Kursplan

Engelska III för blivande ämneslärare i gymnasieskolan (ämne 2), 30 högskolepoäng

(English III for Upper Secondary Teachers (Years 10-12)(Subject 2), 30 credits)

Kurskod 1131EN
Ämnesgrupp Engelska
Huvudområde Inget huvudområde
Fördjupning G2F (Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav)
Ansvarig institution Lärarutbildningen
Utbildningsområde/n Humanistiska området 100%
Ges endast inom följande program Ämneslärarutbildning med interkulturell profil mot gymnasieskolan, 300-330 högskolepoäng
Betygsalternativ på hel kurs G/VG
Utbildningsnivå Grundnivå
Kursnivå C
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. Hösttermin 2019

Fastställande

Kursplanen är fastställd av Kursplaneutskott för lärarutbildning vid Södertörns högskola den 2019-03-22 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

Behörighetskrav

Utbildningsvetenskap I (24 högskolepoäng), Utbildningsvetenskap II (15 högskolepoäng), Verksamhetsförlagd utbildning I (6 högskolepoäng), Verksamhetsförlagd utbildning II (15 högskolepoäng), Engelska I för blivande ämneslärare (ämne 2) (30 högskolepoäng) samt Engelska II för blivande ämneslärare (ämne 2) (30 högskolepoäng).

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

Kunskap och förståelse

 • identifiera, beskriva och jämföra olika teorier och metoder för analys av språk, litteratur och kultur,
 • identifiera och formulera frågeställningar inom engelsk litteratur- eller språkvetenskap,

Färdighet och förmåga

 • uttrycka sig skriftligt med en hög grad av språklig precision på akademisk engelska,
 • diskutera språk- och litteraturvetenskapliga frågor på ett sätt som är anpassat till olika grupper och akademiska nivåer,
 • formulera och avgränsa en forskningsuppgift inom engelsk lingvistik eller litteratur,
 • söka, tolka, använda och korrekt hänvisa till olika källor i en längre, väldisponerad uppsats inom ämnet engelska,
 • självständigt färdigställa en vetenskaplig undersökning med tydlig tillämpning av språkvetenskapliga eller litterära metoder och teori på engelskspråkigt forskningsmaterial,
 • problematisera val och tillämpning av metoder och teorier och försvara de egna valen.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • reflektera över möjligheter och begränsningar i vetenskapliga analyser och deras plats i skolundervisning,
 • bedöma och tillgodose sitt eget behov av ytterligare kunskaper i ämnet engelska.

Innehåll, delkurser och examinationsmoment

En hög grad av färdighet i engelska utvecklas och tränas under kursen, i både tal och skrift. Studenten breddar sina litterära kunskaper och fördjupar sin förståelse för, och tillämpning av, metoder och teorier för vetenskapliga studier av språk och litteratur. Studenten planerar och genomför ett omfattande forsknings- och skrivarbete under handledning av lärare. Kursen innehåller tre delkurser.

Teoretiska perspektiv inom lingvistik, 7.5 högskolepoäng

(Theoretical Approaches to Linguistics, 7.5 credits)

Studenten fördjupar och utvidgar sina kunskaper om modern språkvetenskaplig analys och teori. Tillämpning av teori och terminologi övas individuellt och i mindre grupper. Delkursen behandlar teorier och begrepp inom områden som exempelvis sociolingvistik, diskursanalys och korpuslingvistik. Under delkursens gång ska studenten lära sig att förstå och tillämpa språkvetenskapliga begrepp och metoder.

1001, Teoretiska perspektiv inom lingvistik, 7.5 högskolepoäng

(Theoretical Approaches to Linguistics, 7.5 credits)

Betygsalternativ: G/VG

Teoretiska perspektiv inom litteraturvetenskap, 7.5 högskolepoäng

(Theoretical Approaches to Literature, 7.5 credits)

Studenten fördjupar och utvidgar sina kunskaper om moderna litteraturvetenskapliga analyser genom att studera viktiga begreppsapparater och teoribildningar, såsom strukturalism, poststrukturalism, kritisk kulturteori, feminism och nyhistoricism. Med utgångspunkt i olika litterära fält, som till exempel modern poesi, självbiografi eller den postkoloniala romanen, arbetar sedan studenten med tillämpning av teorierna.

1002, Teoretiska perspektiv inom litteraturvetenskap, 7.5 högskolepoäng

(Theoretical Approaches to Literature, 7.5 credits)

Betygsalternativ: G/VG

Självständigt arbete, 15 högskolepoäng

(Independent Project, 15 credits)

I denna delkurs väljer studenten ett ämne inom språkvetenskap, litteratur eller kultur inom fältet engelska. Det självständiga arbetet har ämnesdidaktisk inriktning eller är på annat sätt relevant för läraryrket och/eller skolans värld. I inriktade seminarier och med individuell handledning utvecklar studenten vidare sin kunskap i forskning och författandet av en vetenskaplig uppsats. Studenten ska tillägna sig ett vetenskapligt förhållningssätt och träna förmågan att formulera ett problem, att bygga argument och att kunna relatera detta till forskning inom ämnet. Vid ventileringen ges studenten tillfälle att tillgodogöra sig kritik av det egna arbetet.

1003, Självständigt arbete, 15 högskolepoäng

(Independent Project, 15 credits)

Betygsalternativ: G/VG

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker främst i form av seminarier och individuell handledning. Föreläsningar kan förekomma. All undervisning hålls på engelska för att träna de muntliga och skriftliga språkfärdigheterna. Även läromedlen är huvudsakligen på engelska.

Examination

1001: Teoretiska perspektiv inom lingvistik

 • Aktivt deltagande på seminarier, löpande skriftliga inlämningsuppgifter och muntliga presentationer.

1002: Teoretiska perspektiv inom litteraturvetenskap

 • Aktivt deltagande på seminarier, löpande skriftliga inlämningsuppgifter och muntliga presentationer.

1003: Självständigt arbete

 • Uppsats samt opponering och försvar av uppsatsen. Aktivt deltagande på seminarier.

Enstaka missade seminarietillfällen kan, efter samråd med kursansvarig, kompenseras med skriftliga uppgifter.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.