Kursplan

English translation of course syllabus

Historia för lärare årskurs 7-9, 45 hp (1-45) - Ingår i Lärarlyftet II, 45 högskolepoäng

(History for Teaching in Years 7-9, 45 credits)

Kurskod 1131HI
Ämnesgrupp Historia
Huvudområde Inget huvudområde
Fördjupning GXX (Grundnivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras)
Ansvarig institution Lärarutbildningen
Utbildningsområde/n Humanistiska området 50%
Undervisningsområdet 50%
Betygsalternativ på hel kurs G/VG
Utbildningsnivå Grundnivå
Kursnivå A
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. VT2017

Fastställande

Kursplanen är fastställd av Fakultetsnämndens utskott för lärarutbildning och utbildningsvetenskap vid Södertörns högskola den 2013-02-21 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen. Kursplanen har reviderats av Fakultetsnämndens utskott för lärarutbildning och utbildningsvetenskap vid Södertörns högskola den 2016-06-08.

Behörighetskrav

Kursen bedrivs i enlighet med Förordning (2007:223) om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare och förskollärare

Lärandemål

Kunskap och förståelse

 • beskriva och översiktligt redogöra för politiska, ekonomiska och sociala förhållanden och idéer under perioden från ca 1500 fram till idag
 • beskriva större samhälleliga förändringar i tidigmodern och modern historia samt relatera dessa till viktigare idéströmningar
 • beskriva hur nationella identiteter och nationella berättelser skapas samt deras betydelse för historieskrivning och historieförmedling
 • redogöra för centrala historiedidaktiska begrepp

Färdighet och förmåga

 • använda sig av skönlitteratur eller andra konstnärliga uttryck som medel för att förmedla historisk kunskap till ungdomar
 • använda begreppen historiemedvetande och historiebruk
 • tillgodogöra sig historiedidaktisk forskning genom självstudier
 • använda ett historiskt källmaterial i undervisningen
 • tolka och källkritiskt granska ett historiskt källmaterial
 • bedöma och betygsätta i relation till kursplanen för årskurserna 7-9
 • använda sig av olika undervisningsformer i historia och anpassa sin undervisning till elevernas nivå och förutsättningar
 • kritiskt analysera läroböcker och andra läromedel

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • ge olika perspektiv på historisk utveckling utifrån genus, etnicitet och social bakgrund

Innehåll, delkurser och examinationsmoment

Kontinuitet och förändring: Europa och världen 1500-1815, 7.5 högskolepoäng

(Continuity and Change: Europe and the World 1500-1815, 7.5 credits)

Delkursen ger översiktlig kunskap om olika aspekter av främst den europeiska historien under den tidigmoderna perioden. Områden som behandlas är: den absoluta statens utveckling i olika delar av Europa under 1500- och 1600-talen, politiska och sociala konsekvenser av reformations- och motreformationsrörelserna, det osmanska rikets storhetstid och nedgångsperiod, den vetenskapliga revolutionen, upplysningstiden och den franska revolutionen. Genom litteraturhistoriska inslag - som behandlar den moderna romanens födelse - speglas det borgerliga samhällets framväxt i slutet av 1700- och början av 1800-talet.
Som didaktiskt inslag i kursen planerar studenten ett undervisningsmoment/-projekt för elever i årskurs 7-9. I detta ska en del av delkursens kunskapsstoff didaktiseras och anpassas till vald årskurs och ett skönlitterärt verk från perioden användas för att skapa intresse hos eleverna och för att gestalta perioden eller de teman som ska belysas.

1001, Kontinuitet och förändring: Europa och världen 1500-1815, 7.5 högskolepoäng

(Continuity and Change: Europe and the World 1500-1815, 7.5 credits)

Betygsalternativ: G/VG

1800-talets samhällsomvandlingar, 7.5 högskolepoäng

(19th Century Social Transformations, 7.5 credits)

Delkursen behandlar perioden från franska revolutionen fram till första världskriget. Delkursen är tematiskt upplagd och fokus ligger på samhällsförändringar i industrialiseringens spår, uppkomsten av nya samhällsklasser och de därmed förändrade sociala relationerna - hur kön, klass och ”ras” konstrueras på nya sätt. Särskilt intresse ägnas åt rötterna till och framväxten av modern rasism och sexism under 1800-talet; genom olika exempel - historiska och skönlitterära - studeras hur den västeuropeiska självbilden skapas i relation och kontrast till olika kategorier av ”de andra” (till exempel invånare i koloniserade länder, inhemska minoriteter, kvinnor).
Som didaktiskt inslag genomför studenten gruppvis en mindre läroboksundersökning där de granskar hur olika företeelser under 1800-talet skildras och behandlas i läromedel i historia för högstadiet.

