Kursplan

Journalistik C, 30 högskolepoäng

(Journalism C, 30 credits)

Kurskod 1092JO
Ämnesgrupp Journalistik
Huvudområde Journalistik
Fördjupning G2E (Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen)
Ansvarig institution Institutionen för samhällsvetenskaper
Utbildningsomr√•de/n Övriga omr√•den 100%
Betygsalternativ på hel kurs G/VG
Utbildningsnivå Grundnivå
Kursnivå C
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. Hösttermin 2016

Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för samhällsvetenskaper vid Södertörns högskola den 2016-01-28 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

Behörighetskrav

Journalistik A samt Journalistik B om vardera 30 högskolepoäng, eller motsvarande.

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

Kunskap och förståelse

 • kritiskt tolka och anv√§nda sig av medievetenskapliga teorier
 • v√§rdera vetenskapliga metoder inom samh√§llsvetenskap och humaniora med relevans f√∂r journalistikforskningens f√§lt

Färdighet och förmåga

 • sj√§lvst√§ndigt identifiera, strukturera och analysera vetenskapliga fr√•gest√§llningar
 • genomf√∂ra och f√∂rsvara en vetenskaplig studie
 • kritiskt granska andras vetenskapliga arbeten
 • hantera det svenska spr√•ket v√§l i olika former av akademiskt skrivande
 • reflektera √∂ver hur medievetenskaplig teori kan anv√§ndas i journalistiskt arbete

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • anl√§gga en kritiskt f√∂rdjupad f√∂rst√•else f√∂r journalistikens roll i samh√§llet
 • sj√§lvst√§ndigt reflektera √∂ver den journalistiska yrkesrollen och √∂ver journalistikens normer och rutiner, samt journalistikens uttryck, form och inneh√•ll

Innehåll, delkurser och examinationsmoment

Studenten får fördjupad träning i teorier och metoder med särskild inriktning på journalistikforskning.

Journalistikforskningens teorier, 7,5 högskolepoäng

(Journalism Research: Theory, 7.5 credits)

Delkursen behandlar vetenskapsteoretiska frågor och teoretiska inriktningar inom journalistikforskningens fält. I delkursen ingår övningar där olika kunskapsideal granskas och där studenten med forskningen som utgångspunkt kritiskt reflekterar kring journalistikens praktik, ideal och roll i samhället.

1001, Journalistikforskningens teorier, 7,5 högskolepoäng

(Journalism Research: Theory, 7.5 credits)

Betygsalternativ: G/VG


Journalistikforskningens metoder, 7,5 högskolepoäng

(Journalism Research: Methods, 7.5 credits)

Delkursen behandlar de centrala kvalitativa och kvantitativa metoder som används inom journalistik- och medieforskningen. I delkursen ingår grundläggande forskningsdesign och studenten författar ett PM inför sin egen uppsats.

1002, Journalistikforskningens metoder, 7,5 högskolepoäng

(Journalism Research: Methods, 7.5 credits)

Betygsalternativ: G/VG


Uppsats, 15 högskolepoäng

(Essay, 15 credits)

Uppgiften i denna delkurs är att genomföra ett självständigt vetenskapligt arbete och presentera det i form av en uppsats. Det självständiga arbetet ska genomföras med utgångspunkt i teorier, metoder och begrepp förvärvade under tidigare delkurser.

1003, Uppsats, 15 högskolepoäng

(Essay, 15 credits)

Betygsalternativ: G/VG


Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, grupparbeten och individuella arbeten.

Examination

Journalistikforskningens teorier:

 • Seminarie√∂vningar och skriftliga inl√§mningsuppgifter
 • Seminariedeltagande

Journalistikforskningens metoder:

 • Skriftlig salstentamen
 • Seminarie√∂vningar och skriftliga inl√§mningsuppgifter
 • Skriftligt PM som seminariebehandlas
 • Seminariedeltagande

Uppsats:

 • Framl√§ggande av egen uppsats f√∂r vetenskaplig granskning, samt opposition och seminariediskussion av andra studenters uppsatser
 • Seminariedeltagande

Enstaka missade seminarier eller andra obligatoriska moment kan, efter samråd med examinator, kompenseras med skriftliga inlämningsuppgifter.

För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs motsvarande betyg på delkursen 1003 Uppsats, 15 högskolepoäng.

Betygskriterier delas ut vid kurs-/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.