Kursplan

English translation of course syllabus

Östersj√∂ns ekosystem och naturresurser, 15 h√∂gskolepo√§ng

(The Baltic Sea's Ecosystem and Natural Resources, 15 credits)

Kurskod 1107MJ
Ämnesgrupp Milj√∂vetenskap
Huvudområde Miljövetenskap
Fördjupning G2F (Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav)
Ansvarig institution Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik
Utbildningsområde/n Naturvetenskapliga området 100%
Betygsalternativ på hel kurs G/VG
Utbildningsnivå Grundnivå
Kursnivå C
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. Hösttermin 2013

Fastställande

Kursplanen är fastställd av Fakultetsnämnden vid Södertörns högskola den 2013-02-21 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

Behörighetskrav

60 högskolepoäng i miljövetenskap/biologi/kemi/geovetenskap/geografi, varav 7,5 högskolepoäng i ekologi eller motsvarande.

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten

  • redog√∂ra f√∂r Östersj√∂ns viktigaste ekologiska processer och beskriva dess viktigaste arter, biotoper och geologiska utveckling
  • identifiera och beskriva de allvarligaste hoten mot Östersj√∂ns milj√∂ ur ett ekologiskt, geovetenskapligt, politiskt och ekonomiskt perspektiv
  • beskriva politiska interaktionsm√∂nster kring de viktigaste milj√∂problemen i Östersj√∂regionen
  • analysera hur Östersj√∂ns milj√∂ p√•verkas av dess fysiska f√∂ruts√§ttningar
  • sj√§lvst√§ndigt identifiera en vetenskaplig fr√•gest√§llning samt utveckla och genomf√∂ra ett praktiskt f√§ltf√∂rs√∂k, genom att till√§mpa ekologisk och/eller geovetenskaplig f√§ltmetodik
  • reflektera √∂ver den komplexa interaktion mellan Östersj√∂ns naturliga havsmilj√∂ och m√§nniskans p√•verkan samt de konsekvenser detta f√•r f√∂r ekosystemet och en h√•llbar utveckling i Östersj√∂omr√•det
  • v√§rdera vikten av ett tv√§rvetenskapligt f√∂rh√•llningss√§tt f√∂r att f√∂rklara olika aspekter av Östersj√∂ns milj√∂problem
  • kritiskt granska det vetenskapliga inneh√•llet i mediers rapportering om Östersj√∂ns milj√∂

Innehåll, delkurser och examinationsmoment

Kursen ger en f√∂rdjupad teoretisk och praktisk kunskap om Östersj√∂ns milj√∂ och de milj√∂problem som hotar Östersj√∂ns ekosystem och naturresurser. Inledningsvis behandlas Östersj√∂ns fysiska f√∂ruts√§ttningar, geologiska historia samt kustzonens milj√∂betingelser och viktiga arter och habitat. Vidare beskriver och exemplifierar kursen Östersj√∂ns viktigaste milj√∂problem som kemiska f√∂roreningar, √∂verg√∂dning, √∂verfiske, klimatf√∂r√§ndringar och introduktion av fr√§mmande arter. I kursen ing√•r √§ven en l√§ngre f√§ltbaserad studie. Slutligen behandlas Östersj√∂n ur ett samh√§llsvetenskapligt perspektiv d√§r tyngdpunkten ligger p√• h√•llbar f√∂rvaltning, milj√∂politik och Östersj√∂n i media.

1001, Seminarier, 4 högskolepoäng
(Seminars, 4 credits)
Betygsalternativ: Tvågradig skala

1002, Teori, 6 högskolepoäng
(Theory, 6 credits)
Betygsalternativ: G/VG

1003, Projektarbete, 5 högskolepoäng
(Project, 5 credits)
Betygsalternativ: G/VG

Undervisningens upplägg

Kursen består av föreläsningar, seminarier och en fältstudie. En stor del av kursen utgörs av obligatoriska moment som fältkurs med självständigt projektarbete i grupp, och litteraturseminarier.

Examination

Seminarier: närvaro samt muntlig och skriftlig redovisning.

Vid frånvaro kan högst en tredjedel av seminarierna ersättas med annan typ av examinationsuppgift.

Teori: skriftlig tentamen.

Projektarbete: aktivt deltagande under fältdelen samt rapport i grupp som redovisas muntligt och skriftligt. Muntlig opposition på en annan grupps rapport ingår.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.