Kursplan

English translation of course syllabus

Statsvetenskap A, 30 högskolepoäng

(Political Science A, 30 credits)

Kurskod 1096ST
Ämnesgrupp Statsvetenskap
Huvudområde Statsvetenskap
Fördjupning G1N (Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav)
Ansvarig institution Institutionen för samhällsvetenskaper
Utbildningsområde/n Samhällsvetenskapliga området 100%
Betygsalternativ på hel kurs G/VG
Utbildningsnivå Grundnivå
Kursnivå A
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. Hösttermin 2015

Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för samhällsvetenskaper vid Södertörns högskola den 2014-11-17 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet samt Samhällskunskap 1b / 1a1 och 1a2 (Områdesbehörighet A6) samt Engelska B/Engelska 6.

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten

Kunskap och förståelse:

 • redog√∂ra f√∂r statsvetenskapens traditionella subdiscipliner, politisk teori, svensk politik, f√∂rvaltningspolitik, j√§mf√∂rande politik och internationell politik,
 • f√∂rklara centrala politiska teorier och deras id√©historiska bakgrund
 • redovisa hur politiska processer fungerar i Sverige och i andra l√§nder, liksom p√• olika niv√•er, fr√•n det lokala till det globala
 • f√∂rklara EU:s politiska uppbyggnad och funktionss√§tt
 • f√∂rklara hur politiska institutioner och andra akt√∂rer p√•verkar politikens utformning och genomf√∂rande
 • uppvisa grundl√§ggande k√§nnedom om olika typer av publikationer och i vilka sammanhang dessa anv√§nds

Färdighet och förmåga:

 • analysera grundl√§ggande statsvetenskapliga problem
 • beh√§rska grunderna f√∂r vetenskapligt skrivande och saklig argumentation
 • sj√§lvst√§ndigt s√∂ka information med olika s√∂kverktyg
 • bed√∂ma tillf√∂rlitlighet och relevans hos informationsk√§llor och olika typer av texter
 • anv√§nda och referera till relevanta informationsk√§llor
 • sj√§lvst√§ndigt skriva akademisk text p√• en grundl√§ggande niv√•

Värderingsförmåga och förhållningssätt:

 • kritiskt v√§rdera samh√§llsvetenskaplig litteratur och analysera olika akt√∂rers normativa st√§llningstaganden i aktuella samh√§llsfr√•gor
 • reflektera kring betydelsen av etiska aspekter i politiska processer

Innehåll, delkurser och examinationsmoment

Kursen är uppdelad i fyra delkurser och är utformad så att den bekantgör studenten med ett antal av de mest centrala frågor som väcks inom ämnets olika subdiscipliner. I centrum för kursen står ambitionen att ge studenterna instrument för att på en grundläggande nivå kunna analysera politiska fenomen, politiskt beslutfattande på skilda nivåer, ramarna för rationella politiska aktörers handlande och sambanden mellan nationell, regional och internationell politik såsom utvecklingen av demokratin och dess förutsättningar. Ambitionen är också att studenten på en grundläggande nivå ska öva sig i akademiskt skrivande och informationssökning (att självständigt söka, värdera och använda information).

Politiska idéer, 7.5 högskolepoäng

(Political Ideas, 7.5 credits)

Det introducerande momentet konfronterar studenterna med fr√•gan: ‚ÄĚVad √§r politik?‚ÄĚ F√∂r att f√∂rst√• vad politik √§r och hur ett lands politiska system fungerar kr√§vs kunskap om det politiska t√§nkandets och de politiska id√©ernas historia. En s√•dan kunskap om olika politiska id√©er f√∂rdjupar f√∂rst√•elsen av moderna samh√§llsfenomen och hur politiska processer och institutioner fungerar i Sverige och utomlands, samt ger studenterna f√∂rm√•ga att f√∂rh√•lla sig kritiska till s√•v√§l specialiserad statsvetenskaplig litteratur som till allm√§nna utsagor om samh√§llet och aktuella samh√§llsproblem.Delkursen inneh√•ller tre integrerade men samtidigt urskiljbara delmoment: grundl√§ggande statsvetenskapliga begrepp, politisk id√©historia och politiska ideologier. Delkursen illustrerar genomg√•ende de teoretiska resonemangen med exempel h√§mtade fr√•n en svensk och internationell politisk verklighet.

