Kursplan

Internationell makroekonomi, 7,5 högskolepoäng

(International Macroeconomics, 7.5 credits)

Kurskod 1122NE
Ämnesgrupp Nationalekonomi
Huvudområde Nationalekonomi
Fördjupning A1N (Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav)
Ansvarig institution Institutionen för samhällsvetenskaper
Utbildningsområde/n Samhällsvetenskapliga området 100%
Betygsalternativ på hel kurs AF
Utbildningsnivå Avancerad nivå
Undervisningsspråk Engelska
Giltig fr.o.m. Hösttermin 2020

Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för samhällsvetenskaper vid Södertörns högskola den 2020-01-23 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

Behörighetskrav

Kandidatexamen inom nationalekonomi samt Engelska 6/Engelska B, eller motsvarande.

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

Kunskap och förståelse

  • redog√∂ra f√∂r och till√§mpa teorier avseende ekonomins kapitalstruktur och internationella kapitalfl√∂den samt internationell makroekonomisk koordination och globalisering
  • f√∂rklara hur internationella penning- och v√§xelkursregimer p√•verkar internationell makroekonomisk koordination
  • redog√∂ra f√∂r penningsystemet och dess konsekvenser f√∂r penningstabilitet

Färdighet och förmåga

  • Anv√§nda kapitalbaserad makroekonomisk teori f√∂r en √∂ppen ekonomi med internationella kapitalfl√∂den
  • Visa hur penning- och v√§xelkursregimer f√∂r makroekonomisk koordination i ett internationellt sammanhang med alltmer komplex internationell arbetsdelning
  • Till√§mpa kvalificerad kapitalbaserad makroekonomisk teori f√∂r att j√§mf√∂ra historiska internationella penning- och v√§xelkursregimer och deras konsekvenser f√∂r makroekonomisk stabilitet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • f√∂rh√•lla sig kritiskt och analytiskt till teoretiskt grundade p√•st√•enden
  • v√§rdera och f√∂rh√•lla sig till hur teoretiska perspektiv och metodval p√•verkar det vetenskapliga studiet av penning- och v√§xelkursregimer, internationella kapitalfl√∂den och makroekonomisk stabilitet med alltmer komplex internationell arbetsdelning.

Innehåll, delkurser och examinationsmoment

Kursen ger kunskap om teoribildning avseende ekonomins kapitalstruktur och finansiella internationella kapitalflöden. Ekonomins kapitalstruktur skapar en länk mellan entreprenörskap på mikronivån och ekonomisk tillväxt på makronivån. Finans-, penning- och växelkurspolitik betraktas från ett ekonomiskt utvecklingsperspektiv i en globaliserad värld, där sambandet mellan det finansiella systemet och den reala ekonomin betonas. Penningprisernas betydelse för ekonomisk kalkylering studeras. Den teoretiska analysen tillämpas på historiska internationella penning- och växelkursregimer.

1001, Internationell makroekonomi, 7,5 högskolepoäng
(International Macroeconomics, 7.5 credits)
Betygsalternativ: AF

Undervisningens upplägg

Seminarier baserade på introducerande föreläsningar.

Examination

Skriftlig hemtentamen samt inlämningsuppgifter och aktivt deltagande vid seminarier.

Frånvaro från högst två seminarietillfällen kan kompenseras med skriftliga inlämningsuppgifter.

Betygskriterier delas ut vid kurs-/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.