Kursplan

Medie- och kommunikationsvetenskap A, 30 högskolepoäng

(Media and communication studies A, 30 credits)

Kurskod 1138MV
Ämnesgrupp Medie- och kommunikationsvetenskap
Huvudområde Medie- och kommunikationsvetenskap
Fördjupning G1N (Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav)
Ansvarig institution Institutionen för kultur och lärande
Utbildningsområde/n Humanistiska området 38%
Tekniska området 25%
Samhällsvetenskapliga området 37%
Betygsalternativ på hel kurs Tregradig skala
Utbildningsnivå Grundnivå
Kursnivå A
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. Hösttermin 2022

Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för kultur och lärande vid Södertörns högskola den 2019-01-17 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen. Kursplanen har reviderats av Institutionsnämnden för kultur och lärande vid Södertörns högskola den 2021-04-20.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet
Du behöver också ha: Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2, Engelska 6

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten

Kunskaper och förståelse

 • redog√∂ra f√∂r centrala begrepp, kunskapstraditioner och fr√•gest√§llningar inom Medie- och kommunikationsvetenskap, samt relatera dessa till samh√§lleliga, kulturella och teknologiska kontext d√§r de formulerats.
 • beskriva det svenska och internationella medielandskapets struktur samt identifiera dess politiska, ekonomiska och kulturella ramar och maktdimensioner.
 • redog√∂ra f√∂r centrala perspektiv p√• medierna som samh√§llsinstitution.
 • √∂versiktligt beskriva hur medieanv√§ndning, medieproduktion och medierepresentationer h√§nger samman med meningsskapande och olika former av identitetsbildning.
 • redog√∂ra f√∂r och reflektera √∂ver f√∂r√§ndringsprocesser och relationer mellan medieteknologier, kultur och samh√§lle, s√•v√§l historiskt som i ett samtida perspektiv.

Färdigheter och förmåga

 • l√§sa, sammanfatta och diskutera medievetenskapliga texter.
 • till√§mpa grunderna i akademiskt skrivande, t ex vad g√§ller skriftlig framst√§llning, referatteknik, k√§llkritik och textstruktur.
 • till√§mpa grunderna i att samla material och s√∂ka fram tidigare forskning i arkiv och databaser.
 • muntligen och med hj√§lp av multimediala verktyg f√∂r medieproduktion utforska, presentera och diskutera medierelaterade fr√•gor.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • kritiskt och argumenterande f√∂rh√•lla sig till medierelaterade fr√•gor.
 • v√§rdera mediernas och kommunikationens betydelse utifr√•n vidare samh√§lls- och h√•llbarhetsperspektiv.

Innehåll, delkurser och examinationsmoment

Kursen är en introduktion till Medie- och kommunikationsvetenskap som kunskaps- och forskningsfält. Den syftar med sitt innehåll och genom sina arbetsformer till att belysa mediernas och kommunikationens roll i kultur och samhälle, och ska stimulera studenterna till självständigt och analytiskt tänkande.

Medielandskapet, 7,5 högskolepoäng

(The Media Landscape, 7.5 credits)

Delkursen presenterar medie- och kommunikationsvetenskap som vetenskapligt ämne och introducerar dess grundläggande perspektiv, begrepp och frågeställningar. Det samtida nationella och internationella medielandskapets politiska, ekonomiska och kulturella ramar introduceras, liksom dess historiska framväxt och betydelse för samhälle och kultur.

1001, Medielandskapet, 7,5 högskolepoäng

(The Media Landscape, 7.5 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala


Medierna i samhället, 7,5 högskolepoäng

(Media and Society, 7.5 credits)

Delkursen presenterar perspektiv på medierna som samhällsinstitution. Politisk, ekonomisk och juridisk makt står i centrum, men här diskuteras också den makt som medietekniken har i samhället. Offentlighet, medialisering, medborgarskap och ideologi är centrala begrepp och kursen utvecklar kunskaper om mediernas produktionsvillkor och ekonomiska drivkrafter, liksom om medierättsliga grundfrågor.

1002, Medierna i samhället, 7,5 högskolepoäng

(Media and Society, 7.5 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala


Medier och meningsskapande, 7,5 högskolepoäng

(Media and Meaning Creation, 7.5 credits)

Delkursen belyser mediernas innehåll och medieanvändning med fokus på meningsskapande praktiker. Här utvecklas kunskaper om olika slags mediegenrer och dessas betydelser i människors vardag. I centrum står humanistiska teoribildningar inom områden som tolkning och representation samt frågor om reception, smak, identitet och medieanvändningens sociala och kulturella dimensioner.

1003, Medier och meningsskapande, 7,5 högskolepoäng

(Media and Meaning Creation, 7.5 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala


Medieteknologier i förändring, 7,5 högskolepoäng

(Media Technologies in Transformation, 7.5 credits)

Delkursen belyser medierna som teknologier och infrastrukturer. Här presenteras såväl hur dessa har frambringats historiskt genom specifika politiska, ekonomiska och kulturella kontexter, som vilka effekter de har för samhälle och kultur. Genom historiserande perspektiv på medieutveckling belyses samtida och framtida förändringsprocesser.

1004, Medieteknologier i förändring, 7,5 högskolepoäng

(Media Technologies in Transformation, 7.5 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala


Undervisningens upplägg

Medie- och kommunikationsvetenskap A består av föreläsningar, seminarier och grupparbeten.

Examination

 • 1001 Medielandskapet: Skriftlig salstentamen, seminariedeltagande och skriftlig inl√§mningsuppgift.
 • 1002 Medierna i samh√§llet: Skriftlig salstentamen och seminariedeltagande
 • 1003 Medier och meningsskapande: skriftliga inl√§mningsuppgifter, seminariedeltagande och multimedial inl√§mningsuppgift.
 • 1004 Medieteknologier i f√∂r√§ndring: Skriftlig salstentamen, seminariedeltagande och skriftlig inl√§mningsuppgift.

Frånvaro från max 20% av seminarietillfällena kan kompenseras med skriftliga inlämningsuppgifter.

Betygskriterier delas ut vid kurs-/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

Övrigt

Revidering av kursplanen 2021-04-20 avser borttagande av hänvisning till områdesbehörighet i behörighetskraven. Revideringen har genomförts av gemensam förvaltning, enligt rektorsbeslut om anpassning av behörighetskrav till förändring i högskoleförordningen (diarienummer 819-1.1.2-2021).