1001, Politiska idéer, seminarier, 1.5 högskolepoäng

(Political Ideas: Seminars, 1.5 credits)

Betygsalternativ: Tvågradig skala

1002, Politiska idéer, tentamen, 6 högskolepoäng

(Political Ideas: Exam, 6 credits)

Betygsalternativ: G/VG

Politiska system, 7.5 högskolepoäng

(Political Systems, 7.5 credits)

Delkursen introducerar studenten till de institutioner som finns i olika politiska system. Det handlar bland annat om enhetsstat/federalism, parlamentarism/presidentialism, stark konstitutionalism/svag konstitutionalism, valsystem och politiska partier. Delkursen problematiserar i detta sammanhang varför stater har olika institutionella strukturer och inte minst om det spelar någon roll att institutionerna skiljer sig åt. Särskild vikt fästs vid den europeiska unionens funktionssätt, det svenska politiska systemets aktörer på central nivå (bland annat riksdag, regering, myndigheter), deras inbördes relationer, samt det nationella systemets relationer till EU.

1003, Politiska system, seminarier, 1.5 högskolepoäng

(Political Systems: Seminars, 1.5 credits)

Betygsalternativ: Tvågradig skala

1004, Politiska system, tentamen, 6 högskolepoäng

(Political Systems: Exam, 6 credits)

Betygsalternativ: G/VG

Offentlig förvaltning, 7.5 högskolepoäng

(Public Administration, 7.5 credits)

Delkursen innehåller ett antal delområden: den svenska förvaltningens organisering och särdrag, kommunernas roll i den representativa demokratin samt centrala förvaltningspolitiska värden. Huvudfokus i detta kursmoment ligger på sådana problem som aktualiseras när man ska skapa en förvaltning för att realisera politiken. Den svenska förvaltnings- och myndighetsstrukturen på lokal, nationell och europeisk nivå belyses. Relationen mellan demokrati och byråkrati problematiseras. Det gäller bl.a. politikerna förmåga att styra och kontrollera byråkratin, makt- och rollfördelning mellan politiker och byråkrater.

1005, Offentlig förvaltning, seminarier, 1.5 högskolepoäng

(Public Administration: Seminars, 1.5 credits)

Betygsalternativ: Tvågradig skala

1006, Offentlig förvaltning, tentamen, 6 högskolepoäng

(Public Administration: Exam, 6 credits)

Betygsalternativ: G/VG

Internationell politik, 7.5 högskolepoäng

(International Politics, 7.5 credits)

Delkursen ger en introduktion till det vetenskapliga studiet av internationell politik. I centrum står utvecklingen av begrepp och teorier för att förstå och förklara tre grundläggande problemställningar. För det första uppmärksammas forskningen om det internationella systemet och dess möjlighet till förändring. För det andra fokuseras olika typer av mellanstatliga relationer. Frågor som rör krigsorsaker, konfliktlösning och fredsskapande ägnas här ett särskilt intresse. Slutligen tar kursen upp forskningen om staters utrikespolitik. Här belyses några vanliga utrikespolitiska strategier och föreställningen om stater som enhetliga rationella aktörer problematiseras.

1007, Internationell politik, seminarier, 1.5 högskolepoäng

(International Politics: Seminars, 1.5 credits)

Betygsalternativ: Tvågradig skala

1008, Internationell politik, tentamen, 6 högskolepoäng

(International Politics: Exam, 6 credits)

Betygsalternativ: G/VG

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar och obligatoriska seminarier samt övningar och grupparbeten.

Examination

Politiska idéer:

 • 1001, Seminariedeltagande och skriftliga inl√§mningsuppgifter
 • 1002, Skriftlig hemtentamen

Politiska system:

 • 1003, Seminariedeltagande och skriftliga inl√§mningsuppgifter
 • 1004, Skriftlig salstentamen

Offentlig förvaltning:

 • 1005, Seminariedeltagande och skriftliga inl√§mningsuppgifter
 • 1006, Skriftlig salstentamen

Internationell politik:

 • 1007, Seminariedeltagande och skriftliga inl√§mningsuppgifter
 • 1008, Skriflig hemtentamen

För att få betyget Väl godkänt (VG) på helkurs krävs motsvarande betyg på på minst 18 högskolepoäng.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.