Kursplan

Klassikerläsning: Hannah Arendt, 7,5 högskolepoäng

(Classic Philosophers: Hannah Arendt, 7.5 credits)

Kurskod 1083IH
Ämnesgrupp Id√©- och l√§rdomshistoria/id√©historia
Huvudområde Idé- och lärdomshistoria/idéhistoria
Fördjupning G1F (Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav)
Ansvarig institution Institutionen för historia och samtidsstudier
Utbildningsområde/n Humanistiska området 100%
Betygsalternativ på hel kurs Tregradig skala
Utbildningsnivå Grundnivå
Kursnivå B
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. Vårtermin 2021

Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för historia och samtidsstudier vid Södertörns högskola den 2020-08-25 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

Behörighetskrav

30 högskolepoäng inom humaniora eller samhällsvetenskap.

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

  • redog√∂ra f√∂r inneh√•ll, fr√•gest√§llning och kontext i Hannah Arendts M√§nniskans villkor: Vita activa,
  • redog√∂ra f√∂r och analysera den id√©historiska kontexten f√∂r Arendts t√§nkande och dess f√∂rh√•llande till den filosofiska traditionen,
  • kritiskt analysera de centrala begreppen i Arendts M√§nniskans villkor: Vita activa och deras inb√∂rdes f√∂rh√•llande,
  • sj√§lvst√§ndigt diskutera aktualiteten hos Arendts t√§nkande i v√•r egen samtid
  • anl√§gga ett kontextualiserande och kritiskt analyserande f√∂rh√•llningss√§tt p√• s√•v√§l samtida forskningslitteratur som id√©historiska k√§lltexter.

Innehåll, delkurser och examinationsmoment

Hannah Arendt (1906-1975), tysk-amerikansk filosof av judiskt ursprung, √§r en av 1900-talets viktigaste politiska teoretiker, k√§nd f√∂r bl.a. sitt arbete om SS-officeren Adolf Eichmann och ‚ÄĚden banala ondskan‚ÄĚ. I kursen l√§ser vi n√•gra av Arendts centrala texter, med fokus p√• boken M√§nniskans villkor: Vita activa (1958), d√§r Arendt g√∂r en intr√§ngande id√©historisk analys av de tre aktivitetsformerna arbete, tillverkning och handlande. Vi l√§ser √§ven ett urval kommentarer till Arendts filosofi. Kursen √∂var f√∂rm√•gan att l√§sa k√§lltexter och ger en f√∂rdjupad f√∂rst√•else av Hannah Arendts t√§nkande.

1001, Klassikerläsning: Hannah Arendt, 7,5 högskolepoäng

(Classical Thinkers in Intellectual History: Hannah Arendt, 7.5 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i seminarie- och föreläsningsform. Utöver den lärarledda undervisningen kan enskilda arbeten och grupparbeten förekomma.

Examination

Examinationen sker dels fortlöpande i form av aktivt deltagande på kursens seminarier, dels i form av en mindre uppsats vid slutet av kursen.

Högst två seminarietillfällen kan kompenseras med skriftliga uppgifter.

Eventuella kompletteringar ska vara inlämnade senast 3 veckor efter det att uppgiftens resultat meddelats.

Betygskriterier delas ut vid kurs-/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.