1002, 1800-talets samhällsomvandlingar, 7.5 högskolepoäng

(19th Century Social Transformations, 7.5 credits)

Betygsalternativ: G/VG

1900-talets historia, 7.5 högskolepoäng

(20th Century History, 7.5 credits)

Delkursen syftar till att ge studenten översiktlig kunskap om den moderna historien i ett globalt perspektiv. Exempel på områden som behandlas är: sociala rörelser och politiska ideologier, nationalism och imperialism, avkolonialisering och befrielsekrig, olika aspekter av Sveriges demokratiseringsprocess under 1900-talet, efterkrigstid och välfärdsstatens utveckling. Ett moment om bildanalys som metod för historisk forskning och medel för historieundervisning ingår i delkursen.

1003, 1900-talets historia, 7.5 högskolepoäng

(20th Century History, 7.5 credits)

Betygsalternativ: G/VG

Interkulturell historieundervisning, 7.5 högskolepoäng

(Intercultural Teaching of History, 7.5 credits)

Delkursen bearbetar rollen som historielärare i det interkulturella klassrummet och diskuterar frågan om vad interkulturell kompetens innebär inom historieämnet. Teman som behandlas är hur nationell och etnisk identitet konstruerats och konstrueras, nationella historieberättelser och hur man som lärare hanterar situationer när olika nationella berättelser möts i klassrummet.

1004, Interkulturell historieundervisning, 7.5 högskolepoäng

(Intercultural Teaching of History, 7.5 credits)

Betygsalternativ: G/VG

Historiska källor som didaktiska verktyg, 7.5 högskolepoäng

(Historical Sources as Didactical Tools, 7.5 credits)

Delkursen inriktas på ge studenterna möjlighet att träna på att använda olika typer av historiskt källmaterial i undervisningen. Studenterna övar på att tolka källorna, att behärska de källkritiska verktygen och att integrera källanvändningen i undervisningen. Studenten ska också träna på att hitta historiska källor på internet och i litteratur och konstruera metodövningar anpassade till aktuell kursplan och elevernas nivå. I delkursen kommer studenten att arbeta med exempel anpassade till det centrala innehållet i kursplanerna för årskurserna 7-9.

1005, Historiska källor som didaktiska verktyg, 7.5 högskolepoäng

(Historical Sources as Didactical Tools, 7.5 credits)

Betygsalternativ: G/VG

Att använda och gestalta historia, 7.5 högskolepoäng

(To Use and Design History, 7.5 credits)

Denna delkurs utgår från begreppen historiebruk och historiemedvetande. Studenten ska analysera exempel på historiebruk i olika sammanhang och från olika tider, och träna sig på att relatera dåtid till nutid genom varierande exempel. Ett genomgående tema är frågan om hur historia kan gestaltas för elever i årskurserna 7-9 med användning av bland annat museer, skönlitteratur, film och rollspel. I delkursen kommer studenten att arbeta med exempel anpassade till det centrala innehållet i kursplanerna för årskurserna 7-9.

1006, Att använda och gestalta historia, 7.5 högskolepoäng

(To Use and Design History, 7.5 credits)

Betygsalternativ: G/VG

Undervisningens upplägg

Kursen ges som distansutbildning. För att kunna tillgodogöra sig kursen krävs tillgång till dator med internetuppkoppling.

Examination

Examinationen består av skriftliga inlämningsuppgifter samt aktivt deltagande i diskussioner på kursens webbsida (kurswebb).

Enstaka diskussionstillfällen kan, efter samråd med kursansvarig, kompenseras skriftligt.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.