla och analysera retoriska artefakter,
 • beh√§rska perspektivbyte vid f√∂rberedelser inf√∂r och genomf√∂rande av muntliga och skriftliga framst√§llningar,
 • p√• en grundl√§ggande niv√• argumentera vetenskapligt.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • p√• en grundl√§ggande niv√• kritiskt tolka och v√§rdera retoriska artefakter,
 • reflektera √∂ver sin egen retoriska utveckling.

Innehåll, delkurser och examinationsmoment

Kursen ger en orientering i grundläggande retorisk teori och argumentationsteori samt innehåller retorisk färdighetsträning i såväl skriftlig som muntlig form. Genomgående tas olika perspektiv på etik och mångfald upp under delkursernas olika undervisnings- och examinationsmoment.

Retorikens grunder i teori och praktik I, 7.5 högskolepoäng

(Basic and Applied Rhetoric I, 7.5 credits)

Delkursen behandlar grundläggande retorisk teori, samt ger praktisk övning i att planera och producera situations- och mottagaranpassad kommunikation. Under delkursen introduceras samtida forskningsfrågor och teorier inom retorikvetenskap samt ger inblick i retorikens roll i samhället. Därtill innehåller delkursen övning i muntlig och skriftlig framställning. Studenten tränar dessutom på att ge konstruktiv, argumentativ respons på andras tal.

1001, Retorikens grunder i teori och praktik I, 7.5 högskolepoäng

(Basic and Applied Rhetoric I, 7.5 credits)

Betygsalternativ: G/VG

Retorikens grunder i teori och praktik II, 7.5 högskolepoäng

(Basic and Applied Rhetoric II, 7.5 credits)

Delkursen behandlar retorikens historia och de forskningsfrågor och teorier som varit aktuella under ämnets framväxt och ger därmed studenten ytterligare teoretiska begrepp samt fler perspektiv på retorikens roll i samhället, inklusive etiska och mångfaldsperspektiv på ämnet. Den egna talträningen vidareutvecklas och därtill får studenten öva vetenskaplig skriftlig framställning.

1002, Retorikens grunder i teori och praktik II, 7.5 högskolepoäng

(Basic and Applied Rhetoric II, 7.5 credits)

Betygsalternativ: G/VG

Retorisk kritik I, 7.5 högskolepoäng

(Rhetorical Criticism I, 7.5 credits)

Delkursen behandlar retorisk kritik som vetenskaplig och samhällelig praktik. Studenten introduceras i olika retoriska metoder och forskningsfrågor. Vidare tränar studenten på att formulera retorikvetenskapligt relevanta forskningsfrågor samt på att använda metoder för att kritiskt tolka och värdera vetenskapliga och samhälleliga artefakter. Centralt för delkursen är att studenten tillägnar sig ett kritiskt och problematiserande förhållningssätt till egna och andras retoriska artefakter och därmed tillägnar sig förmåga till perspektivbyte. Centralt är också att studenten tränar sin förmåga till vetenskaplig argumentation.

1003, Retorisk kritik I, 7.5 högskolepoäng

(Rhetorical Criticism I, 7.5 credits)

Betygsalternativ: G/VG

Retorisk kritik II, 7.5 högskolepoäng

(Rhetorical Criticism II, 7.5 credits)

Delkursen är en direkt fortsättning på Retorisk kritik I. Fler retoriska metoder och forskningsfrågor introduceras. Vidare fortsätter studenten att träna på att formulera retorikvetenskapligt relevanta forskningsfrågor samt på att använda metoder till att kritiskt tolka och värdera olika slags artefakter. Därtill fortsätter studenten att tillägna sig ett kritiskt och problematiserade förhållningssätt till egna och andras retoriska och vetenskapliga praktik, nu med särskild betoning på etik och mångfald. Centralt för delkursen är att omsätta tillägnade kunskaper, förmågor och förhållningssätt i egen retorisk praktik.

1004, Retorisk kritik II, 7.5 högskolepoäng

(Rhetorical Criticism II, 7.5 credits)

Betygsalternativ: G/VG

Undervisningens upplägg

Kursen ges i form av föreläsningar, seminarier, gruppdiskussioner och gruppövningar. För samtliga delkurser gäller obligatorisk närvaro vid seminarier, gruppdiskussioner och gruppövningar.

Examination

Examination sker genom fortlöpande inlämningsuppgifter, muntliga uppgifter och aktivt deltagande vid seminarier. För följande delkurser gäller dessutom:

 • 1001 - Retorikens grunder i teori och praktik I: Skriftlig salstentamen.
 • 1002 - Retorikens grunder i teori och praktik II: Hemtentamen.
 • 1004 - Retorisk kritik II: Hemtentamen samt examinationstal.

Enstaka missade undervisningstillfällen kan, efter samrådan med kursansvarig, kompenseras genom skriftliga inlämningsuppgifter.

För betyget Väl godkänd på hela kursen fordras betyget Väl godkänd på minst 15 högskolepoäng.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.