Kursplan

English translation of course syllabus

Miljövetenskap A natur-sam, 30 högskolepoäng

(Environmental Science A Nat-Soc, 30 credits)

Kurskod 1143MJ
Ämnesgrupp Milj√∂vetenskap
Huvudområde Miljövetenskap
Ansvarig institution Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik
Utbildningsområde/n Naturvetenskapliga området 100%
Betygsalternativ på hel kurs G/VG
Utbildningsnivå Grundnivå
Kursnivå A
Fördjupning G1N (Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav)
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. Vårtermin 2018

Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för naturvetenskap, miljö och teknik vid Södertörns högskola den 2018-01-31 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet samt Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A (Områdesbehörighet 15). Eller Grundläggande behörighet samt Matematik 2a / 2b/ 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1 och 1a2 (Områdesbehörighet A14).

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten

Kunskaper och förståelse

 • √∂versiktligt beskriva olika vetenskapliga perspektiv p√• h√•llbar utveckling
 • √∂versiktligt beskriva olika milj√∂historiska och milj√∂etiska perspektiv
 • redog√∂ra f√∂r grundl√§ggande ekologiska och geografiska processer
 • redog√∂ra f√∂r organismers form, funktion och respons p√• yttre faktorer, p√• cell-, organell-, organ- och individniv√•
 • redog√∂ra f√∂r grundl√§ggande fysiologiska processer ur ett evolution√§rt perspektiv
 • redog√∂ra f√∂r ekologiska och geovetenskapliga processer p√• olika tids- och rumsskalor
 • beskriva jordens uppbyggnad och f√∂rklara jordens klimatsystem
 • redog√∂ra f√∂r den evolution√§ra bakgrunden till individers och populationers egenskaper samt dess betydelse f√∂r samexistens av arter i olika habitat

Färdighet och förmåga

 • anv√§nda grundl√§ggande studietekniska f√§rdigheter f√∂r h√∂gskolestudier
 • g√∂ra muntlig och skriftlig presentation av vetenskapligt material
 • utf√∂ra laborationer och √∂vningar som unders√∂ker hur organismer p√•verkas av milj√∂faktorer
 • anv√§nda best√§mningslitteratur och best√§mningsnycklar f√∂r att identifiera olika objekt i naturen
 • k√§nna igen organismgrupper och naturliga samh√§llen, liksom vanliga berg- och jordarter
 • anv√§nda vanliga f√§ltmetoder inom geovetenskap och ekologi
 • skriva strukturerade rapporter och g√∂ra muntliga presentationer
 • systematiskt studera olika ekologiska och geovetenskapliga m√∂nster
 • redog√∂ra f√∂r tv√§rvetenskapliga f√∂rh√•llningss√§tt f√∂r milj√∂ och h√•llbar utveckling

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • v√§rdera betydelsen av antropogena milj√∂faktorer i relation till andra fluktuationer i organismers milj√∂
 • redovisa och diskutera vetenskapliga och etiska aspekter p√• biologisk m√•ngfald

Innehåll, delkurser och examinationsmoment

Kursens syfte är att introducera ämnet miljövetenskap samt skapa möjligheter för studenten att utveckla sin förmåga att analysera miljövetenskapliga problem i olika sammanhang och ur olika perspektiv. Kursen innehåller tre delkurser som samläses med miljö och utvecklingsprogrammet.

Introduktion till hållbar utveckling (MU), 7.5 högskolepoäng

((Introduction to Sustainable Development (ED), 7.5 credits)

Delkursen ger en inblick i miljö- och utvecklingsproblematik där relationen människa - samhälle - ekosystem diskuteras utifrån mång- och tvärvetenskapliga perspektiv på hållbar utveckling. Miljöhistoriska och olika miljöetiska perspektiv på natur och samhälle behandlas. Kursen ger grundläggande kunskaper om ekologiska och geografiska aspekter på jordens natursystem och resurser. Kursen innehåller även övningar i studieteknik, samt muntlig och skriftlig presentationsteknik.

1001, Introduktion till hållbar utveckling, 7.5 högskolepoäng

((Introduction to Sustainable Development, 7.5 credits)

Betygsalternativ: G/VG

Ekofysiologi, 7.5 högskolepoäng

(Ecophysiology, 7.5 credits)

Delkursen behandlar de processer som format livet på jorden till de organismer som vi finner idag, inklusive oss själva. Utgående från evolutionsteori och de processer som ger upphov till biologisk diversitet studerar vi hur olika miljöfaktorer påverkar olika typer av nu levande organismer och vad det kan få för konsekvenser. Förståelsen av den evolutionära historien ger oss möjligheter att bedöma risker och förutsättningar för hur våra biologiska samhällen kommer att utvecklas och formas av kommande förändringar i vår miljö.

