Kursplan

English translation of course syllabus

Journalistik A, 30 högskolepoäng

(Journalism A, 30 credits)

Kurskod 1118JO
Ämnesgrupp Journalistik
Huvudområde Journalistik
Ansvarig institution Institutionen för samhällsvetenskaper
Utbildningsomr√•de/n Övriga omr√•den 64%
Tekniska området 36%
Betygsalternativ på hel kurs Tregradig skala
Utbildningsnivå Grundnivå
Kursnivå A
Fördjupning G1N (Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav)
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. Vårtermin 2021

Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för samhällsvetenskaper vid Södertörns högskola den 2020-08-27 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

Kunskap och förståelse

 • redog√∂ra f√∂r journalistiska arbetsmetoder med fokus p√• nyhetsjournalistik och journalistisk medieproduktion
 • redog√∂ra f√∂r och reflektera √∂ver massmediernas roll i samh√§llet, deras framv√§xt och vad som styr deras inneh√•ll
 • redog√∂ra f√∂r och resonera kring journalistiska researchmetoder, medier√§tt, k√§llkritik, journalistisk etik och journalistiskt spr√•k
 • redog√∂ra f√∂r skillnader mellan genrer och format inom journalistik
 • redog√∂ra f√∂r huvuddragen i svensk f√∂rvaltning och politiska styrformer p√• landstings- och kommunal niv√•


Färdighet och förmåga

 • sj√§lvst√§ndigt s√∂ka, v√§rdera och granska information, fr√§mst fr√•n offentliga k√§llor samt presentera resultatet i journalistisk form inom givna tidsramar
 • anv√§nda ett spr√•k som f√∂ljer aktuella normer f√∂r journalistiska texter samt utveckla ett journalistiskt ber√§ttande i text, ljud och bild
 • anv√§nda professionell digital bild- och ljudteknik f√∂r att producera, bearbeta och publicera journalistiskt material p√• digitala plattformar
 • hantera f√∂r yrket relevant teknisk utrustning och mjukvara


Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • reflektera √∂ver det journalistiska uppdraget i ett demokratiskt samh√§lle samt √∂ver journalistrollens f√∂r√§ndring
 • reflektera kring etiska problemst√§llningar inom journalistiken
 • reflektera √∂ver genusfr√•gor, m√•ngkulturalitet och klass
 • resonera kring hur digital produktion och publicering inverkar p√• f√∂ruts√§ttningarna f√∂r upphovsr√§tt, etik, k√§llkritik, nyhetsv√§rdering och andra delar av den journalistiska arbetsprocessen

Innehåll, delkurser och examinationsmoment

Kursens huvudsakliga innehåll bygger på att kunnande om journalistyrket utvecklas i samspel mellan teoretisk kunskap och praktisk erfarenhet. Detta sker genom journalistiska och medietekniska övningar knutna till teoriundervisning, eget skrivande, bild- och ljudberättande samt handledning och egen reflektion.

God journalistisk etik i enlighet med ‚ÄĚSpelregler f√∂r Press, TV och Radio‚ÄĚ beaktas inom kursen. I alla delkurser ing√•r f√§rdighetstr√§ning i att anv√§nda teknisk utrustning och etablerade metoder f√∂r professionell journalistisk medieproduktion i digitala medier.

I alla delkurser ingår färdighetsträning i att använda teknisk utrustning och etablerade metoder för professionell journalistisk medieproduktion i digitala medier.

Introduktion till journalistik, 3 högskolepoäng

(Introduction to Journalism, 3 credits)

Delkursen tar upp journalistrollen och ger en introduktion till den journalistiska arbetsprocessen med avseende på källkritik och nyhetsvärdering. Delkursen ger grundläggande kunskaper om mediernas språk och intervjumetoder.

1001, Introduktion till journalistik, 3 högskolepoäng

(Introduction to Journalism, 3 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala
Utbildningsomr√•de/n: Övriga omr√•den 100%  

Fotojournalistik, 1.5 högskolepoäng

(Photo Journalism, 1.5 credits)

Delkursen ger en introduktion till fotojournalistik samt kamerateknik och bildbehandling.

1002, Fotojournalistik, 1.5 högskolepoäng

(Photo Journalism, 1.5 credits)

Betygsalternativ: Tvågradig skala
Utbildningsomr√•de/n: Tekniska omr√•det 100%  

Layout och textredigering, 1.5 högskolepoäng

(Layout and Text Editing, 1.5 credits)

Delkursen ger kunskap om och träning i typografi, layout och textredigering.

1003, Layout och textredigering, 1.5 högskolepoäng

(Layout and Text Editing, 1.5 credits)

Betygsalternativ: Tvågradig skala
Utbildningsomr√•de/n: Tekniska omr√•det 100%  

Språkstrimman, 5.5 högskolepoäng

(Journalistic Writing, 5.5 credits)

Delkursen ger praktisk övning i journalistiskt skrivande. Studenterna utvecklar sitt språk och sin förmåga att reflektera kring journalistik. Undervisningen sker löpande under hela terminen i form av workshops och seminarier.

