Kursplan

English translation of course syllabus

Medie- och kommunikationsvetenskap B, 30 högskolepoäng

(Media and Communication Studies B-level, 30 credits)

Kurskod 1140MV
Ämnesgrupp Medie- och kommunikationsvetenskap
Huvudområde Medie- och kommunikationsvetenskap
Fördjupning G1E (Grundnivå, innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen)
Ansvarig institution Institutionen för kultur och lärande
Utbildningsområde/n Humanistiska området 50%
Samhällsvetenskapliga området 50%
Betygsalternativ på hel kurs Tregradig skala
Utbildningsnivå Grundnivå
Kursnivå B
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. Hösttermin 2020

Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för kultur och lärande vid Södertörns högskola den 2019-11-21 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

Behörighetskrav

Medie- och kommunikationsvetenskap A, 30 högskolepoäng eller motsvarande.

Lärandemål

Kunskap och förståelse

 • redog√∂ra f√∂r grunderna f√∂r vetenskapligt t√§nkande och arbete i relation till medie- och kommunikationsvetenskap,
 • √•terge och f√∂rklara vetenskapliga perspektiv och begrepp inom medieetnografi, kvantitativ analys och tolkning,
 • redog√∂ra f√∂r olika medievetenskapliga metoders grundl√§ggande utg√•ngspunkter och tillv√§gag√•ngss√§tt,
 • genomf√∂ra och rapportera resultat fr√•n unders√∂kningar inom ett egenvalt, avgr√§nsat omr√•de inom medie- och kommunikationsvetenskap,

Färdigheter och förmåga

 • formulera vetenskapligt relevanta fr√•gest√§llningar inom medie- och kommunikationsvetenskap, samt operationalisera dessa,
 • anv√§nda etnografiska, statistiska och texttolkande metoder, i enklare analysuppgifter,
 • genomf√∂ra en medievetenskaplig unders√∂kning, i mindre skala, och redog√∂ra f√∂r detta arbete i en v√§l sammanh√•llen text, samt f√∂rsvara dess resultat,
 • kritiskt granska vetenskapliga arbeten inom medie- och kommunikationsvetenskap,

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • kritiskt f√∂rh√•lla sig till vetenskapligt arbete, dess utg√•ngspunkter, utf√∂rande och resultat,
 • v√§rdera olika vetenskapliga perspektivs och metoders m√∂jligheter och begr√§nsningar,
 • uppvisa en grundl√§ggande analytisk f√∂rm√•ga inf√∂r medie- och kommunikationsvetenskapens kunskapsomr√•den.

Innehåll, delkurser och examinationsmoment

Kursen är en fortsättning på Medie- och kommunikationsvetenskap A. Förståelsen av medievetenskapliga begrepp och perspektiv fördjupas och grundläggande metodologi introduceras

Medievetenskapliga metoder, 15 högskolepoäng

(Methods in Media and Communication Studies, 15 credits)

Kursen fokuserar på vetenskapliga metoder inom medie- och kommunikationsvetenskap. Kursen är uppdelad i tre moment vilka vardera motsvarar 5 högskolepoäng.

Momentet Medieetnografi innehåller grundläggande orientering i medieetnografiska metoders teoretiska grunder och förutsättningar. I momentet ingår att kontextualisera, historisera och applicera olika etnografiska metoder för att förstå deras för- och nackdelar för att besvara specifika forskningsfrågor.

Momentet Kvantitativa metoder och stora datamängder innehåller grundläggande orientering i kvantitativa metoders teoretiska grunder och förutsättningar, deras tillvägagångssätt och analytiska verktyg liksom en kritisk medvetenhet om dessa metoders möjligheter och begränsningar.

Momentet Representation och tolkning innehåller grundläggande orientering i den humanistiska tolkningsprocessen (t.ex. semiotik och narratologi) samt i olika tolkningsprocessers vetenskapsteoretiska utgångspunkter och tillvägagångssätt. Kritisk medvetenhet om och applicering av det humanistiska perspektivets möjligheter och begränsningar utgör också en viktig del av momentet.

1004, Medieetnografi, 5 högskolepoäng

(Media ethnography, 5 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala

1005, Kvantitativa metoder och stora datamängder, 5 högskolepoäng

(Quantitative methods and big data sets, 5 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala

1006, Representation och tolkning, 5 högskolepoäng

(Representation and interpretation, 5 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala

B-uppsats, 7.5 högskolepoäng

(Essay, 7.5 credits)

På delkursen genomför studenterna en vetenskaplig undersökning av mindre format. I delkursen ingår även att kritiskt och konstruktivt värdera och diskutera andras uppsatsarbeten.

1003, B-uppsats, 7.5 högskolepoäng

(Essay, 7.5 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala

Medievetenskapliga arbetsformer, 7.5 högskolepoäng

(Scientific work in Media and Communication Studies, 7.5 credits)

Kursen introducerar vetenskapligt tänkande och vetenskapliga arbetssätt inom medie- och kommunikationsvetenskap, såsom att skriva forskningsöversikt, formulera forskningsproblem och forskningsfrågor och operationalisera dessa. Kursen har huvudsakligen fokus på hantverksmässiga frågor: att läsa, skriva, tolka, formulera ett problem och föra ett vetenskapligt argument.

1001, Medievetenskapliga arbetsformer, 7.5 högskolepoäng

(Scientific work in Media and Communication Studies, 7.5 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala

Undervisningens upplägg

Medie- och kommunikationsvetenskap B bygger på föreläsningar, seminarier och seminarieövningar liksom laborativa moment i datorsal. På kursen genomför och redovisar studenterna en avgränsad vetenskaplig undersökning.

Examination

 • 1001: Medievetenskapliga arbetsformer: Salstentamen, argumentations√∂vning, forsknings√∂versikt, aktivt deltagande vid seminarier.
 • 1004: Medieetnografi : Analysuppgifter, muntliga och skriftliga seminarieuppgifter, aktivt deltagande vid seminarier, skriftlig hemtentamen.
 • 1005: Kvantitativa metoder och stora datam√§ngder: Analysuppgifter, muntliga och skriftliga seminarieuppgifter, aktivt deltagande vid seminarier, obligatoriska dator√∂vningar, skriftlig salstentamen
 • 1006: Representation och tolkning: Analysuppgifter, muntliga och skriftliga seminarieuppgifter, aktivt deltagande vid seminarier, skriftlig hemtentamen
 • 1003: B-uppsats: Skriftligt vetenskapligt arbete (B-uppsats), genomf√∂rd godk√§nd uppsatsopposition p√• annan students uppsats och f√∂rsvarande av den egna uppsatsen.

För att erhålla betyget Väl Godkänd på hela kursen fordras att minst 15 högskolepoäng skall vara bedömda med betyget Väl Godkänd. För Väl Godkänd på hela kursen krävs vidare Väl Godkänt på delkursen B-uppsats.

Frånvaro från enstaka seminarier kan kompenseras med skriftlig uppgift.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.