Kursplan

Introduktionskurs i akademiskt skrivande på engelska, 15 högskolepoäng

(Introduction to Academic Writing in English, 15 credits)

Kurskod 1107EN
Ämnesgrupp Engelska
Huvudområde Inget huvudområde
Fördjupning G1N (Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav)
Ansvarig institution Institutionen för kultur och lärande
Utbildningsområde/n Humanistiska området 100%
Betygsalternativ på hel kurs AF
Utbildningsnivå Grundnivå
Kursnivå A
Undervisningsspråk Engelska
Giltig fr.o.m. Hösttermin 2022

Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för kultur och lärande vid Södertörns högskola den 2018-04-24 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen. Kursplanen har reviderats av Institutionsnämnden för kultur och lärande vid Södertörns högskola den 2021-04-20.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet
Du behöver också ha: Engelska 6

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

  • redog√∂ra f√∂r grundl√§ggande f√§rdigheter i akademiskt skrivande p√• engelska
  • f√∂rklara och anv√§nda sig av retoriska strategier f√∂r textproduktion
  • analysera engelskspr√•kiga akademiska texter
  • identifiera och producera olika typer av akademiska texter p√• engelska
  • skriva formella texter p√• engelska med en h√∂g grad av spr√•klig korrekthet
  • anv√§nda relevant k√§llmaterial
  • analysera engelskspr√•kiga texter betr√§ffande spr√•kbruk, struktur och argument
  • f√∂rh√•lla sig kritiskt till det egna skrivandet

Innehåll, delkurser och examinationsmoment

Kursen fokuserar på grundläggande kunskaper om och färdigheter i akademiskt skrivande på engelska. Studenterna tränar på att analysera olika typer av texter, argumentationssätt och retoriska strategier. Studenterna diskuterar egna och andras texter såsom rapporter och kortare uppsatser, med fokus på stil, språkbruk, och ändamålsenlig struktur samt tydlig argumentation.

1001, Introduktionskurs i akademiskt skrivande på engelska, 15 högskolepoäng

(Introduction to Academic Writing in English, 15 credits)

Betygsalternativ: AF


Undervisningens upplägg

Undervisning sker i form av föreläsningar och seminarier. All undervisning och kurslitteratur är på engelska.

Examination

  • L√∂pande muntliga presentationer och skriftliga inl√§mningsuppgifter
  • Seminariedeltagande

Betygskriterier delas ut vid kurs-/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

Övrigt

Som en följd av rektorsbeslut om internationalisering och betygsskala vid Södertörns högskola (dnr: 1148-1.1.2-2018) ersätter denna kursplan utgående kursplan med kurskod 1070EN med den skillnaden att betygssystemet har uppdaterats i enlighet med rektors beslut. Kursplanen är fastställd i särskild ordning (dnr: 1774-2.1.1-2018).

Revidering av kursplanen 2021-04-20 avser borttagande av hänvisning till områdesbehörighet i behörighetskraven. Revideringen har genomförts av gemensam förvaltning, enligt rektorsbeslut om anpassning av behörighetskrav till förändring i högskoleförordningen (diarienummer 819-1.1.2-2021).