Kursplan

English translation of course syllabus

Medieaktivism: Medier och sociala rörelser, 15 högskolepoäng

(Media Activism: Social movements and media, 15 credits)

Kurskod 1108MV
Ämnesgrupp Medie- och kommunikationsvetenskap
Huvudområde Medie- och kommunikationsvetenskap
Fördjupning G1F (Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav)
Ansvarig institution Institutionen för kultur och lärande
Utbildningsområde/n Humanistiska området 50%
Samhällsvetenskapliga området 50%
Betygsalternativ på hel kurs G/VG
Utbildningsnivå Grundnivå
Kursnivå A
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. Vårtermin 2016

Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för kultur och lärande vid Södertörns högskola den 2015-09-08 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

Behörighetskrav

30 högskolepoäng

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

  • j√§mf√∂ra och beskriva hur olika grupper och sociala r√∂relser historiskt har anv√§nt medier f√∂r att kommunicera sitt budskap
  • √∂versiktligt redog√∂ra f√∂r forskning om alternativa offentligheter och kulturellt motst√•nd
  • redog√∂ra f√∂r centrala teorier om medier och makt, makt och motst√•nd och politisk aktivism
  • anl√§gga ett medieteoretiskt perspektiv p√• aktivism och sociala r√∂relser
  • utforma en strategi f√∂r hur digitala publiceringsformer kan anv√§ndas i kampanjsyfte
  • redog√∂ra f√∂r centrala begrepp och tankestr√∂mningar inom forskning om medier i relation till sociala r√∂relser och politisk aktivism
  • identifiera och v√§rdera politiska aktioner och strategier i relation till medier

Innehåll, delkurser och examinationsmoment

Kursen består av två delkurser som behandlar de tekniska verktygen för deltagande medier, aspekter på medier och sociala rörelser samt teoretiska och praktiska dimensioner av aktivism. Delkurserna inbegriper jämförelser mellan olika betraktelsesätt.

Mediering och medialisering av sociala rörelser, 7.5 högskolepoäng

(Social Movements and the Media, 7.5 credits)

Delkursen undersöker hur medieforskningen teoretiskt närmat sig sociala rörelser, alternativa offentligheter samt kulturellt motstånd.

1001, Mediering och medialisering av sociala rörelser, 7.5 högskolepoäng

(Social Movements and the Media, 7.5 credits)

Betygsalternativ: G/VG

Aktivister, kampanjer och medier, 7.5 högskolepoäng

(Activist Campaigns and the Media, 7.5 credits)

Delkursen behandlar olika former av aktivism; förhållandet medier och makt; gräsrotsmedier och motstånd. Under delkursen behandlas medieteoretiska perspektiv på aktivism och sociala rörelser samt politiska kampanjer.

1002, Aktivister, kampanjer och medier, 7.5 högskolepoäng

(Activist Campaigns and the Media, 7.5 credits)

Betygsalternativ: G/VG

Undervisningens upplägg

Nätbaserad undervisning bestående av en kombination av förinspelade föreläsningar, och föreläsningar sända i realtid med diskussionsmöjligheter via digital teknik.

Examination

Kursen examineras genom närvaro vid föreläsningarna sända i realtid och aktivt deltagande i de efterföljande diskussionerna, deltagande i grupparbete, kamratgranskning av andra studenters texter samt genom löpande skriftliga inlämningsuppgifter.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

Övrigt

Studenten måste ha tillgång till dator med internetuppkoppling.