Kursplan

English translation of course syllabus

Retorik B, 30 högskolepoäng

(Rhetoric B, 30 credits)

Kurskod 1083SR
Ämnesgrupp Retorik
Huvudområde Retorik
Ansvarig institution Institutionen för kultur och lärande
Utbildningsområde/n Humanistiska området 100%
Betygsalternativ på hel kurs G/VG
Utbildningsnivå Grundnivå
Kursnivå B
Fördjupning G1F (Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav)
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. Vårtermin 2015

Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för kultur och lärande vid Södertörns högskola den 2014-06-12 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

Behörighetskrav

Retorik A, 30 högskolepoäng

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten

Kunskap och förståelse

 • p√• ett nyanserat s√§tt f√∂rklara och illustrera n√•gra f√∂r retoriken centrala historiska perioder,
 • f√∂rklara vedertagen retorisk terminologi samt relatera denna till studerade retoriska situationer och retoriska artefakter,
 • sammanfatta och f√∂rklara det samtida retorikvetenskapliga forskningsf√§ltets √∂vergripande uppbyggnad och dess generella praktiker,
 • redog√∂ra f√∂r n√•gra moderna kritiska perspektiv och deras relation till och status inom samtida retorikforskning,
 • redog√∂ra f√∂r de grundl√§ggande stegen i initiering och genomf√∂rande av en vetenskaplig rapport och f√∂r vetenskaplig argumentation.

Färdigheter och förmåga

 • sj√§lvst√§ndigt utf√∂ra retorisk kritik med hj√§lp av ett urval f√∂r situationen passande teorier, begrepp och metoder,
 • kritiskt v√§rdera retorisk teoretisk litteratur i f√∂rh√•llande till b√•de samtida och historiska perspektiv,
 • sj√§lvst√§ndigt genomf√∂ra kortare vetenskapliga arbeten,
 • skriva i enlighet med en vetenskaplig textnorm, det vill s√§ga vad g√§ller stil, akribi och argumentation,
 • f√∂rsvara och kritiskt diskutera kortare vetenskapliga arbeten,
 • formulera f√∂r retoriken relevanta fr√•gest√§llningar och relatera dessa till det samtida retoriska forskningsf√§ltet,
 • kritiskt analysera ett praktiskt ideologiskt problem fr√•n yrkesf√§ltet i f√∂rh√•llande till en situation och p√• ett reflekterat vis kunna f√∂resl√• m√∂jliga f√∂rh√•llningss√§tt.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • kritiskt reflektera √∂ver egna och andras retoriska artefakter,
 • reflektera √∂ver f√∂r retoriken relevanta perspektiv p√• etik, m√•ngfald och -samh√§lle,
 • demonstrera ett reflekterat omd√∂me n√§r det g√§ller att arbeta med retorisk kritik i relation till ett professionellt uppdrag,
 • reflektera √∂ver sin egen retoriska utveckling.

Innehåll, delkurser och examinationsmoment

Kursen behandlar centrala tankar och begrepp inom retoriken från antik tid fram till i dag. Studenten utvecklar sina analytiska och metodiska färdigheter genom att läsa ett urval källtexter ur retorikens idéhistoria. Studenten övas även i vetenskapligt arbete och att relatera sitt arbete till det samtida retorikvetenskapliga fältet. Vidare får studenten tillämpa moderna retoriska och kritiska teorier inom några för den samtida retoriken närliggande och relevanta fält. Studenten definierar retoriska problem och tränas i att ge lösningsförslag. Studenten använder förvärvade kunskaper inom grundläggande vetenskaplig teori och metod, vilket resulterar i författandet av en vetenskaplig uppsats.

