Kursplan

English translation of course syllabus

Medieteknik C, 30 högskolepoäng

(Media Technology C, 30 credits)

Kurskod 1100ME
Ämnesgrupp Medieproduktion
Huvudområde Medieteknik
Fördjupning G2E (Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen)
Ansvarig institution Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik
Utbildningsområde/n Tekniska området 100%
Betygsalternativ på hel kurs G/VG
Utbildningsnivå Grundnivå
Kursnivå C
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. VT2013

Fastställande

Kursplanen är fastställd av Fakultetsnämnden vid Södertörns högskola den 2011-02-17 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen. Kursplanen har reviderats av Fakultetsnämnden vid Södertörns högskola den 2012-10-29.

Behörighetskrav

Medieteknik A och B, 30 högskolepoäng vardera eller motsvarande.

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten

Kunskap och förståelse

 • redog√∂ra f√∂r vetenskapliga begrepp, teorier och metoder som √§r relevanta f√∂r tv√§rvetenskapliga forskningsf√§lt s√•som digitala och interaktiva medier, m√§nniska-datorinteraktion och interaktionsdesign
 • analysera och v√§rdera aktuella teoretiska och metodologiska problem inom ett v√§l avgr√§nsat forskningsomr√•de
 • f√∂rst√• och redog√∂ra f√∂r centrala delar i den vetenskapliga framst√§llningsprocesser (kritisk granskning, peer-review, handledning), och publikationsgenrer (tidskrifter, konferenser, och avhandlingar)

Färdighet och förmåga

 • analysera medietekniska fenomen baserat p√• f√∂r forskningsomr√•det relevanta teorier och metoder
 • genomf√∂ra, v√§rdera och kritiskt tolka en vetenskaplig studie
 • muntligt och skriftligt kommunicera vetenskapliga resultat

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • analysera och v√§rdera anv√§ndningen av medie- och informationsteknik ur vetenskapliga, samh√§lleliga och etiska perspektiv
 • visa insikt om kunskapens roll i samh√§llet och om m√§nniskors ansvar f√∂r hur den anv√§nds, och
 • visa f√∂rm√•ga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

Innehåll, delkurser och examinationsmoment

C-kursen i medieteknik syftar till att ge en fördjupad förståelse för vetenskapliga begrepp, teorier och metoder som är relevanta för de tvärvetenskapliga forskningsfält där digitala och interaktiva medier, människa-datorinteraktion och informationsteknik står i fokus. Kursen ger också möjlighet till specialisering inom något medietekniskt forskningsområde, dels i en valbar del i Vetenskap, teori och metod, samt dels i samband med författandet av en uppsats.

Centrala problemställningar är design, produktion och distribution av datormedierade budskap samt utveckling, användning och utvärdering av interaktiva och multimediala artefakter. Kursen inleds med Vetenskap, teori och metod vars syfte är att ge studenten goda förutsättningar att genomföra det avslutande examensarbetet i medieteknik, som består av en vetenskaplig uppsats. Delkursen är uppdelad i två delar. Den första delen är en grundläggande kurs i vetenskapsteori och vetenskaplig metod och den andra delen är en fördjupning inom ett medietekniskt område.

Vetenskap, teori och metod, 15 högskolepoäng

(Theory and Method, 15 credits)

Vetenskap, teori och metod ger kunskaper vetenskapsteori och vetenskaplig metod. Delkursen behandlar kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder, olika typer av datainsamlingstekniker samt centrala delar i det vetenskapliga arbetssättet.

1001, Vetenskap, teori och metod I, 7.5 högskolepoäng

(Theory and Method I, 7.5 credits)

Betygsalternativ: G/VG

1002, Vetenskap, teori och metod II, 7.5 högskolepoäng

(Theory and Method II, 7.5 credits)

Betygsalternativ: G/VG

Uppsats, 15 högskolepoäng

(Essay, 15 credits)

Examensarbetet för kandidatexamen består av en vetenskapligt utformad uppsats som behandlar en medieteknisk problemställning. Uppsatsen bedöms och seminariebehandlas utifrån vetenskapliga kriterier. I delkursen ingår också deltagande i obligatoriska seminarier samt opposition på en annan uppsats.

1003, Uppsats, 15 högskolepoäng

(Essay, 15 credits)

Betygsalternativ: G/VG

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och projektarbeten individuellt såväl som i grupp. Teoretiska, praktiska och tekniska inslag integreras för att träna studenter i analys och reflektion inom medieteknik.

Examination

1001, Vetenskap, teori och metod I:

 • Skriftliga inl√§mningsuppgifter

1002, Vetenskap, teori och metod II

 • Obligatoriska seminarier
 • Skriftliga inl√§mningsuppgifter

1003, Uppsats, 15 högskolepoäng

 • F√∂rfattande av uppsats
 • Muntlig och skriftlig uppsatsopposition
 • Muntlig uppsatspresentation

För att erhålla betyget Väl godkänd på hela kursen fordras Väl godkänd på uppsatsen.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.