1002, Ekofysiologi: teori, 4 högskolepoäng

(Ecophysiology: Theory, 4 credits)

Betygsalternativ: G/VG

1003, Ekofysiologi: seminarier, övningar och laborationer, 3.5 högskolepoäng

(Ecophysiology: seminars, excercises, practicals, 3.5 credits)

Betygsalternativ: Tvågradig skala

Naturens processer, 15 högskolepoäng

(Processes in Nature, 15 credits)

Delkursen behandlar jordens historia och fysiska miljö, samt de inre och yttre processer som omvandlar landskapet och ger förutsättningar för olika ekosystem. I kursen ingår studier av jordens klimatzoner och deras betydelse för processer på jordytan och jordens biogeografiska indelning. Kursen handlar också om de grundläggande processerna i populations-, samhälls- och ekosystemekologi. Geovetenskapliga, evolutionära och ekologiska kunskaper tillämpas för att belysa hur arter, habitat och ekosystem förändras över tid

1004, Den föränderliga naturen: teori, 4 högskolepoäng

(The Changing Nature: Theory, 4 credits)

Betygsalternativ: G/VG

1005, Den föränderliga naturen: seminarier, 1 högskolepoäng

(The Changing Nature: Seminars, 1 credits)

Betygsalternativ: Tvågradig skala

1006, Arter och naturens samspel: teori, 4 högskolepoäng

(Species and Interactions in Nature: Theory, 4 credits)

Betygsalternativ: G/VG

1007, Arter och naturens samspel: seminarier, 1 högskolepoäng

(Species and Interactions in Nature: Seminars, 1 credits)

Betygsalternativ: Tvågradig skala

1008, Fältkurs med projektarbete, 3 högskolepoäng

(Field course with project work, 3 credits)

Betygsalternativ: Tvågradig skala

1009, Exkursioner, övningar, laborationer, 2 högskolepoäng

(Excursions, Practicals and Laboratory Experiments, 2 credits)

Betygsalternativ: Tvågradig skala

Undervisningens upplägg

Kursen innehåller föreläsningar, seminarier, laborationer, exkursioner samt gruppvisa och individuella arbeten. Exkursioner, laborationer och seminarier är obligatoriska. Undervisning på Engelska kan förekomma

Examination

1001, Introduktion till hållbar utveckling, 7,5 högskolepoäng

(Introduction to Sustainable Development, 7.5 credits)

 • Examinationen sker l√∂pande i form av inl√§mningsuppgifter, enskilt och i grupp, som redovisas muntligt och skriftligt samt genom aktivt deltagande vid exkursion och seminarier.

1002, Ekofysiologi: teori, 4 högskolepoäng

(Ecophysiology: Theory, 4 credits)

 • Skriftlig salstentamen

1003, Ekofysiologi: seminarier, övningar och laborationer, 3,5 högskolepoäng

(Ecophysiology: seminars, excercises, practicals, 3.5 credits)

 • Muntliga och skriftliga redovisningar av resultat fr√•n √∂vningar och laborationer som genomf√∂rs i grupp och individuellt. Aktivt deltagande i laborationer, √∂vningar och seminarier.

1004, Den föränderliga naturen: teori, 4 högskolepoäng

(The Changing Nature: Theory, 4 credits)

 • Skriftlig salstentamen

1005, Den föränderliga naturen: seminarier, 1 högskolepoäng

(The Changing Nature: Seminars, 1 credit)

 • Aktivt deltagande i seminarier samt muntlig och skriftlig redovisning av resultat fr√•n seminarier

1006, Arter och naturens samspel: teori, 4 högskolepoäng

(Species and Interactions in Nature: Theory, 4 credits)

 • Skriftlig salstentamen

1007, Arter och naturens samspel: seminarier, 1 högskolepoäng

(Species and Interactions in Nature: Seminars, 1 credit)

 • Aktivt deltagande i seminarier samt muntlig och skriftlig redovisning av resultat fr√•n seminarier

1008, Fältkurs med projektarbete, 3 högskolepoäng

(Field course with project work, 3 credits)

 • Aktivt deltagande vid f√§ltkurs. Praktiska f√§rdighetstest, muntlig och skriftlig redovisning, i grupp och enskilt.

1009, Exkursioner, övningar, laborationer, 2 högskolepoäng

(Excursions, Practicals and Laboratory Experiments, 2 credits)

 • Aktivt deltagande vid exkursioner. Praktiska f√§rdighetstest, muntlig och skriftlig redovisning, i grupp och enskilt.

Högst 20% av missade seminarier per delkurs kan kompenseras med skriftliga kompensationsuppgifter. Missade laborationer och exkursioner omexamineras vid senare kurstillfälle.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.