Kursplan

English translation of course syllabus

Skrivande för högskolestudier, 15 högskolepoäng

(Academic Writing, 15 credits)

Kurskod 1079SV
Ämnesgrupp Svenska/nordiska språk
Huvudområde Inget huvudområde
Fördjupning G1N (Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav)
Ansvarig institution Institutionen för kultur och lärande
Utbildningsområde/n Humanistiska området 100%
Betygsalternativ på hel kurs Tvågradig skala
Utbildningsnivå Grundnivå
Kursnivå A
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. VT2013

Fastställande

Kursplanen är fastställd av Fakultetsnämnden vid Södertörns högskola den 2011-03-02 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen. Kursplanen har reviderats av Fakultetsnämnden vid Södertörns högskola den 2012-10-29.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten

  • beskriva enklare vetenskapliga texters uppläggning och stil,
  • skriva texter som motsvarar kraven för akademiska studier när det gäller syfte, disposition och formalia,
  • försvara och opponera på skriftliga arbeten,
  • bedöma andras texter både till form och innehåll,
  • reflektera över det egna skrivandet.

Innehåll, delkurser och examinationsmoment

Kursen innehåller språkfärdighetstränande teoretiska och praktiska moment. Studenterna läser, skriver och diskuterar akademiskt skrivande utifrån olika perspektiv.

Skrivande för högskolestudier: Teoretiska grunder, 7.5 högskolepoäng

(Academic Writing: The Basics of Academic Writing, 7.5 credits)

Delkursen behandlar det vetenskapliga skrivandets grunder. Under delkursen gås de teoretiska grunderna för akademiskt skrivande igenom. Studenterna får också reflektera över det egna skrivandet. Under delkursen får studenterna genomföra skriftliga övningar.

1001, Skrivande för högskolestudier: Teoretiska grunder, 7.5 högskolepoäng

(Academic Writing: The Basics of Academic Writing, 7.5 credits)

Betygsalternativ: Tvågradig skala

Skrivande för högskolestudier: Praktiska övningar, 7.5 högskolepoäng

(Academic Writing: Written Assignments, 7.5 credits)

Under delkursen får studenterna genomföra skriftliga övningar. De deltar också aktivt i responsarbetet på andras studenters övningar. Olika metoder för responsgivning tillämpas.
Studenterna får sedan applicera de teoretiska grunderna i en längre sammanhängande rapport.

1002, Skrivande för högskolestudier: Praktiska övningar, 7.5 högskolepoäng

(Academic Writing: Written Assignments, 7.5 credits)

Betygsalternativ: Tvågradig skala

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier.

Examination

1001 - Teoretiska grunder:

  • Löpande examination i form av aktivt seminariedeltagande och skriftliga inlämningsuppgifter

1002 - Praktiska övningar:

  • Löpande examination i form av aktivt seminariedeltagande, responsarbete på andra studenters skriftliga övringar samt egna och skriftliga inlämningsuppgifter.
  • Skriftlig rapport

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.