1004, Språkstrimman, 5.5 högskolepoäng

(Journalistic Writing, 5.5 credits)

Betygsalternativ: Tvågradig skala
Utbildningsomr√•de/n: Övriga omr√•den 75%   Tekniska omr√•det 25%  

Journalistik och samhälle, 6 högskolepoäng

(Journalism and Society, 6 credits)

Delkursen tar upp mediernas betydelse i samhället och för demokratin. Särskild vikt läggs vid medieutveckling och ägarstruktur, fördjupad nyhetsvärdering och källkritik, de juridiska förutsättningarna för journalistik som tryckfrihetslagstiftningen, offentlighet och sekretess. Delkursen tar även upp journalistik- och mediehistoria samt journalistyrkets och branschens utveckling.

1005, Journalistik och samhälle, 6 högskolepoäng

(Journalism and Society, 6 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala
Utbildningsomr√•de/n: Övriga omr√•den 75%   Tekniska omr√•det 25%  

Nyhetsjournalistik, 6 högskolepoäng

(News Journalism, 6 credits)

Studenten övar journalistiska arbetsmetoder såsom insamling och värdering av material, intervju, källkritisk granskning och nyhetsvärdering. Studenten använder digital teknik för att producera, bearbeta och publicera journalistiskt material på digitala plattformar. I delkursen studeras etiska normer och regler inom medieområdet samt upphovsrätt. Frågor som rör journalisters integritet och förhållande till källor tas upp. Vidare behandlar delkursen rättsjournalistik och ger grundläggande kunskaper om hur det svenska rättssystemet fungerar. Kursen tar också upp svensk förvaltning och politiska styrformer på landstings- och kommunnivå. Studenten använder digital teknik för att producera, bearbeta och publicera journalistiskt material på digitala plattformar.

1006, Nyhetsjournalistik, 6 högskolepoäng

(News Journalism, 6 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala
Utbildningsomr√•de/n: Övriga omr√•den 60%   Tekniska omr√•det 40%  

Nyhetsjournalistik i radio, 3 högskolepoäng

(Radio Journalism, 3 credits)

Delkursen innehåller radiojournalistik och grunderna i hanteringen av digital inspelningsteknik samt konsten att hantera den i olika intervju- och inspelningsmiljöer. Studenten tränar ljudredigering i en tekniskt utrustad redaktionsmiljö.

1007, Nyhetsjournalistik i radio, 3 högskolepoäng

(Radio Journalism, 3 credits)

Betygsalternativ: Tvågradig skala
Utbildningsomr√•de/n: Tekniska omr√•det 100%  

Kortpraktik, 3.5 högskolepoäng

(Short Placement, 3.5 credits)

Inom ramen för denna delkurs gör studenten två veckors praktik på en redaktion med daglig nyhetsproduktion. Under praktiken skriver studenterna en praktikrapport som redovisas vid ett avslutande seminarium.

1008, Kortpraktik, 3.5 högskolepoäng

(Short Placement, 3.5 credits)

Betygsalternativ: Tvågradig skala
Utbildningsomr√•de/n: Övriga omr√•den 100%  

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, praktik, handledning, praktiska övningar och projektarbeten individuellt såväl som i grupp.

Examination

1001 Introduktion till journalistik

 • Skriftlig salstentamen
 • Skriftliga inl√§mningsuppgifter
 • Seminariedeltagande

1002 Fotojournalistik

 • Fotouppgifter samt skriftliga inl√§mningsuppgifter
 • Seminariedeltagande

1003 Layout och textredigering

 • Layoutuppgifter samt skriftliga inl√§mningsuppgifter
 • Seminariedeltagande

1004 Språkstrimman

 • Skriftliga inl√§mningsuppgifter
 • Seminariedeltagande
 • Interaktiva spr√•k√∂vningar

1005 Journalistiken i samhället

 • Skriftlig salstentamen
 • Skriftliga inl√§mningsuppgifter
 • Seminariedeltagande

1006 Nyhetsjournalistik

 • Skriftlig salstentamen
 • Skriftliga inl√§mningsuppgifter
 • Seminariedeltagande och deltagande i redaktionsarbete

1007 Nyhetsjournalistik i radio

 • Skriftliga inl√§mningsuppgifter
 • Radioinslag
 • Seminariedeltagande

1008 Kortpraktik

 • Genomf√∂rd praktik (intygas av handledaren p√• redaktionen)
 • Skriftlig praktikrapport
 • Seminariedeltagande

Enstaka missade seminarier kan, efter instruktion av examinerande lärare, kompenseras med skriftliga inlämningsuppgifter.

För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs motsvarande betyg på minst 9 högskolepoäng.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.