Retorikens idéhistoria, 7.5 högskolepoäng

(History of Ideas in Rhetoric, 7.5 credits)

I delkursen fördjupas en rad av de centrala frågeställningar och problemområden i det retoriska tänkandet från antiken fram till modern tid som introducerats under Retorik A. Delkursen är uppbyggd kring ett antal fördjupningar i för retoriken centrala perioder där också retorikens förhållande till andra discipliner diskuteras. Studenten får under delkursen också möta ett antal källtexter som på olika sätt är del av den retoriska traditionen.

1001, Retorikens idéhistoria, 7.5 högskolepoäng

(History of Ideas in Rhetoric, 7.5 credits)

Betygsalternativ: G/VG

Retorikvetenskapens fält, 7.5 högskolepoäng

(The Field of Rhetorical Studies, 7.5 credits)

Delkursen syftar till att introducera studenten för den samtida retorikvetenskapens fält. Studenten möter retorikforskning som bedrivs både lokalt, nationellt och internationellt för att studenten sedan självständigt ska kunna fördjupa sig i vissa typer av retorisk forskning, hur denna forskning bedrivs samt hur studenten själv kan arbeta med detta i sin uppsats. Studenten kommer även att träna på grundläggande aspekter av forskningsprocessen så som att formulera forskningsöversikter relaterade till relevanta frågeställningar, presentera och argumentera för dessa samt förhålla sig till det samtida retorikfältet. Delkursen ämnar också stärka studentens vetenskapliga skrivande.

Vidare syftar delkursen till att utveckla studentens förmåga att på vetenskaplig grund förhålla sig till retoriken i samhället.

1002, Retorikvetenskapens fält, 7.5 högskolepoäng

(The Field of Rhetorical Studies, 7.5 credits)

Betygsalternativ: G/VG

Retorisk kritik III, 7.5 högskolepoäng

(Rhetorical Criticism III, 7.5 credits)

Delkursen innebär en fördjupning av delkurserna Retorisk kritik I och II som ges inom ramen för Retorik A. Delkursen bygger vidare på de kritiska aspekterna av den retoriska forskningen och introducerar även angreppssätt från andra human- och samhällsvetenskaper. Studenten får laborativt tillämpa en rad kritiska perspektiv på retoriska artefakter och träna på att välja och applicera ett perspektiv i förhållande till syfte, frågeställning och den retoriska situation som studeras. Synergin mellan vetenskapligt arbete och konsultrollen diskuteras med specifikt fokus på professionell tillämpning av retorisk kritik.

1003, Retorisk kritik III, 7.5 högskolepoäng

(Rhetorical Criticism III, 7.5 credits)

Betygsalternativ: G/VG

Uppsats, 7.5 högskolepoäng

(Essay, 7.5 credits)

Inom delkursen förfärdigar studenten i par en kortare vetenskaplig uppsats som bygger på de teorier och metoder som tidigare presenterats under kursen. Här ges också en orientering i grundläggande vetenskaplig metod.

1004, Uppsats, 7.5 högskolepoäng

(Essay, 7.5 credits)

Betygsalternativ: G/VG

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier och grupparbeten.

Examination

Examination på samtliga delkurser sker genom löpande examination i form av inlämningsuppgifter, muntliga redovisningar samt aktivt deltagande vid seminarier och obligatorisk närvaro vid samtliga undervisningstillfällen.

För nedanstående delkurser gäller dessutom:

1001 - Retorikens idéhistoria:

 • F√∂rdjupningsarbete som presenteras i muntlig eller skriftlig form

1002 - Retorikvetenskapens fält:

 • Muntlig examination och forsknings√∂versikt

1004 - Uppsats:

 • Framl√§ggande av uppsats f√∂r granskning vid ett seminarium samt fullg√∂rande av opposition p√• en annan uppsats.

Enstaka missade undervisningstillfällen kan, efter samrådan med kursansvarig, kompenseras genom skriftliga inlämningsuppgifter.

För betyget Väl godkänd på hela kursen fordras betyget Väl godkänd på minst tre av delkurserna varav en delkurs måste vara uppsatsen.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.