Kursplan

Engelska I för blivande ämneslärare i gymnasieskolan (ämne 2), 30 högskolepoäng

(English I for Upper Secondary Teaching (Years 10-12) (Subject 2), 30 credits)

Kurskod 1090EN
Ämnesgrupp Engelska
Huvudområde Inget huvudområde
Fördjupning G1F (Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav)
Ansvarig institution Lärarutbildningen
Utbildningsområde/n Samhällsvetenskapliga området 100%
Ges endast inom följande program Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot gymnasieskolan
Betygsalternativ på hel kurs G/VG
Utbildningsnivå Grundnivå
Kursnivå A
Undervisningsspråk Engelska
Giltig fr.o.m. Vårtermin 2018

Fastställande

Kursplanen är fastställd av Lärarutbildningens kursplanenämnd vid Södertörns högskola den 2017-12-19 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

Behörighetskrav

Utbildningsvetenskap I (24 högskolepoäng) och Verksamhetsförlagd utbildning I (6 högskolepoäng).

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten

Kunskap och förståelse

 • beskriva grammatiska mönster i engelska, förmedla grammatiska regler och förklara språkets struktur
 • redogöra för olika skrivstrategier samt för olika begrepp för analys av moderna texter
 • definiera och tillämpa språkvetenskapliga begrepp och resonemang
 • återge centrala delar i den engelskspråkiga litteraturhistorien, som den har utvecklats i Storbritannien och USA, men även visa medvetenhet om litteratur i andra delar av världen
 • förstå hur koloniala och postkoloniala förhållanden har påverkat litteraturen i den engelskspråkiga världen

Färdigheter och förmågor

 • identifiera och analysera grammatiska fel i elevarbete
 • föra en konstruktiv och kritisk dialog kring andras och studentens egna kreativa texter
 • tillämpa grundläggande verktyg och begrepp i analysen av olika litterära genrer
 • uttrycka sig korrekt och ledigt i tal
 • skriva mottagaranpassade texter med tydlig struktur och formell stil

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • reflektera över hur sociala och politiska faktorer kan spela roll i språklig och kulturell gestaltning
 • reflektera över ämnets villkor och sin egen roll som språklärare

Innehåll, delkurser och examinationsmoment

Det övergripande målet med engelska studier inom lärarutbildningen är att stödja studentens utveckling som ämneslärare för ungdomar i den svenska gymnasieskolan. Kursen innehåller därför praktiska, didaktiska och teoretiska moment. Delkurserna är speciellt anpassade till studentens behov som blivande språklärare, med två tonvikter: en på muntliga och skriftliga språkfärdigheter och en på grundläggande kunskaper i engelsk språkvetenskap och engelskspråkig litteratur. Arbete med akademiskt skrivande fokuseras framför allt i delkurserna Översikt av lingvistiska metoder och Engelskspråkig litteratur ur ett interkulturellt perspektiv. Kursen strävar efter att förmedla goda ämneskunskaper för att ge studenten en självsäkerhet i klassrummet och i sin yrkesroll, och att utveckla en förståelse för hur man leder elevers arbete med språkinlärning och användning av engelska.

Kreativt skrivande och kreativt läsande, 7.5 högskolepoäng

(Creative Writing and Reading, 7.5 credits)

Studenten lär sig skriv- och lässtrategier inriktade på att öka studentens förståelse och uppskattning av språkligt skapande och av skönlitterära och andra texter på engelska. Skönlitterär läsning och kreativt skrivarbete ses som aktiva processer i samspel med varandra. Studenten reflekterar över den didaktiska användningen av skrivarbete och former för återkoppling och bedömning.

1001, Kreativt skrivande och kreativt läsande, 7.5 högskolepoäng

(Creative Writing and Reading, 7.5 credits)

Betygsalternativ: G/VG

Språkstruktur, 7.5 högskolepoäng

(Language Structure, 7.5 credits)

Studenten ska fördjupa och utvidga sina kunskaper i både allmän och engelsk grammatik, med betoning på praktiska färdigheter i att arbeta med språket i klassrummet, och i relation till läroplanen. Grammatiska företeelser diskuteras, problematiseras och övas under kursens gång. Studenten lär sig om språkets och ordens uppbyggnad och egenskaper.

1002, Språkstruktur, 7.5 högskolepoäng

(Language Structure, 7.5 credits)

Betygsalternativ: G/VG

Översikt av lingvistiska metoder, 7.5 högskolepoäng

(General Course in English Linguistics, 7.5 credits)

Studenten inhämtar och tillämpar grundläggande teoretiska kunskaper i modern språkvetenskapsteori. Språklig variation ur olika aspekter, till exempel historisk, geografisk, social behandlas, och kursen berör ämnen som semantik, pragmatik, syntax, och morfologi. Studenterna lär sig grundstrukturen i vetenskapliga studier och övar akademiskt skrivande.

1003, Översikt av lingvistiska metoder, 7.5 högskolepoäng

(General Course in English Linguistics, 7.5 credits)

Betygsalternativ: G/VG

Engelskspråkig litteratur: interkulturella perspektiv, 7.5 högskolepoäng

(English-language Literature: Intercultural Perspectives, 7.5 credits)

Studenten inhämtar kunskap om litterära och kulturvetenskapliga begrepp i ett historiskt och interkulturellt perspektiv. Viktiga verk från olika tider och olika delar av den engelskspråkiga världen studeras med betoning på hur frågor om hur t.ex. etnicitet, genus, och kultur formar litteratur och kommer till uttryck. Studenten utvecklar sin färdighet för ingående textanalyser, och övar skriftlig analys av skönlitteratur. Studenten reflekterar över val av skönlitteratur i språkundervisning och för läsförståelse, och över användningen av skönlitteratur och boksamtal i klassrummet.

1004, Engelskspråkig litteratur: interkulturella perspektiv, 7.5 högskolepoäng

(English-language Literature: Intercultural Perspectives, 7.5 credits)

Betygsalternativ: G/VG

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker genom seminarier, gruppövningar och föreläsningar.

Examination

Kreativt skrivande och kreativt läsande, 7.5 högskolepoäng:

 • Aktivt och väl förberett deltagande på seminarier. Skriftliga inlämningsuppgifter och skriftlig salstentamen.

Språkstruktur, 7,5 högskolepoäng:

 • Aktivt och väl förberett deltagande på seminarier och skriftlig salstentamen.

Översikt av lingvistiska metoder, 7.5 högskolepoäng:

 • Aktivt och väl förberett deltagande på seminarier. Skriftliga inlämningsuppgifter och skriftlig salstentamen.

Engelskspråkig litteratur: interkulturella perspektiv, 7,5 högskolepoäng:

 • Aktivt och väl förberett deltagande på seminarier och skriftliga inlämningsuppgifter samt skriftlig salstentamen.

Enstaka missade undervisningstillfällen, dock aldrig mer än 20% per delkurs, kan efter samråd med kursansvarig kompenseras med skriftliga inlämningsuppgifter.

Som betyg på hela kursen och på delkurserna används något av uttrycken Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För helhetsbetyget Väl godkänd krävs Väl godkänd på minst 15 av 30 poäng.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.